IMAFÜZET 2018


Imafüzet

területi szabadító szolgálathoz „Öltsétek föl Isten fegyverzetét, hogy helyt tudjatok állni az ördög cselvetéseivel szemben.  Nem a vér s a test ellen kell viaskodnunk, hanem a fejedelemségek és hatalmasságok, e sötét világ kormányzói és az égi magasságok gonosz szellemei ellen.  Öltsétek föl tehát Isten teljes fegyverzetét. Csak így tudtok ellenállni a gonosz napon és így tudtok mindent leküzdve helytállni.” Ef 6,11-13 

Isten irgalmas szándéka  a népek életének megszentelése, megtisztítása  a holt cselekedetektől. A Szentlélek indítása, vezetése és ajándékai megelevenítik és gyümölcsözővé teszik az evangelizációt és a missziót. Krisztus, aki megkeresi és karjába veszi az elcsatangolt bárányt, felénk is kinyújtja a karját és hív az Ő követésére.
„Kit küldjek el, ki lesz a követünk? Iz 6,8

Van-e dicsőbb és hálásabb méltóság, mint Krisztus követségében járni?

 „…boldog az a nép, amelynek az Úr az Istene!” Zs 144,15  de:
„… elvész az a nemzet s az az ország, amely nem akar szolgálni neked; az ilyen nemzetek mindenestül elpusztulnak.” Iz 60,12

Jerikó falai leomlottak a választott nép hite és engedelmessége következtében.
Így rontja le a bűneink –emelte falakat Isten, ha hittel engedelmeskedünk Neki.   
           
Jézus Jerikóban mondja:
„Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megmentse azt, ami elveszett.” Lk 19,10

Jézus erre hív mindnyájunkat, ha figyelünk szívünkben megszólaló hangjára.
Ezzel a missziós szolgálattal Isten szabadítását és áldását kérjük hazánkra és népünkre. Isten azt kéri, hogy:


  • minden település, minden család imádsággal „takarja be” magát. A családokban naponta imádkozzanak hittel és teljes bizalommal Jézus szent Vérének védelmét kérve.
  • a közösségekben heti rendszerességgel imádkozzanak nemzetükért és városukért, falujukért, családjaikért.
  • minden települést ajánljanak fel Jézus Szentséges Szívének: imádkozzák körül, kérjék Jézus szabadítását az életüket megrontó ártalmakból és áldását a családokra, munkájukra, a szegényekre, betegekre, gyermekekre,  a helyi vezetőkre, közösségekre,
  • együtt imádkozzunk az éves országos Jerikó zarándoklaton

Az országos Jerikó zarándoklat keretében a zarándokzászló és a zarándok Szűzanya-szobor minden évben augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén Esztergomból indul. Két irányban haladva átlagosan napi 25 km-t teszünk meg imádkozva az országhatár mentén. A napi célállomáson a plébános atyával, a polgármesterrel, és a helybeli polgárokkal együtt imádkozunk, szentmisén veszünk részt, és reggelenként papi áldással indulunk tovább a helyi lakosokkal. A két zarándokcsoport szeptember 30-án érkezik Szegedre az érintett települések szalagjait hordozó zászlókkal és Szűzanya-szobrokkal, ahol hálaadó szentmisével ér véget a nemzetünkért folyó imahadjárat éves zarándoklata.  A korábbi évek engesztelései során sok száz résztvevője volt a zarándoklatnak és rengeteg megtapasztalt gyümölcséről tettek tanúságot a résztvevők.

 „Most van a kellő idő, most van az üdvösség napja”

Reggeli közös ima

Zarándok-ima
Urunk, Jézus Krisztus!
Vezess ma utunkon, hogy
Lábunk együtt járjon,
Kezünk együtt gyűjtsön,
Szemünk együtt lásson,
Fülünk együtt figyeljen az Atya akaratára.
Bensőnk együtt érezzen,
Elménk gondolata egy legyen,
Ajkunk együtt könyörögjön az örök Atyához
irgalomért. Amen!

É. Jöjj, Szentlélek, jöjj közénk,
Jöjj el, fényességünk!
Jöjj, tüzes Lélek, lobbantsd lángra szívünk!

Napi felajánló ima

Örök Atya! Szeretünk Téged, imádunk Téged! Bízunk Benned! Szívünk, lelkünk hódolatával lábaid elé borulva felajánljuk Neked Jézus és Szűz Mária Szentlélekben egyesült Szíve által mai napunk minden imáját, örömét, szenvedését, munkáját, pihenését, a legkisebb cselekedetünket is Krisztus Urunk öt szent Sebével, valamint az ostorozástól és ütlegelésektől, a töviskoronától és kereszthordozástól eredő sebeivel és drága Vérével egyesítve a következő szándékainkra:

Szent Atyánk! Őrizz meg minket Jézus és Szűz Mária Szíve által a világ ártó erejétől! Őrizz meg minket a Te szent magad számára, hogy életünk minden napján szeretettel szolgáljunk, csak Neked éljünk és ne magunknak!

Atyánk! Fogadd el felajánlásunkat a bűnösök megtéréséért, és mindazokért, akik ebben a hazában élnek!  Mélységesen bánjuk életünk minden bűnét. Tekintsd Atyánk, hogy Krisztus Urunk minden emberért ontotta drága vérét az engesztelés legszentebb oltárán, a kereszten.

Légy irgalmas nemzetünkhöz!

Hiszekegy

É. Szentlélek, jöjj, lobogó Láng,
Szentlélek jöjj, a világ vár!
Szentlélek jöjj, viharos szél,
Jöjj, áradj szét!


62. zsoltár

Isten, te vagy az én Istenem,
virrasztva kereslek.
Terád szomjas a lelkem, testem utánad eped,
mint a puszta kiaszott földje.
Szentélyedben hadd jelenjek meg előtted,
hogy lássam hatalmad és dicsőséged.
Mert irgalmad többet ér, mint az élet,
hadd magasztaljon ezért ajkam!
Neked mondok áldást, amíg csak élek,
a te nevedben tárom imára kezemet.
Mint dús lakomával, teljék be lelkem,
ajkam ujjongjon, szám dicsőítsen téged.
Még fekvőhelyemen is rád gondolok,
hajnalig rólad elmélkedem,
mivel védelmezőm lettél,
és szárnyaid oltalmában örvendezem.
Lelkem szorosan átölel téged,
és a jobbod szilárdan tart engem.

É. Jöjj,  Szentlélek, szállj le ránk,
Örök, boldog fénysugár!
Vezesd életem a szűk ösvényen,
segítsd levetni régi ruhám!

Reggeli ima a Szűzanyához

Mária, az emberré lett Igének Anyja és a mi Édesanyánk!
Íme, lábad elé borulunk ennek az új napnak reggelén, és átvesszük Tőled Urunk nagy ajándékát. Kezedbe és szívedbe helyezzük egész életünket.

Tieid leszünk értelmünkkel és akaratunkkal, szívünkkel, lelkünkkel és testünkkel. Alakíts ki bennünk anyai jóságoddal ezen a napon új életet, a Te Jézusod életét!

Égi Királynő, előzd meg és kísérd anyai sugalmazásoddal még a legkisebb cselekedetünket is, hogy az tiszta és méltó legyen a szent és szeplőtelen áldozathoz. Tégy szentté bennünket, jóságos Anyánk, szentté, miként azt nekünk Jézus megparancsolta, amint Szíved kéri tőlünk, és forrón kívánja. 
Ámen

É. Üdvözlégy, Mária

Napi olvasmányok:

Életátadó ima

Mennyei Atyánk, megvalljuk, hogy Te vagy az egyetlen élő, szent, igaz Isten, és Rajtad kívül nincs más isten. Köszönjük, hogy megteremtettél, köszönjük, hogy első szereteted tüze mindenhová elkísér.

Urunk, Jézus Krisztus, Te vagy az élő Isten egyszülött Fia, köszönjük, hogy értünk emberré lettél, meghaltál a kereszten, és dicsőségesen feltámadtál végérvényesen legyőzve a bűnt és a halált!  Elfogadjuk  a  Te  keresztáldozatodat, köszönjük, hogy megbocsátottad a bűneinket, és örök életet adtál nekünk! 

Átadjuk Neked az életünket, testünket, lelkünket, gondolatainkat, vágyainkat, gyengeségeinket, félelmeinket, sebeinket, szavainkat, cselekedeteinket. Kérünk, tölts be minket egészen Szentlelkeddel! Te szólj, Te cselekedj bennünk! 

Öltöztess fel minket a Te teljes fegyverzetedbe!(24.o) Szent Véreddel takarj be minket, családunkat, közösségeinket, a ránk bízottakat, ezt az otthont, nemzetünket, vezetőinket, a Te népedet! Jöjj, Szentlélek, és lakozz bennünk! 

Taníts minket imádni az Atyát Jézus Krisztus által! Erősíts meg az Egyház szeretetében, a közösség és Isten Országának építésében! Add meg azt az erőt, amit az apostolok is megkaptak Tőled, hogy bátran és tüzes lélekkel tehessünk tanúságot az Atya szeretetéről Jézus Krisztus szent nevében!  Életünkben a Te szent akaratod valósuljon meg, és így vezess az életszentség útján!

Szentháromság egy Isten, Tiéd a dicsőség, a magasztalás, a hála és az imádat mindörökkön örökké! Amen!

Ima a zarándoklatért

Jóságos Jézusom!

Hálát adok Neked hazánkért, népünkért! Köszönöm, hogy annyi vész között mindig Hozzád és Édes-anyádhoz  menekülhettünk, és oltalmadban megtartattunk!  Köszönöm, hogy újra és újra kinyújtod kezedet, hogy megtisztíts, felemelj, magadhoz ölelj minket! Köszönöm, hogy Szentlelked által hívsz minket az életszentségre! Áldd meg különleges, mennyei áldásoddal ennek az engesztelő zarándoklatnak minden résztvevőjét, tarts távol tőle minden testi és lelki ártó szándékot! Add, hogy ez az út egyéni és családi életünkben is megújulást, megszentelődést hozzon! Vidd engesztelésünket Mennyei Atyád elé, hogy ez az ország felismerje végtelen szeretetedet, bűneiből megtérjen, kiengesztelődjön Veled és egymással, és édesanyád, a Boldogságos Szűz Mária országa legyen! Amen.

É. Az Úr az én Pásztorom, nem szűkölködöm,
Füves legelőn nyugtat engem, s lelkével vígasztal.
Ha a halál árnyékának völgyében járok, Téged dicsérlek én.
Mert velem vagy Jézus, nem félek a bajban, erősségem pásztorbotod.

Ima oltalomért

Mennyei Atyám! Áldalak, és hálát adok Neked mindenért, amit adtál nekem!
Kérlek, boríts be Fiad, Jézus Krisztus oltalmazó, drága szent Vérével. Növeld bennem Szentlelked ajándékait: a bölcsességet, a tudást, a megértést, az imára való vágyódást, az iránymutatást és a megkülönböztetést, hogy megismerve akaratodat, még teljesebben alávethessem magam Neki.

Atyám, kérlek, gyógyítsd meg negatív érzelmeimet, szívem-lelkem sebeit! Küldd el Szentlelked kardját, hogy leválasszon és megtörjön minden varázsigét, átkot, rontást, wodoot, és minden negatív genetikai, generációk közötti és függőséget okozó képet, gondolatot, emléket, anyagot a múltban, a jelenben és a jövőben, ismertet és ismeretlent, mely ellenem, kapcsolataim és családom, anyagi javaim és szolgálatom ellen irányul. Atyám, meg akarok bocsátani mindenkinek mindenért, és bűneim, botlásaim bocsánatáért esedezem. Kérem, hogy egész személyem, testem és értelmem, szívem és akaratom, lelkem és szellemem, emlékezetem és érzelmeim, hozzáállásom és értékrendem megtisztuljanak, megújuljanak és védelemben részesüljenek szent Fiad, Jézus Krisztus  legdrágább Vére által.

Jézus Krisztus nevében, ereje, vére és hatalma által megkötözöm és megtöröm a bennem, vagy körülöttem működő gonosz lelkek hatalmát és erejét, akik bármely módon ártani szándékoznak nekem, és parancsolom ezeknek a tisztátalan lelkeknek és a hozzájuk társuló lelkeknek az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, hogy engem hagyjanak el békében és csendben, kötöztessenek Jézus Krisztus keresztjéhez, Jézus rendelkezzék felettük, és soha többé ne térhessenek vissza.

Drága Szentlélek! Kérlek, túlcsordulásig tölts be bennem minden űrt a Te hatalmas szereteteddel. Atyám! Mindezt Jézus Krisztus nevében kérem Szentlelked vezetése által!  
Szentlélek jegyese, Mária Szeplőtelen Szíve! Kérlek, imádkozz velem és értem! Amen.


É. Tied a dicsőség, és imádás.
Felemeljük kezeinket, így dicsérjük szent neved.
Ó, Hatalmas, kezed nagy csodákat tesz,
/:Veled senki nem ér fel.:/

Szent Patrik áldása

Az Úr legyen előtted, hogy a jó utat mutassa neked.
Az Úr legyen melletted, hogy téged karjába zárjon és megvédjen.
Az Úr legyen mögötted, hogy megóvjon a gonosz cselvetésétől.
Az Úr legyen alattad, hogy felfogjon, ha elesel.
Az Úr legyen tebenned, hogy megvigasztaljon, ha szomorú vagy.
Az Úr legyen körülötted, hogy megvédjen, ha mások rád rontanak.
Az Úr legyen fölötted, hogy megáldjon téged.
Így áldjon meg téged a jóságos Isten  ma, holnap és minden időben!  Ámen.

Miatyánk, Üdvözlégy Mária, Dicsőség,

É. Nyújtsd ki mennyből, ó szent Anyánk, kezedet, meg ne utáld ínségében hívedet
refr.: Mária, Mária, Mária Szűzanya.
2. Oltalomhely Isten után csak te vagy, szólj mellettem, mert Istennél szavad nagy!
refr.: Mária, Mária, Mária Szűzanya.

Déli közös ima:

É. Mennynek Királyné Asszonya, örülj, szép Szűz, alleluja!
Mert kit méhedben hordozni méltó voltál, alleluja!

Amint megmondotta vala, feltámadott, alleluja!
Imádd Istent, hogy lemossa vétkeinket, alleluja!

Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent Fiát.                                
Üdvözlégy, Mária…
Íme, az Úr szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint.                           
Üdvözlégy, Mária…
És az Ige testté lőn és miköztünk lakozék.
                                          
Üdvözlégy, Mária…

Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja!              
hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!
Könyörögjünk! Kérünk, Téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az Ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk! Ugyanazon a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.

Litánia Jézus Szent Szívéről

Uram, irgalmazz nekünk!                                   (a hívek megismétlik)
Krisztus kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket!                                           
Krisztus, hallgass meg minket!                 
Mennyei Atyaisten,                                              -irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten,                                        
Szentlélek Úristen,                                                       
Szentháromság egy Isten,
Jézus Szíve,
– az örök Atya Fiának szíve                                 -Irgalmazz nekünk!
– Szűz Mária méhében a Szentlélektől alkotott szív
– az Isten Igéjével lényegileg egyesített Szív,               
– végtelen fölségű Szív,
– Isten szent temploma,                                       -Irgalmazz nekünk!
– a Magasságbelinek szent szekrénye,  
– Isten háza és a mennyország kapuja, 
 –a szeretet lángoló tűzhelye,   
 –az igazságosság és szeretet tárháza,   
 –jósággal és szeretettel teljes Szív,
– minden erény mélysége,         
 –minden dicséretre legméltóbb Szív,   
 –minden szív királya és központja,
 –amelyben a bölcsesség és tudomány összes
kincsei megvannak,
–amelyben az Istenség egész teljessége lakozik,  
–amelyben a mennyei Atyának kedve telik
–amelynek teljességéből mindannyian
merítettünk,
–béketűrő és nagyirgalmasságú Szív,     
–dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád
folyamodnak,
–az élet és szentség forrása,      
–vétkeinkért engesztelő áldozat,
–gyalázatokkal tetézett Szív,
–gonoszságainkért megtört Szív,
– mindhalálig engedelmes Szív,               
–lándzsával átdöfött Szív,
–minden vigasztalás kútfeje,     
–életünk és feltámadásunk,
–békességünk és engesztelésünk,
–bűnösök áldozata,       
–benned bízók üdvössége,         
–benned kimúlók reménysége,
–minden szentek gyönyörűsége,            
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit!                         -Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit!                         -Hallgass meg minket!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit!                         -Irgalmazz nekünk!
Szelíd és alázatos szívű Jézus,                        -Alakítsd szívünket a te szent Szíved szerint!

Könyörögjünk! 

Mindenható örök Isten! Tekints szeretett Fiad Szívére és arra a dicséretre és elég-tételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerótt. Adj megengesztelődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért esdekelnek Szent Fiad, Jézus Krisztus nevében, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

Miatyánk

É. Boldogasszony anyánk, régi nagy Pátrónánk,
Nagy ínségben lévén, így szólít meg hazánk:
Magyarországról, édes hazánkról,
Ne feledkezzél meg szegény magyarokról!
Jerikó imaóra

Isten fegyverzete

„…erősödjetek meg az Úrban az ő hatalmas ereje által! Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok a sátán támadásaival szemben! Nem emberi gyengeségeink ellen kell ugyanis küzdenünk, hanem a gonosz szellem túlvilági hatalmasságai és erői ellen, amelyek a sötétség hatalmába akarják hajtani a világot. Öltsétek tehát magatokra Isten teljes fegyverzetét, hogy a Gonosz támadása idején ellenállhassatok, és minden tekintetben helytálljatok! Készüljetek fel: derékövetek legyen az igazmondás, páncélotok az igazlelkűség! Legyetek útra készek, hogy a békesség örömhírét bárhová elvigyétek! Mindig tartsátok kézben a hit pajzsát, amellyel kivédhetitek a gonosz lélek tüzes nyilait! Végül pedig vegyétek fel az üdvösség sisakját, és ragadjátok meg a Lélek kardját, vagyis az Isten igéjét! Szüntelenül esedezzetek bensőséges könyörgéssel és imával a Szentlélekben!” Ef 6,10-18

É. Az Úristent magasztalom,
Jóvoltáról gondolkodom.
Irgalmához folyamodom,
Mert meghallgat, azt jól tudom.

103. zsoltár

Áldjad, lelkem, az Urat, és egész bensőm dicsérje szent nevét!
Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd, mennyi jót tett veled!
Megbocsátja minden bűnödet, és meggyógyítja minden gyöngeséged.
Megmenti életed a pusztulástól, kegyelemmel és irgalommal koszorúz.
Életed eltölti javakkal, mint a sasé, megújul ifjúságod.
Igazságos tetteket visz végbe az Úr, az elnyomottnak igazságot szolgáltat.
Útjait kinyilvánította Mózesnek, tetteit Izrael fiainak.
Az Úr irgalmas és könyörületes, szelíd a haragban és gazdag az irgalomban.
Nem perel untalan, haragja nem tart örökké.
Nem bűneink szerint bánik velünk, és nem vétkeink szerint fizet vissza.
Mert amilyen magas az ég a föld felett, olyan nagy az Ő irgalma az igazak iránt.
Amilyen távol van napkelet napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk bűneinket.
Ahogy az apa megkönyörül fiain, úgy könyörül az Úr azokon, akik őt félik.
Tudja jól, milyen az alkatunk, tudja, hogy a porból származunk.
Az ember napjai a fűhöz hasonlók, virul, mint a mező virága, de egy kis szellő, s már vége van: a hely  is elfeledte, ahol addig állt.
Ám az Úr kegyelme mindörökre az igazakkal van, és igazságossága fiaik fiaival.
Azokkal, akik hívek szövetségéhez, akik vigyáznak, hogy törvényei szerint éljenek.
Az Úr az égben készítette el trónját, királyi hatalma parancsol a mindenségnek.
Áldjátok az Urat, angyalai, mind, ti hatalmasok, kik teljesítitek parancsait, és lesitek a szavát!
Áldjátok az Urat, égi seregek, mind, ti szolgái, kik teljesítitek akaratát!
Áldjátok az Urat művei mind, uralmának minden helyén! Lelkem, áldjad az Urat!

É. Mert Ő erős hatalommal,
dicsőséges szent jobbjával,
az ő népét megmentette,
fogságából kivezette.

Istenünk, irgalmas Atyánk, aki kinyilatkoztattad szeretetedet Fiadban, Jézus Krisztusban és kiárasztottad ránk a vigasztaló Szentlélekben, Terád bízzuk ma a világ és minden ember sorsát.
Hajolj le hozzánk, bűnösökhöz, gyógyítsd meg gyöngeségünket, győzz le minden rosszat, engedd, hogy a föld minden lakója megtapasztalja irgalmadat, hogy Tebenned Szentháromság egy Isten, mindig megtalálja a remény forrását!
Örök Atya, Fiad fájdalmas szenvedéséért és feltámadásáért irgalmazz nekünk, nemzetünknek és az egész világnak! Amen.

É. Úgy vezette szent Egyházát,
mint jó pásztor kedves nyáját.
Ételéről gondoskodott,
utat neki ő mutatott.

Urunknak, Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőség Atyja adja meg nekünk a bölcsesség és a kinyilatkoztatás Lelkét, hogy megismerjük Őt.
Gyújtson lelkünkben világosságot, hogy megértsük, milyen reményre hívott meg minket, milyen gazdag az a felséges örökség, amely övé a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy a hatalma rajtunk, hívőkön. Nagyszerű erejét Krisztusban mutatta meg, amikor a halálból feltámasztotta, s a mennyben jobbjára ültette, minden fejedelem-ségnek, hatalomnak, erőnek és uralomnak, s minden néven nevezhető méltóságnak fölé emelte, nemcsak ezen a világon, hanem az eljövendőben is. Mindent lába alá vetett, őt magát meg mindenek fölött az egész Egyház fejévé tette: ez az ő teste és teljessége annak, aki mindenben mindent teljessé tesz.  Ezért meghajtjuk térdünket az Atya előtt.  Tőle származik minden atyaság az égben és a földön. Adja meg nekünk dicsőségének gazdagsága szerint, hogy Lelke által megerősödjünk benső emberré, hogy a hittel Krisztus lakjék szívünkben, gyökeret verjünk és alapot vessünk a szeretetben. Hogy fel tudjuk fogni az összes szenttel együtt, mi a szélesség és a hosszúság, a magasság és a mélység, megismerjük Krisztusnak minden értelmet meghaladó szeretetét, és beteljünk az Isten egész teljességével. Annak pedig, aki bennünk működő erővel mindent megtehet azon felül is, amit mi kérünk vagy megértünk, legyen dicsőség az Egyházban és Jézus Krisztusban minden nemzedéken át, örökkön-örökké! Amen.                        Ef 1,17-23, 3,14-21

É. Hálát adjunk az Istennek,
Atya, Fiú Szentléleknek.
Három személy Fölségének,
egymivoltú Istenségnek.

A Szentséges Vér Litániája

Uram, irgalmazz nekünk!                                                                     (A hívek megismétlik!)
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
Mennyei Atyaisten,                                                   -irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten,
Szentlélek Úristen,
Szentháromság egy Isten,
-hogy az elvilágiasodott emberiség szíve és
értelme alapjaiban megváltozzék,                                      
               -drága szent Véredért   
                hallgass meg minket!
-hogy a Szentlélek kegyelmével minden
    istenkeresőt megvilágosíts, 
-hogy a bűnösöknek a megtérés kegyelmét  
    megadjad,                     
-hogy az ördögi gonoszságot elpusztítsad (3-szor)
-hogy az istentelenség összeomlását siettesd és  
annak hordozóit megtérítsd -drága szent Véredért  
                                           hallgass meg minket!
-hogy a népek között és a családokban minden     
    gyűlöletnek és viszálynak megállást parancsolj,
                                                                            -drága szent Véredért hallgass meg minket!
-hogy népünkről az evilági megszállottságot elve-  
    gyed és a szellem uralmának útját egyengesd,
-hogy a szenvedőket szívből megvigasztald,
-hogy a bensőség szellemét és a szent
    összeszedettség kegyelmét nekünk megadjad,
-hogy bennünket minden üldözésben bátorsággal
    felvértezz,
-hogy bennünket nap, mint nap az újra megbocsátó
    szeretet érzületével áthass,
-hogy a papokat különös kegyelmeddel
    megerősítsd,
-hogy az eltévelygett és lanyha papokat
    kegyelmeddel visszahívjad,
-hogy a Legméltóságosabb Oltáriszentséget ismét  
    jobban megbecsüljük, szeressük, tiszteljük és
    imádjuk,                      
-hogy a fiatalság lelkében a papi és szerzetesi
    hivatást felébresszed, 
-hogy az igaz hitet bennünk megerősítsed és
    megtartsad,
-hogy mindnyájunknak a boldog halál kegyelmét
    megadjad,
-hogy minden jótevőnket és a reánk bízottakat
    megvédjed,                                                             -drága szent Véredért hallgass meg minket!
                                                      
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,                 -kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,                 -hallgass meg minket!    
Isten Báránya, Te elveszed a világ bűneit,                 -irgalmazz nekünk, 
Uram drága Szent Véredért!
Imádkozzál érettünk, Istennek Szent Anyja,
                                                                             -hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!

Örök Atya, felajánlom Neked Jézus drága szent Vérével Máriának fájdalmas és szeplőtelen Szívét, hogy Szent Mihály arkangyal az ég összes angyalaival és Szentjeivel egyesülten a pokoli szellemek hadseregét elüldözze, műveit és terveit megsemm-sítse, különösen itt és édes hazánkban. Amen.

É. Isten, hazánkért térdelünk elődbe.
Rút bűneinket jóságoddal född be!
Szent magyaroknak tiszta lelkét nézzed,
Érdemét idézzed!

Ima a magyar nemzetért

Irgalmas Istenünk! Legmélyebb alázattal érdemtelenségünk és méltatlanságunk tudatában borulunk le szent színed előtt, hogy szeretett nemzetünkért engeszteljünk. Felajánljuk és egyesítjük imáinkat Szent Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak értünk vállalt tökéletes engesztelő áldozatával. Édesanyánk, a mi Nagyasszonyunk által terjesztjük eléd kérésünket az Ő közbenjárását kérve.
Istenünk! Irgalmas szeretetedre kérünk, hogy amint megbocsátottál Péternek, a tékozló fiúnak, a házasságtörő asszonynak, a jobb latornak bűnbánatuk miatt, úgy töröld el tartozásunkat és mentsd meg nemzetünket a romlástól és a pusztulástól! Könyörülj Szűz Mária országán, hiszen az ateizmus miatt sokan nem tudják, mit cselekszenek! Add meg mindnyájunknak az őszinte megtérés kegyelmét, hogy bűneinktől megszabaduljunk, és parancsaid útján járva hiteles apostolaid legyünk!

É. István királynak szíve gazdagságát,
Szent Imre herceg kemény tisztaságát,
László királynak vitéz lovagságát,
Ó, ha csak ezt látnád!

Ima a családokért

Dicsőséges Szentháromság! Minden szeretet és közösség forrása, köszönjük neked családunkat!
Bocsásd meg bűneinket, melyeket ellened, önmagunk és szeretteink ellen elkövettünk!  Támogasd testvére-inket, akik házasságukban és családi életükben hajótörést szenvedtek! Töltsd el szívünket család-tagjaink iránt áldozatos, tiszta szeretettel! Segíts, hogy a kölcsönös önátadásban napról napra újjászülessünk! Segítsd fiataljainkat, hogy bátran vállalják a családi élet kihívásait! Áldd meg mindazokat, akik a magyar családokért sokat fáradoznak!
Szent Család, könyörögj értünk! Amen.

É. Szent Erzsébetből hős szeretet árad,
Margit imái vezekelve szállnak,
Minket hiába, Uram, ne sirasson,
Áldott Boldogasszony!

Ima az ifjúságért Krisztus Urunk, vezesd az ifjúságot a Te igazságodban, hogy ne hagyják magukat tévútra vezetni új bálványok által, mint amilyen a magamutogató fogyasztás, a minden-áron való jólét, az erkölcsi lazaság, vagy a lázadás. Hadd éljék meg inkább a te üzenetedet örömben, mely a nyolc boldogság üzenete, az isteni és felebaráti szeretet üzenete, az erkölcsi elkötele-zettség üzenete a társadalom hiteles alakítása érdekében. Vezesd, ó Krisztus valamennyi hűségest a hitben, hogy a keresztény hit hassa át az egész életüket és bátor tanúságtevővé tegye őket a világ előtt üdvözítő küldetésed során, hogy az Egyház tudatos és cselekvő tagjai legyenek, akik bizonyosak abban, hogy Isten gyermekei és testvérek minden néppel!  Amen.

É. Ránk, bűnösökre minden verés ránk fér,
De könyörögnek ők tépett hazánkért.
Hadd legyünk mink is tiszták, hősök, szentek:
Hazánkat így mentsd meg!

Ima személyes szabadulásért

Jézus Krisztus, az örök Atya Fia, egyetlen Urunk és Üdvözítőnk, imádunk és áldunk Téged!
Újítsd meg szívünkben a hitet, a reményt és a szeretetet. Moss meg bennünket Szent Véredben és bocsásd meg bűneinket. Gyógyíts meg minden testi és lelki betegségünkből. Szabadíts meg minket minden szenvedélytől, szomorúságtól és aggodalomtól. Védelmezd családjainkat, nemzetünket a széthúzástól, megátalkodottságtól!
Mennyei Atyám, a te Fiad, Jézus Krisztus, a mi Urunk nevében kérlek, hogy add nekem és mindazoknak, akikkel most együtt imádkozunk azt a hitet, amit Józsuénak és társainak Jerikó falainál adtál, hogy ledöntsünk veled minden falat, ami békénk, boldogságunk és üdvösségünk útjában áll! Ámen.

Uram, Jézus, döntsd le az elődjeinktől és a napjainkból származó mindenfajta átkok falát!
Uram, Jézus, döntsd le az önzés, az irigység, a szenvedélyek és azok gyökerének falát!
Uram, Jézus, döntsd le a házasságainkon, családjainkon közösségeinken, plébániánkon, nemzetünkön belüli veszekedések, ítélkezések, széthúzások és mindenféle egyet nem értés falát!
Uram, Jézus, döntsd le a pénzügyi nehézségek, a munkanélküliség, a pénzhiány, gazdasági problémák és minden más nehézség falát!

Döntsd le, Jézus a betegségek, a rák, a leukémia, a depresszió, az AIDS, az alkoholizmus, a kábítószer-függőség, a magzatgyilkosság, a prostitúció, a homoszexualitás falát!
Uram, Jézus, döntsd le a rossz gondolatok, képzelgések, a sátán minden elménkben jelen levő ravaszságának falát!

Jézus, döntsd le a lelki életünkben jelenlevő sátáni működés falát, és újíts meg minket teljesen a kereszten kiontott véred által!
Uram, Jézus, törj meg minden a múltunkban és jelenünkben jelen levő okkultizmust, mágiát, boszorkányságot, sátánizmust vagy a gonosznak való önátadást!
Jézus, dönts le minden falat, mely megakadályozza életünkben Isten művét! Uram, átadjuk neked életünket, hogy új Pünkösd legyen bennünk!
Hiszünk győzelmedben, amelyért magasztalunk Téged!  Ámen.

É. Uram, Jézus, légy velünk, mi egyetlen örömünk,
Nálad nélkül keserűség itt a földön életünk.
Ó, egyetlen örömünk, Uram, Jézus, légy velünk!

Ima terület megtisztításáért

Urunk, Jézus Krisztus, megvalljuk, hogy Te vagy az egyetlen, szent és igaz Isten az Atyával és a Szentlélekkel együtt. Kérünk, drága szent Véred kiáradása által tedd szabaddá ezt a területet és az itt élőket minden démoni megkötözöttségtől és befolyásoltságtól. Szabadítsd meg őket az elkövetett bűnök és a bekövetkezett tragédiák következményeitől, minden átoktól, rontástól, és áraszd ki  áldásodat erre a területre és az itt élőkre, hogy itt élet, kiengesztelődés és boldogság fakadjon.

A Te szent nevedben legyen áldottá minden munka, törekvés, emberek közötti kapcsolat, gyógyuljon szent Sebeid által minden bűn-okozta seb ezen a területen (hol)   (mikor) a mindenható Atyaisten nevében és dicsőségére, a mindenható Fiúisten nevében és dicsőségére, a mindenható Szentlélek Isten nevében és dicsőségére, a Boldogságos Szent Szűz közbenjárására.

Szent Mihály-ima
Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben! A sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: parancsoljon neki az Isten! Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Amen.

Himnusz


Területekért mondott szabadító imaóra
(Mijo Barada nyomán

Egy olyan területen, amihez emberi szenvedések, tragédiák és gonosztettek kötődhetnek  (legyen az egy hegy, egy völgy, egy település,  egy koncentrációs tábor helye, egy ház, vagy bármilyen hely), a következő módon imádkozhatunk:

Ének: Szentlélek, jöjj, lobogó Láng,
          Szentlélek, jöjj, a világ vár,
          Szentlélek, jöjj, viharos szél, Jöjj, áradj szét!

Bevezető ima:
Szentlélek Isten, vezess ebben az imában, kenj fel a Te szent keneteddel, hogy az Atya dicsőségére és népünk üdvösségére végezhessük ezt a szolgálatot! 
Amen!

 1. A bűnbánat imája

Ezzel az imával kifejezzük a bűnbánatot minden olyan bűn kapcsán, amit az adott területen követtek el, tesszük ezt mindazok nevében, akik itt éltek, illetve jelenleg élnek. Miután elmondjuk ezt az imát, felolvassuk az 51. zsoltárt.

Jézus Krisztus, Urunk és Istenünk, mi bűnösök előtted leborulva a magunk és embertársaink nevében szívből megbánunk minden, (ezen a területen) (kik által) elkövetett bűnt. Kereszthalálod és feltámadásod által bocsáss meg irgalmasan az emberi történelem során emberek által (ezen a helyen) elkövetett minden bűnt és tisztítsd meg a bűnösök lelkét és ezt a területet a bűnök minden következményétől!

Urunk, Jézus Krisztus, megvalljuk, hogy Te vagy az egyetlen élő, szent és igaz Isten a Szentháromság egységében. Kérünk, drága szent Véred kiáradása által tedd szabaddá ezt a területet és az itt élőket minden démoni megkötözöttségtől és befolyásoltságtól.  Szabadítsd meg őket az elkövetett bűnök és a bekövetkezett tragédiák következményeitől, és áraszd ki áldásodat erre a területre és az itt élőkre, hogy itt élet és boldogság fakadjon.
A Te szent nevedben legyen áldott minden munka, emberi igyekezet, emberek közötti kapcsolat ezen a területen (hol), ebben az időszakban (mikor) a mindenható Atyaisten nevében és dicsőségére, a mindenható Fiúisten nevében és dicsőségére, a mindenható Szentlélek Isten nevében és dicsőségére, a Boldogságos Szent Szűz közbenjárására.

„Áldott vagy, Urunk, atyáink Istene, és minden dicséretre méltó; neved magasztos mindörökké. 23Mert igazságos vagy mindenben, amit velünk tettél, tetteid mind igazak, útjaid egyenesek, és minden ítéleted igazságos…Vétkeztünk és elpártoltunk tőled, gonoszságra vetemedtünk, és parancsaidra nem ügyeltünk. 23 Lelkiismeretünkkel szembeszegülve nem azt tettük, amit parancsoltál, hogy jó legyen sorunk.”  Dán 3,26-28, 29-31

2. Ima Jézus nevében a térségben jelen lévő szellemek megkötözéséért:

paráznaság, házasságtörés, erőszak, öngyilkosság, rituális gyilkosságok és ezekhez hasonló dolgok szellemeinek megkötözéséért.
Urunk, Jézus Krisztus, a Te szent nevedben szent Véred hatalmával megkötözzük és megtörjük a hatalmát ebben a térségben levő összes ártó szellemnek: a háború, kivégzések, halál, traumák, félelem, paráznaság, házasságtörés, erőszak, öngyilkosság, rituális gyilkosságok szellemeinek. Jézus, Te rendelkezz felettük, és soha többé ne térhessenek vissza! Szentlélek Isten, kérünk, töltsd be teljesen ezt a térséget és az itt élőket áldásoddal és erőddel!

3. Engesztelő ima az elkövetett bűnökért

Ez az imaforma magába foglalja mindazokat az imákat, amelyeket azoknak a bűnöknek az engeszteléséért mondunk, amelyeket a történelem során elkövettek az adott területen. Ezzel kapcsolatosan különösképpen is ajánlott szentmisék felajánlása. Jó összeírni azoknak a családoknak a nevét, amelyek azok a vidéken éltek. Ezeket az adatokat fellelhetjük a plébániai vagy a városi levéltárban, de mindenképpen kapcsoljuk be az imánkba azokat is, akik csak átmenetileg éltek az adott környéken, főleg azokat, akik háborúban vettek részt, kínozták és gyilkolták az embereket, vagy kioltották a saját életüket. 

Lehet ez az ima kötött, vagy saját szabad ima.

Pl:
Urunk, Jézus eléd hozzuk az ezen a területen  (megnevezés) elkövetett vétkeket (felsorolás),  személyeket (felsorolás), köszönjük, hogy Te kereszthaláloddal megváltottál bűneinktől. Az elkövetők nevében megbánjuk, ellene mondunk és megtagadjuk ezeket a bűnöket, és kérjük, áraszd ki végtelen irgalmadat, és adj kiengesztelődést és lelki békét minden áldozatnak és bűnösnek. 

4. A kiengesztelődés imája

Imádkozunk az áldozatok és hóhéraik kiengesztelődéséért az adott területhez kapcsolódóan, beleértve az áldozatok családtagjait és a nemzetek egymás közötti megbékélését is. Imádkozunk minden negatív kijelentés semlegesítéséért, az átkok megtöréséért, és a gonosszal kötött bármilyen jellegű szövetség semlegesítéséért, amelyek a történelem során a bűn, Isten-ellenes rendszerek, hatalmak, társulások, szekták, titkos szervezetek és politikai pártok révén jöttek létre.

Ajánlott
-szentmisét bemutatni Jézus Teste és Vére tiszteletére, majd ezt követően:
-kitartóan rendszesen imádkozni, amíg úgy érezzük, hogy erre szükség van.
 -körmenetet szervezni az Oltáriszentséggel az adott területen   
 -szentségimádást tartani a plébánián,
 -imakilencedet ajánljunk fel és
-rózsafűzért imádkozzunk erre a szándékra

Mindenható Atyám! Jézus szent nevében imádkozunk a történelem során emberek ellen elkövetett bűnök áldozatainak és hóhéraiknak, a magzatgyilkosságok elkövetőinek, felbujtóinak,  áldozatainak kiengesztelődéséért ehhez a területhez kapcsolódóan, beleértve az áldozatok családtagjait és a nemzetek egymás közötti megbékélését is. Könyörgünk Hozzád, semlegesíts minden negatív kijelentést, törd meg minden átkot, és semmisíts meg a gonosszal kötött minden szövetséget, amelyek a történelem során a bűn, Isten-ellenes rendszerek, hatalmak, társulások, szekták, titkos szervezetek és politikai pártok révén ezen a területen létrejöttek!

Drága Jézus, tisztítsd meg ezt a területet és az itt lakó embereket a Te szent Véreddel, és köszönjük, hogy megteszed! Amen! 
Uram, kérlek (ajánlatos konkrétan megnevezni az időszakot, illetve történelmi eseményt, amely kapcsán imádkozunk), hogy mindazokra, akik ezen a területen éltek, élnek, élni fognak, áraszd ki áldásodat, adj kiengesztelődést, lelki-testi gyógyulást, megbékélést, üdvösséget az Atya Nevében és az ő dicsőségére, a Fiú Nevében és az ő dicsőségére, a Szentlélek Nevében és az ő dicsőségére, Szűz Mária közbenjárására! Ámen. 

Ezzel az imával kérjük a Mindenható Istent, hogy minden áldozatot részesítsen az ő irgalmában és kegyelmében, hogy meg tudjanak bocsátani hóhéraiknak, elnyomóiknak, kínzóiknak, vagyis mindazoknak, akik megsértették az ő életük méltóságát. Egyidejűleg imádkozunk minden élőért és elhunytért, hogy meg tudják bocsátani saját maguknak azokat az élethelyzeteket, amelyekben nem éltek és cselekedtek szentül, hanem bűneikkel rombolták és gyilkolták saját életük vagy mások életének méltóságát, tudatosan vagy tudtukon kívül. Ezzel az imával nem arra a rosszra kérjük az áldást, ami megtörtént, hanem arra kérjük a Mindenható Istent, hogy gyógyítsa be a sebeket, amelyek mindezeknek a fájdalmas és tragikus eseményeknek a következményei; hogy a tisztítótűzben lévő lelkek számára nyissa meg az utat a mennybe, az adott területen élőknek pedig adjon békés, nyugalmas és áldott életet.

5. Ima az áldások kiáradásáért az emberek és a területek életére

Ezzel az imával azt kérjük, hogy szűnjön meg minden olyan akadály, ami gátolja azoknak az áldásoknak a kiáradását, amelyekkel Isten el akarja halmozni az adott területet, de kiáradásukat az elkövetett bűnök vagy az ima hiánya akadályozzák. A következő imák ajánlottak:

Áldó ima

Mindenható Isten, aki az idő és a korszakok Ura vagy, minden teremtmény és minden teremtett dolog Ura, áraszd ki és újítsd meg áldásodat erre a térségre és az itt élő emberek életére, az élővilágra, az élelmiszerekre, az időjárásra, az emberi kapcsolatokra,  amely áldás az emberek által elkövetett bűnök és az ima hiánya miatt nem tudott eddig kiáradni! Kérünk, áraszd ki a termékenység, a béke, és a bőség áldását a növény- és állatvilágra, különösképpen pedig az emberekre! Legyen ez a környék újra olyan tiszta, áldott és szent, amilyen addig volt, amíg a bűn be nem szennyezte! Szent és irgalmas Atyánk, a mi Urunk, Jézus Krisztus által kérjük ezt tőled! Ámen.
Az áldások könyvében találunk áldásokat minden helyzetre, ajánlatos tehát az ott felkínált áldó imákat elmondani a konkrét helyzetekben, mint amilyenek a ház, szántóföld, forrás, folyó, épületek, járművek, munkaeszközök, utak megáldása.

6. Jézus Krisztus uralmának kihirdetése

Egy imával Jézus Krisztust a múlt, a jelen és a jövő egyetlen Urának hirdetjük ki
Úr Jézus Krisztus, az élő Isten Fia, hálát adunk Neked, hogy a szeplőtelen Szűz méhében  emberré lettél,  mindnyájunkért életedet adtad a kereszten, és dicsőségesen feltámadtál  Azzal a tekintéllyel, amelyet a keresztség szentsége és az összes többi szentség által adtál nekünk, a magam nevében és ennek a térségnek minden elhunyt, élő és születendő lakója nevében kihirdetlek Téged, Jézus Krisztus egyetlen Úrnak e térség múltja, jelene és jövője fölött! Mindenható Atyaisten, kérlek, add, hogy mindazok az áldások, amelyeket Ábrahámnak és az ő utódainak ígértél, a maguk teljességében áradjanak ki erre a térségre és annak lakóira a mi Urunk, Jézus Krisztus által! 
Ámen.  

Ilyenkor nagyon ajánlatos, hogy egy pap az Oltáriszentséggel a kezében kérjen áldást az adott térség múltjára, jelenére és jövőjére. Ezzel az áldással a pap megáldja mind a négy égtájat, továbbá az Eget és a Földet, hogy az élet áldása újra kiáradjon minden teremtményre és minden teremtett dologra, hogy mindezek elnyerjék végre azt az eredeti szépségüket, tisztaságukat és méltóságukat, amelyben részük volt, amíg az ember bűne mindezt tönkre nem tette. Ajánlatos ennek kapcsán hangosan felolvasni a következő szentírási szakaszt:

 „Jézus Krisztus...isteni mivoltában Istennel való egyenlőségét nem tartotta olyan dolognak, amihez föltétlenül ragaszkodjék, hanem szolgai alakot öltve kiüresítette önmagát és hasonló lett az emberekhez: külsejét tekintve olyan volt, mint egy ember. Megalázta önmagát és engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszthalálig. Ezért Isten fölmagasztalta és olyan nevet adott neki, amely fölsdégesebb minden névnél: hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, és minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr.“ Fil 2,6-11

7. Felajánlás Jézus és Mária Szívének

Az adott terület múltját, jelenét és jövőjét, valamint annak minden lakóját, akik valaha itt éltek, élnek és élni fognak, Jézus isteni Szívének és Mária Szeplőtelen Szívének ajánljuk fel. Mindenképpen kívánatos, hogy amennyiben lehetséges, az imaszolgálatot végző csoportot a plébános vezesse, vagy egy másik pap, de a plébánossal egyetértésben, amennyiben pedig egy adott egyházmegye nagyobb körzetéért imádkoznak, erről a püspököt is értesíteni kell, hogy ő is főpásztori áldását adhassa erre az imára.

Jézus Szentséges Szíve, minden jó forrása, szeretünk Téged, imádunk Téged, bízunk Benned! Bánjuk minden bűnünket és bocsánatodért esedezünk mindazok bűneiért, akikért most imádkozunk! Felajánljuk Neked ennek a területnek jelenét, múltját, jövőjét, minden lakóját, akik valaha itt éltek, élnek, vagy élni fognak. Neked ajánljuk a szíveinket, tedd azokat alázatosakká, türelmesekké, tisztákká, engedel-messé a Te akaratod iránt! Add, ó drága Jézus, hogy mi Benned éljünk, Te pedig bennünk!  Vezess el minket az életszentségre! Adj nekünk szellemi, lelki és testi egészséget, add áldásodat minden tevékenységünkre és vezess el minket az örök üdvösségre! 
Ámen.

Szentséges Szűz Mária, magyarok Nagyasszonya! A Te Szeplőtelen Szívednek szenteljük és ajánljuk egész életünket és mindazokét, akikért imádkozunk, gondolatainkat, szavainkat és cselekedeteinket. Szeplőtelen Szűzanyánk, segíts, hogy keresztségi fogadalmunkhoz méltón éljünk, hogy visszavonhatatlanul Megváltónkhoz tartozzunk! Add, hogy Hozzád hasonlóan kövessük a Szentlélek indításait! Bennünk és fölöttünk mindig és mindenben legyen meg az Atya akarata! Ámen.

8. Sóval, olajjal és vízzel való megszentelés

Az imahadjárat során a térséget, amelyen imádkozunk, meg kell szentelni megáldott sóval és szenteltvízzel. Olyan vidékeken, ahol szokott esni a hó, és ilyenkor sózzák az utakat, kívánatos, hogy a papok megáldják az ennek a sónak a tárolására szolgáló létesítményeket, így megáldott sót fognak szórni az egész környékre. Minden hívőnek, aki imádkozza az áldás imáit, ajánlom, hogy rendszeresen szentelje meg a házát szentelt vízzel, a bejárati ajtót kenjék meg megáldott olajjal, mégpedig úgy, hogy három keresztet rajzoljanak a Szentháromság három személyének tiszteletére. Időnként az ételbe is ajánlatos megáldott sót tenni, mert ez is egy lehetséges módja annak, hogy Isten oltalmazzon és tisztítson minket megannyi szellemi méregtől és rontástól.


Kiengesztelődési mise
Imabetétek

A szentmise megkezdése előtt:
Miatyánk…
A szentmisénk szándékát megfogalmazó imát mondjuk el közösen:

Isten, a mi Mennyei Atyánk, hálát adunk, amiért egyszülött Fiad által megkönyörülsz rajtunk.
Urunk, Jézus Krisztus, Te feltámadtál a halottak közül, élsz, és itt vagy velünk. Hozzád könyörgünk most halottainkért, családtagjainkért, őseinkért különösen:

(csend)

és másokért, akiket Te ismersz, de akikről mi elfeledkeztünk. Kérünk, fogadd őket szerető karjaidba. A mi Urunk Teste és Vére gyógyítson be minden sebet és kínt, melyet a Sátán és seregei hoztak az élőkre és megholtakra.
Atyánk, kérünk, küldd el Szentlelkedet, hogy vezessen és tanítson minket az értük végzett imádságunkban. A mi Urunk, Jézus Krisztus Nevében. 
Ámen.

A szentmise elején
A pap e szavakkal bűnbánatra hívja a híveket a mai gyógyító, kiengesztelődési szentmisébe.
a./Testvéreim! Most, a bűnbánatunkban, a Szentlélek segítségével, közbenjárásban az Úr elé visszük mindazon meg nem bánt, ki nem engesztelt, meg nem gyónt bűnöket és terheket, amelyben a családunk, őseink, oldalági- és lelki rokonságunk, vagy városunk, országunk, ….. stb. érintett.

Rövid csönd után a megkötözöttségek felsorolása következik – lehetőleg lassan –  , ahogy a Szentlélek vezet (ld. 1. számú melléklet):

Pap: Úr Jézus, eléd hozunk most minden ítélkezést, megszólást, trágár beszédet, hazugságot,  megtévesztést, lanyhaságot és jóra való restséget,  hitetlenséget, bizalmatlanságot, ítélkezést, féltékenységet, okkult praktikákat,  babonaságot, gyilkosságot és magzatgyilkosságot, istenkáromlást, házasságtörést, paráznaságot, szentségtörést stb. Eléd hozzuk a félelmeket a  csalódásoktól, hitetlenségtől, betegségtől,  szenvedélyektől, anyagi szükségtől, okkultizmustól, háborúk következményeitől.

Rövid csend következik, hogy a hívek a nekik kiosztott lelkitükör alapján személyesen is megfogalmazzák megkötözöttségeiket (2. számú melléklet).

Pap:
A pap a következő imát imádkozza el a hívekkel együtt,
(- vagy a híveknek - ismételhető formában- előimádkozza):

Uram, Jézus Krisztus, eléd hozom önmagamat, és közbenjáróként családomat, rokonságomat, családfámat, nemzetségemet, országomat, …. stb. Eléd hozok minden meg nem gyónt, meg nem bánt, ki nem engesztelt bűnt, átkot, rontást.
Jézus Krisztus, a Te Nevedben, Irántad való szeretetből és engedelmességből, önmagam szabad akaratából, valamint családom, rokonságom, nemzetségem, városom, stb. közbenjárójaként bocsánatot kérek mindenkitől, akit én vagy családom, rokonságom, nemzetségem, stb.  megbántott vagy megkárosított.

Jézus Krisztus, a Te Nevedben és Irántad való szeretetből és engedelmességből, teljes szívemből megbocsátok önmagamnak és mindenkinek minden bűnt, sértést, megaláztatást,  amellyel nekem vagy családunknak, nemzetségemnek, rokonságomnak, városomnak, országomnak, stb.  kárt okoztunk.

Kérlek Jézus, hogy szereteted és irgalmad végtelen nagy mértéke szerint Te is bocsáss meg mindnyájunknak, és add meg a kölcsönös kiengesztelődés ajándékát minden érintettnek.
Kérünk, hogy mindannyiunkat pecsételj el Önmagadnak, és Szent Véreddel gyógyítsd be ezeket a sebeket. Dicsőítünk és áldunk Téged irántunk való nagy irgalmadért! Ámen.
Eléd hozok minden átkot és rontást, melyet rám, vagy nemzetségemre, stb.  mondtak, vagy amelyet én, vagy rokonságom, nemzetségem, stb. mondtunk másokra. Kérlek Jézus, Neved Hatalmával és Szent Véreddel törj meg minden átkot és rontást, tedd ezeket semmissé és érvénytelenné. Ámen.
Most pedig kérem, hogy magamat és a családfám valamennyi generációját takard be és mosd át a Te szent Véreddel! 
Ámen.

Rövid csend. Mindnyájan közösen végzik a bűnbánati imát.

Bánat ima:
Hívek: Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim…
Pap: Irgalmazzon nekünk…

Papi megkötő és szabadító ima
(kizárólag pap mondhatja, a hívek hittel és figyelmesen követik)

Ezután a meg nem született gyermekekért közösen így imádkozunk:
Könyörögjünk! A szent keresztség által mindnyájan Isten fogadott gyermekei vagyunk. Így családként állhatunk eléd és imádkozhatunk hozzád, különösképpen az elvetélt, az abortált, és - az önhibájukon kívül - keresztség nélkül meghalt személyekért.
Azért imádkozunk értük, hogy végtelen jóságod új, kegyelmi életet adjon számukra a Szentlélek által, és így családunk és minden érintett részesedhessen a kiengesztelődés és a gyógyulás kegyelmében.
Szerető és Gondviselő Mennyei Atyánk! Szívünk teljes szeretetével Jézus Krisztus által rád bízom/bízzuk gyermekünket/gyermekeinket, aki/k a mi családunk tagja/i. Gyermekünk/gyermekeink a (N. és N.) nevet kapta/kapták volna. Mi nem lehetünk itt a földön szülei/k, így a lelki keresztség jegyében Rád, mint mennyei édesatyjára és rád Szűz Mária, mint mennyei édesanyjára bízzuk őt/őket. A Ti szeretetetek vezesse el őket az örök Üdvösség honába. Ámen.

Áldoztatás utáni ima (közösen)
Urunk Jézus Krisztus, fogadj szerető Szívedbe  mindnyájunkat.  Tisztítsd és szenteld meg az őseinket, és minden érintett személyt. Kérjük, hogy Szent Véred áradjon végig a családjainkon, az érintetteken, generációkon keresztül. Amen. Hálát adunk a végtelen kegyelemért és irgalomért, a szabadulásért és a gyógyulásért. Nagy örömmel elfogadjuk ezeket.
Úr Jézus, a Te Nevedben most egész tudatosan elvágunk a Szentlélek kardjával minden bűn által okozott ártó köteléket az élők és holtak között, különösen az elvetélt és abortált gyermekek és szüleik között. A Mennyei Atya végtelen irgalmába ajánljuk őket és mondjuk: „Menj be Urad örömébe!”
Kérjük a kegyelmet, hogy a Szentlélek Úristen  töltsön be mindnyájunkat, minden érintettet, családjaink minden generációját, városunkat és országunkat túlcsorduló mértékben. Ő tegyen bennünket Krisztus Titokzatos Testének tagjává szeretete életre keltő, egyetlen testté formáló erejével. Ámen.

Védelmező hálaadó ima (közösen)

Jézus Krisztus, átadom Neked az életemet, és megvallak Téged Uramnak és Istenemnek. Magamra öltöm Isten fegyverzetét, hogy megállhassak az ördög cselvetéseivel szemben. Derekamat felövezem igazsággal, s magamra öltöm a megigazulás vértjét. Hordom a hit pajzsát, amellyel kiolthatom a gonosz minden tüzes nyilát. És elfogadom „az üdvösség sisakját és a Lélek kardját, vagyis az Isten igéjét" (Ef 6, 12-17).

Jézus Krisztus, hogy Te vagy az én bölcsességem, igazságom, megszentelődésem és megváltásom. Átadom magam a Te Szentlelked szolgálatára, és befogadom a generációk közti gyógyulásra vonatkozó igazságaidat.
Szeplőtelen Szűz Mária, szent angyalok és szentek, könyörögjetek értem!
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.


Valljuk meg, hogy Jézus Krisztus az Úr életünk minden területe felett:

-              Családi kapcsolataim, házastársammal, gyermekeimmel és szüleimmel való kapcsolataim felett;                                                                                                                        Jézus az Úr!
-              Rokonaimmal, barátaimmal és ismerőseimmel való kapcsolataim felett;
-              Az elmúlt időm felett és a hátralévő időm felett;                                                            
-              Múltam, jelenem és jövőm felett;
-              Az összes időm és örökkévalóságom felett;
-              Munkám és tanulmányaim felett;
-              Szabadidőm és pihenésem felett;
-              Egészségem, nehézségeim és betegségeim felett;                                                        
-Szegénységem, javaim és gazdagságom felett;
-              Minden személyes kapcsolatom felett;
-              Minden ember felett, akik rám bízták magukat, és akikért én felelősséget vállaltam;
-              Minden ember felett, akikre rábíztam magam, és akik felelősséget vállaltak értem;
-              Lelkem, értelmem/szellemem és testem felett;                                           Jézus az Úr!        Testrészeim, belső szerveim, nemiségem, érzékszerveim felett;
-              Szellemi javaim és képességeim felett;
-              Értelmem és akaratom felett;
-              Reményeim és félelmeim felett;
-Gondolataim és érzelmeim felett;
-              Öntudatom és a tudatalattim felett;
-              Alvásom, és álmaim felett;
-              Hangulataim és ötleteim felett;
-              Táplálkozási szokásaim és öltözködési stílusom felett;
-              A gondolkozásom és beszédem felett;
-              A társadalmi- és családi életem felett;
-              Házam, lakásom, ingó- és ingatlan dolgaim felett;                                           
-              Otthonom és nemzetem felett;
-              Testi halálom és az egész örökkévalóságom felett:                                                        

Befejező szertartás

Pap: Az Úr legyen veletek!
Hívek: És a te lelkeddel.
Pap: Áldjon meg titeket a vigasztaló Isten,
aki kimondhatatlan jóságában teremtette az embert, és egyszülött Fiának feltámadása által megadta a feltámadás reménységét a benne hívőknek! Ámen.
Pap: Nekünk, akik még élünk, adja meg bűneink bocsánatát, minden megholt hívőt pedig vezessen el a világosság és a béke Országába! Ámen.
Pap: Adja meg, hogy Krisztussal együtt
vég nélkül boldogan éljünk mindnyájan,
akik hittel valljuk, hogy ő valóban feltámadt a halálból! 
Ámen.

Pap: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten: az Atya, a Fiú † és a Szentlélek.            
Ámen.


Alkalmi imák:

Don Gabriel Amorth:   AZ ÚR LELKE    (egyéni szabadulást kérő ima)
Az Úr Lelke,  Szentlélek Isten, jöjj és imádkozz bennem! Szeplőtelen Szűz Mária, szent angyalok és a mennyország szentjei, könyörögjetek értem!
hogy jó lehessek és jót tehessek.


Ölelj magadhoz engem, Uram és rendelkezz velem!
Űzd távol tőlem a gonosz minden erejét,
Űzd el tőlem a mágia és okkultizmus minden formáját,  az átkokat, rontásokat, az ördögi zaklatásokat és támadásokat, mindazt, ami rossz, bűn, irigység, féltékenység, álnokság; a testi, lelki, erkölcsi, szellemi betegségeket és ártalmakat.
Égesd el mindezeket a bajokat a pokolban, hogy ne érinthessenek többé sem engem, sem egyetlen teremtményt a földön.
A mindenható Isten erejével, a megváltó Jézus Krisztus nevében, a Szeplőtelen Szűz közben-járása által minden tisztátalan léleknek, minden engem zaklató jelenlétnek elrendelve és parancsolva legyen, hogy azonnal hagyjanak el, végleg távozzanak és Jézus rendelkezzék felettük! Amen!
Napi felajánló ima bűneinkért

Mindenható örök Atya! A Boldogságos és mindenkor Szeplőtelen Szűz Mária keze által helyezzük minden kehelybe, melyet papjaid a mai napon oltáraid fölé emelnek, imáinkat, gondola-tainkat, munkánkat, szenvedéseinket, múltunkat, jelenünket és jövőnket, szeretteinket és minden lelket édes hazánkban.
Felajánljuk Neked, végtelenül szent és szeretetre-méltó Atyánk, szívünk minden dobbanását, minden lélegzetvételünket, minden lépésünket, minden szavunkat azzal a szándékkal és kéréssel, hogy változtasd át azokat a szeretet megannyi aktusává bűneink engesztelésére!
Add meg, jóságos Atyánk, hogy szeretett Fiaddal, Jézus Krisztussal egyesülve egész mai napunk állandó szentmise és folytonos áldozat legyen, s így elégtételt nyújtsunk magyar népünk bűneiért! Amen!

Életátadó ima

Uram, Jézus Krisztus! Te itt vagy velem és szeretsz engem. Értem haltál meg a kereszten. Kérlek, bocsásd meg a bűneimet! Szabadíts meg a félelemtől, csüggedéstől, betegségtől, a sötétség minden hatalmától! Az Atya gyermeke szeretnék lenni. Átadom Neked a szívemet. Te légy életem Ura! Ajándékozz meg Szentlelkeddel! Tölts el békességeddel és szereteteddel!
Mutasd meg feltámadásod erejét és vezess el az üdvösségre! Amen.


Ima kísértés idején

Uram, Jézus, hiszem, hogy azért küldted Szentlelkedet, hogy „elvezessen a teljes igazságra” (Jn 16,13), mert az igazság szabaddá tesz (Jn 8,32). A gonosz lélek minden kísértése a hazugságot akarja érvényre juttatni. Ezért most a Te nevedben ellene mondok minden hazugságnak, megtévesztésnek, amivel a gonosz rossz útra akar vezetni engem. A Te nevedben, Jézus, elutasítok minden keserűséget, reménytelenséget, szomorú-ságot, aggodalmat, félelmet, kicsinyhitűséget, haragot, paráznaságot, gőgöt, önzést, és minden más bűnt, és megparancsolom, hogy ezek soha többé ne térjenek vissza életembe! Uram, Jézus, Te vagy az élet, az öröm, a béke, a szeretet, a bizalom forrása. Átadom Neked magam, Uram, Te vezess utamon hűségben és örömben, Amen!


Kiengesztelődési ima

Mindenható Atyám! Jézus szent nevében bocsánatot kérünk mindazért, amivel Téged és egymást megbántottunk és magunknak ártottunk. Az Ő szent nevében megbocsátunk mindazoknak, akik megbántottak és áldjuk azokat, akik átkoztak minket. Drága Jézus, tisztíts meg minket a Te szent Véreddel, és köszönjük, hogy megteszed! Amen! 

Szabadulást kérő ima

Uram, Jézus Krisztus, Kérlek, szent Véreddel takarj be engem, szeretteimet, és védj meg minket a gonosz lélek minden támadásától! Világosítsd meg értelmünket, add meg nekünk a megkülönböztetés kegyelmét, hogy mindig meg tudjuk különböztetni a Te hívásodat a sátán csábításától, a jót a rossztól, hogy felismerjük és elutasítsuk a bálványimádás és okkultizmus minden fajtáját! Kérlek, Szentlélek, mutasd meg azokat a hamis gondolatokat, tévtanításokat, okkult gyakorlatokat, gonosz lelkeket, melyekkel tudatosan vagy akaratlanul kapcsolatba kerültem! Ezeket a kapcsolatokat most Jézus nevében a Szentlélek kardjával elvágom, megbánom és megtagadom! Megvallom, hogy Te vagy az egyetlen, élő, szent és igaz Isten, és Rajtad kívül nincs más isten. Szentlélek Úristen, kérlek, töltsd be életünket egészen és vezess az életszentség útján! Amen! 
Jézus Krisztus nevében, ereje, Vére és hatalma által ellene mondok a gonosz lélek minden támadásának, csábításának, hazugságának, a vele való mindenfajta kapcsolatnak és minden bűnnek. Ellene mondok az okkultizmus minden formájának, a fehér és fekete mágiának, a boszorkányságnak, sátánizmusnak.
Jézus Krisztus, megvallom és megbánom minden bűnömet, hűtlenségemet, bizalmatlanságomat.  Kérlek,  szabadíts meg minden átoktól, rontástól és minden bűntől, az ördögi befolyásoktól és láncoktól, minden okkult cselekedettől, New Age-től, a mágiával, sátánizmussal, boszorkánysággal való minden kapcsolattól. Szabadíts meg a bálványimádástól, a haragtól, a büszkeségtől, az alkoholizmustól, az érzékiségtől, a drogoktól és minden más függőségtől. Vezess el a Te szabadságodba és tölts be Szentlelkeddel! Ámen.  

Területi szabadító ima

Istenem, Jézus Krisztusnak drága szent Vére legyen oltalmunk, a szeplőtlen és érintetlen Bárány Vére.
Urunk, Jézus Krisztus! Hints meg bennünket és ezt a települést drága szent Véreddel, hogy távozzék innen a Gonosz!
Krisztus Szent Vére űzzön messze és tartson távol ettől a földtől minden ártó hatalmat, minden ellenséges befolyást, átkot, rontást, viszályt, ellenségeskedést! Hárítson el innen minden démoni támadást, természeti csapást: tűzvészt, árvizet, jégverést, földrengést, minden tisztátalan lelket, a sátán minden angyalát!

Urunk, Jézus Krisztus szent nevében megáldjuk ezt a települést, minden lakóját, minden családját, fiatalokat, időseket, vezetőket! Add, hogy kezük minden munkája áldássá váljon, tedd szabaddá anyagi helyzetüket minden átkos hatástól, adj termékenységet, egészséget. Irtsd ki a viszályt, az ítélkezést, megszólást, haragot, bosszút!  Vezesd az itt lakókat az egységre, élő hitre! Köszönöm, Istenem, hogy ez valóban megtörténik, mert te hűséges és irgalmas vagy! Köszönöm, hogy fehérre moshatjuk ruhánkat a Bárány Vérében! Köszönöm, hogy a megváltás Jézusban van, akit Te rendeltél engesztelésül és szabadulásul, az ő Vérében, hit által! Hittel vallom, hogy ő megment és megszabadít!

Jöjjön el ide a békesség, jöjjön a szív örvendező tisztasága, jöjjön a gyermeki bizalom, jöjjön a testvéri szeretet, jöjjön az Igazság és a Szentség Lelke, jöjjenek szent angyalaid, foglaljanak le, őrizzenek és oltalmazzanak minden helyben lakót és ide érkezőt, hogy mérhetetlen szentséged megnyilvánuljon bennünk. Hála neked, Jézus és dicsőség mindörökké! Amen.

Szent Pio atya imakilencede

1. Jézusom, Te mondtad: „Kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek.” Íme, most zörgetek, keresek és kérem a kegyelmet a szentek közbenjárására:…
Miatyánk… Üdvözlégy… Dicsőség…
Jézusom Szentséges Szíve, remélek és bízom Benned. Amen.
2. Jézusom, Te mondtad: „Bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek.”
Íme, most a Te nevedben kérem az Atyától a kegyelmet a szentek közbenjárására:…
Miatyánk… Üdvözlégy… Dicsőség…
Jézusom Szentséges Szíve, remélek és bízom Benned. Amen!
3. Jézusom, Te mondtad: „Ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak.”
Íme, most Igéd csalatkozhatatlanságában bízva kérem a kegyelmet a szentek közbenjárására:…
Miatyánk… Üdvözlégy… Dicsőség…
Jézusom Szentséges Szíve, remélek és bízom Benned.
Jézusom Szentséges Szíve, Te nem tudsz részvétlen lenni a szerencsétlenek iránt. Légy irgalmas hozzánk is, nyomorult bűnösökhöz! Add meg nekünk Szűz Mária Szeplőtelen Szívének, a Te és a mi gyöngéden szerető Édesanyánknak a közbenjárására a kért kegyelmet!
Szent József, az Úr Jézus nevelőatyja, könyörögj érettünk!
Szent Pio atya, (Szt. …) könyörögjetek értünk!

Jézus-ima

Uram, Jézus Krisztus, az élő Isten Fia, könyörülj rajtam! (naponta többször, vagy folyamatosan imádkozva) ez is szüntelen ima.

Hálaadó imák

– Uram, imádlak Téged! Köszönöm, hogy vágyat adtál a szívembe, hogy keresselek, vágyódjak Utánad! Köszönöm, hogy elém jössz, hogy rád találjak!
– Köszönöm, Uram, hogy a Veled való együttlétre hívsz! Hálát adok Neked, hogy az öröm Istene vagy! Áldalak, Uram, hogy mindig fürödhetünk szereteted tengerében! Magasztallak Jézus, hogy a Te szent neved vigasz, erő és hatalom! Imádlak Krisztusom az Eucharisztia csodájáért és felmagasztalom a Te neved, mert Te ígérted:
„Aki hisz bennem: belsejéből, … élő víz folyói fakadnak” Jn 7. 38,…”aki hisz bennem, annak örök élete van” Jn 6.47
Mi hiszünk végtelen szeretetedben, minden rossz feletti hatalmadban és győzelmedben!           

Fohászok:

Áraszd ki Lelkedet, Uram, és minden életre kél, és megújítod a föld színét!
Szeplőtelen Szűz Mária, könyörögj értünk, kik Hozzád menekszünk!
Segítséged, Uram, meg ne vond tőlem! Oltalmazó szemmel tekints rám bőven!
Én Istenem, nézz rám, ne maradj távol jajom szavától! (Tamás Alajos OFM)

Népszerű bejegyzések ezen a blogon

Dér Katalin: A Messiás 2.