A 2017. évi zarándoklat buzdítása

Kedves Testvérem!

Mindnyájunk  reményteljes és áldott jövőjéért hívjuk imaharcra és engesztelésre Önt és övéit.
Negyedik éve zarándokoljuk körbe gyalog hazánkat a határok mentén. Ennek a szolgálatnak az indítékai a következők voltak:
2013-ban mintegy 10 évi imádságos előkészület után Isten azt kérte, hogy ahogyan a választott nép Jerikó alatt, imádkozzuk körül gyalog hazánkat Isten szabadítását kérve az ősellenség ellen, és áldásáért esedezve településeinkre, családjainkra, termőföldjeinkre, termelőeszközeinkre, munkánkra,  hogy földünk újra az Ő földje legyen, és népünk újra Istennek szolgáljon, mert:
„… elvész az a nemzet, s az az ország, amely nem akar szolgálni neked; az ilyen nemzetek mindenestül elpusztulnak.” Iz 60,12   
de:
„…boldog az a nép, amelynek az Úr az Istene!” Zs 144,15
A keresztségben egész népünk elhívást kapott Istentől, hogy közbenjárjunk nemzetünk, gyermekeink megtéréséért, lelki, erkölcsi megújulásáért, a megbékélésért, kiengesztelődésért.
Jézus Jerikóban mondja:
Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megmentse azt, ami elveszett.” Lk 19,10
A közöny, a gőg, a kényelmesség, az elhidegült maradiság és gyanakodás az a gát, amiről Jézus  beszél Fausztinának-
(„ma az elhidegült lelkeket vezesd hozzám, s merítsd be őket irgalmam mélyébe. Ezek a lelkek sebzik meg legfájdalmasabban szívemet. Az Olajfák hegyén az ilyen elhidegült lélektől undorodott leginkább a lelkem”)
 érzéketlenné teszik szívünket.
A hithirdetés, az evangelizáció és mindenfajta Istenhez vezető kezdeményezés útjába mindennél inkább ez tolakszik. Ez a tény is sürgeti az ima, a zarándoklattal való engesztelés megkezdését és folytatását.
A Jerikó zarándoklat imaszándéka:
-kérjük nemzetünk lelki és erkölcsi megújulását, szabadulását a bűn minden kötelékéből, hogy lelki látásunk megtisztuljon
-a kiengesztelődést Istennel és egymással, hogy a sátáni viszály ne mérgezze tovább népünket
Engedelmeskedve Isten akaratának 2013-ban egyéves egyeztetés során alakítottuk ki az útvonalat és az éjszakai pihenők helyszíneit az országhatár menti útvonal településeinek polgármestereivel, plébánosaival és parókusaival, akiknek köszönettel tartozunk az eddigi együttműködésért.
2014. volt a Jerikó zarándoklat első éve. Isten támogatását, megerősítését igazolja számunkra, hogy ez a zarándoklat minden nehézség ellenére három éven keresztül megvalósulhatott és rengeteg jó gyümölcsöt termett.
A gyalogos zarándoklat minden évben augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén Esztergomból, az ősi érseki székhelyről indul.  Két irányban átlagosan napi 25 km-t teszünk meg imádkozva az országhatár mentén. A napi célállomáson a helybeliek fogadnak. A templomban nemzetünkért imádkozunk a szentségi Jézus előtt (Jerikó imaóra az imafüzetünk alapján), utána szentmisén veszünk részt, ezt követi beszélgetés a helybeliekkel. Ezután az előző település zarándokai hazautaznak.  Reggel papi áldással zarándokolunk tovább a helyi testvérekkel. A nap imádsággal és énekléssel telik. A két zarándokcsoport szeptember 30-án érkezik Szegedre a zászlókkal, melyeken ott lobognak az útba eső települések szalagjai, melyeket minden településen a helyi polgármesterek tűznek fel, és a
plébános atyák áldják meg. Szegeden hálaadó szentmisével ér véget az adott évi országjáró engesztelő gyalogos zarándoklat. Az elmúlt 3 évben sok száz résztvevője volt a zarándoklatnak az útvonal
közeléből, illetve akik az ország más-más pontjairól érkeztek.
 Kérjük, hogy
·         az ország minden pontján imádkozzák körül saját településüket, imában kérjék Isten szabadítását és áldását a helyi lakosokra, vezetőkre, az egyházközségre, valamint
·         rendszeresen jöjjenek össze, és imádkozzanak nemzetünkért, és településükért (ld. imafüzet), és
·         naponta imádkozzák egyénileg is az imafüzet reggeli, déli, és Jerikó imaóráját.
·          
Jézus felhívja a figyelmünket az ima rendkívüli fontosságára:
Szüntelenül imádkozzatok!” 1 Tessz 5,17
A Jerikó zarándoklatra imafüzetet állítottunk össze és osztottunk szét eddig 4000 példányban, melyből az ország igen sok településén rendszeresen imádkoznak.
Zarándoklatunk elsősorban szolgálat, áldozathozatal és tanúságtétel. Elhívás, közbenjárás Isten  igéretére, hogy rendkívüli kegyelmi ajándékait akarja kiárasztani nemzetünkre, de ehhez kikerülhetetlen, amit felhívásában kér:
Szentelődjetek meg holnapra, mert az Úr csodát tesz körötökben” Józs 3,5
Birtokoljuk ezt az igéretet, ezért magunkon kell kezdenünk a megtérést, így jutunk el családjaink megszentelésén át a nemzet megtéréséig. Jézus nevét és az ima mindenek feletti erejét hirdetjük mindazoknak, akikhez elhallatszik a szavunk, s  így adjuk tovább!     
Őszentsége Ferenc pápa tanítását tartjuk szem előtt:
„…az evangéliumot mindig menet közben kell hirdetni, sohasem ülve, hanem mindig mozgásban. Ahhoz, hogy az igazi evangéliumot hirdessük, mindig el kell mennünk oda, ahol nem ismerik Jézust, vagy ahol üldözik, ahol eltorzítják őt. El kell indulni a hirdetéshez”
(Ferenc pápa: Az evangéliumot alázattal hirdessük, ne hatalommal 2017. április 25. kedd 17:00)
„…legyen bennünk bátorság eljutni az összes perifériára”
Evangelii Gaudium első.fej I.20.)
Szomorúan tapasztaljuk, hogy templomaink lassan kiürülnek, és a tapasztalat azt mutatja, hogy sajnos a templomban ülve nem igazán hatékony az evangelizáció.  Jézus az, aki küldetést ad és elindít.
Azért imádkozunk, hogy újra Isten legyen az Úr földjeink, családjaink, erkölcseink, országaink felett, hogy Isten szabadítása és áldása kiáradhasson az Ő irgalmából. Imádsággal foglaljuk vissza Istennek a földet, melyet nekünk ígért (Józs 1,1). Imával takarjuk be életünk minden területét. Isten ma arra küld, hogy fordítsuk az ima ereje felé az embereket. Azért kell településről településre gyalogolnunk, hogy a kiengesztelődés, Isten békessége, az egység Lelke megérinthesse az embereket. Isten ma is jelekkel és csodákkal akar megerősíteni, ha mi elindulunk őfelé. Az Úr megtette az első lépéseket, és zörget az ajtónkon. De ehhez nekünk kell ajtót nyitni és behívni az életünkbe. Imádkozni. Megfogni az Ő és egymás kezét. Felelősek vagyunk egymásért!
„Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak benneteket, s arra rendeltelek, hogy menjetek, teremjetek gyümölcsöt, maradandó gyümölcsöt.” Jn 15,16 vö. Iz 62, 1-10
A fent részletezett szolgálattal kapcsolatban szeretnénk, hogy ez az engesztelés mindenhol megkezdődjön, és minden földrészen, minden országban, minden településen helyezzék vissza Istent a trónra, imádkozzanak Isten áldásainak kiáradásáért.  Minden egyházközség csatlakozzon erejéhez mérten és buzdítsa híveit a zarándoklaton való aktív részvételre kisebb, vagy nagyobb távolságra!

A zarándoklatnak minden imádkozó kiemelkedően fontos. Ezért is kérjük nagy hangsúllyal a  kedves hívek megtisztelő részvételét  a helyi gyalogos zarándoklathoz való csatlakozásban, a közös imádságban és a hálaadó szentmisébe való bekapcsolódásban, és a kényszerűen otthonmaradottak háttérimájában!

Szűz Mária, magyarok Nagyasszonya, könyörögj értünk!

Budaörs, 2017. május 2.

Kissné Rózsa Mária         Kiss Zoltán

Follow by Email