Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: március, 2016

"'...a názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel, és járj!”

SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteiből
Péter és János apostol egyszer a három órai imádság idején fölmentek a templomba.
Volt egy születése óta béna ember, akit naponta elhoztak, és letettek a templom úgynevezett Ékes-kapujánál, hogy alamizsnát kéregessen a templomba menőktől. Meglátta Pétert és Jánost, akik éppen belépni készültek a templomba, és alamizsnát kért tőlük.
Péter Jánossal együtt rátekintett, és megszólította: „Nézz ránk! Erre feléjük fordult abban a reményben, hogy kap tőlük valamit. Péter azonban így folytatta: „Aranyom, ezüstöm nincs. De amim van, azt neked adom: a názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel, és járj!”
Megfogta a béna kezét, és felsegítette. Azonnal életerő szállt a lábába, felugrott, és járni kezdett. Bement velük a templomba, járt-kelt, örömében ugrándozott, és dicsőítette Istent.
Az egész nép látta, hogy jár, és Istennek hálálkodik. Ráismertek, hogy ő az a béna koldus, aki a templom Ékes-kapujánál szokott ülni. Megdöbbentek, és nem tudták, hová legyenek a c…

Ha Húsvét nem lett volna...

.

"Ha pedig a Krisztus fel nem támadott, hiábavaló a ti hitetek; még
bűneitekben vagytok."
1 Kor 15, 17.

Semmiképpen ne tágíts attól, hogy Krisztus halálodat és bűnödet
magára vette. Hiszen Krisztus feltámadását éppen ezért kaptuk
ajándékba. Ha nem élek vele, megkárosítom az én Uramat, mert
megbénítom húsvéti győzelmét. Pedig a feltámadás nem valami
tétlen diadal. Sőt arra való, hogy erőforrás legyen. Hogy
kísértésben, bűneim rettentése között ne nézzek egyébre, hanem
mindig csak Krisztus boldogító feltámadására.
Aki ezt a győzelmet szívébe vési, - máris üdvözült. Viszont,
akinek nincs Nagypéntekje és Húsvétja, egyáltalán nincs annak
jónapja egész esztendőben. Sőt egyenesen vége van annak, aki nem
hiszi, hogy Krisztus érte szenvedett s támadott fel. Hiszen
keresztyének is azért vagyunk, mert Krisztusra nézhetünk, mondván:
Édes Uram, bűnömet magadra véve Mártonná, Péterré, Pállá
lettél s ezzel az én bűnömet széttapodtad és elnyelted. Bűnöm
tehát nem nálam, hanem nálad van: Te mondád. Nagypénte…

A Messiás Dér Katalin előadásai Bevezetés

A MESSIÁS PRÓFÉCIÁK, A SZABADÍTÓRÓL, DÉR KATALIN MŰSORA Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Hallgatóim, nagy örömmel jelenthetem be, hogy mától új műsorsorozattal jelentkezem. Címe a Messiás, témája a Messiásról, a Szabadítóról szóló próféciák rejtelmes világa. Miért adott Isten oly sok évszázadon keresztül oly sok előre jelzést, erről a titokzatos alakról, a Messiásról? Miért jelentett ki előre számos részletet, még apró, és látszatra jelentéktelen részleteket is erről a titokzatos személyről, akit hitünk szerint Jézus Krisztussal azonosítunk. Vajon miért? És mit adnak hozzá ezek a próféciák Jézus mélyebb megismeréséhez? Miért ment feledésbe mára számos messiási prófécia, köztük egészen alapvetőek is? Miért, és miért nem értette meg a zsidóság nagy része ezeket a jövendöléseket, holott annyira világosan voltak megírva. És miért halványult el napjainkra a Messiás második eljövetelének a hite, amelyről szintén próféciák szólnak előre? Miért halványult el ez még a keresztények egy rész…

Krisztus feltámadott, Alleluja! Valóban feltámadott, Alleluja!

Elnyeletett a halál diadalra. Halál! hol a te fullánkod? Pokol! hol a te diadalmad? A halál fullánkja pedig a bűn; a bűn ereje pedig a törvény. De hála az Istennek, aki a diadalmat adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által.
Korinthusi első levél 15, 55-57.

Rendkívüli és hallatlan ige, melyet ésszel felfogni soha, hanem csak hinni lehet, hogy Krisztus halott és mégis él. Úgy halott, hogy Benne a halál hal meg minden hatalmával egyetemben. Mindez pedig vigasztalásunkra szól, hogy higgyük és megértsük: a halál elvesztette minden hatalmát. Mert lám egyszer találkozott Valaki - örök hála érte Istennek - kit a halál ép úgy előfogott és megfojtott, mint más halandót, ámde a nagy tusában maga a halál kénytelen meghalni, a megölt Krisztus pedig győz örök életre.
Éppen így győzte le Krisztus a bűnt is. A saját személyében Krisztus igaz volt, csak mert mások bűnét vette magára, lett bűnössé. Ezért támad rá a bűn. S ő eltűri, hogy megragadják s keresztre hurcolják. Meghal, mintha maga követett vol…

A jobb lator

"Aztán hozzá fordult: „Jézus, emlékezzél meg rólam országodban.” 43Ezt válaszolta neki: „Bizony mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban" Lk 23,42-43

A Gecsemáne-kertben angyal, a kereszten a mellette függő lator vigasztalja Jézust. Bizony csodálatos az Isten, hogy a tulajdon Fiát egy gyilkossal vigasztaltatja. A lator túllátott Krisztus testén, szégyenén, szidalmaztatásán és kínjain. Különben nem tudta volna se hinni, se vallani, hogy Krisztus Úr, akinek erős országa van. - Krisztus tehát túl van már a poklon s a latorban elkezdődött a megdicsőülése. Isten nem engedi elhanyatlani az ő egyházát. A hit, mely Péterben meghalt, a latorban feltámad. Mert nem hazudhat ez az ige: "Uralkodjál ellenségeid között." Krisztus most már látja, hogy mégis csak kegyelmes Atyja van, aki országot készített számára s aki csak a bűnösök javára engedi szenvedni. Ezért mondja a latornak: "Ma velem leszel a paradicsomban." A lator jól látja a maga vétke mellett Kriszt…

A böjtről

Ma nagypénteken Jézus Krisztus keresztáldozatára emlékezünk, a Golgotát szemléljük, melynek előidézői és gyümölcseinek megajándékozottai mi vagyunk.  Ma elcsendesedünk, ma a békét keressük, ma befelé figyelünk. Ma a véres Krisztus-arc néz ránk, ma megtörik a bűn hatalma rajtunk.
Ma szigorú böjtöt tart az Egyház, és minden katolikus keresztény.  De mi is a böjt?
 A böjt a lemondás, önmegtagadás egy formája. Ez az önmegtagadás többek között azzal emeli az embert az állat fölé, hogy képes saját önös érdekein, ösztönein és szenvedélyein túl tekinteni. Így keletkeznek a vértanúk, a mártírok, akik noha féltik saját életüket is, de egy nagyobb jó érdekében képesek azt feláldozni.
böjt: (Keresztény Lexikon) a mértékletesség erényének cselekedete: tágabb értelemben minden erkölcsi meggondolásból fakadó önmegtagadás, főként az érzéki élvezetektől való tartózkodás; szoros értelemben az önfenntartási ösztön megfékezése az evésben és ivásban. - Célja a lélek fölemelése a testi vágyak megfékezé…

A kegyelem oltáránál

Nagyhét

Nagycsütörtök

Valamennyiszer eszitek e kenyeret és isszátok e pohárt az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Próbálja meg azért az ember magát és úgy egyék abból a kenyérből és úgy igyék abból a pohárból.
Korinthusi első levél 11, 26, 28.

Aki az oltári szentséghez akar járulni, üres szívet és éhes lelket ajánljon fel a mindenható Istennek. Itt ugyanis az a legméltóbb, aki a legméltatlanabb: Ami úgy értendő, hogy mikor az ember magát teljességgel kárhozottnak, nyomorultnak és kegyelemre szorulónak érzi, ebben és ezzel válik Isten kegyelmére legfogékonyabbá és legalkalmasabbá.
Aztán iparkodjék az ember a lehető legteljesebb hittel járulni a szentséghez s legyen egészen bizonyos afelől, hogy benne kegyelmet nyer. Mert ki-ki annyit kap, amennyit hitével megragad. A legfőbb előkészület tehát a hit.
Sóvárgó szíved támaszkodjék az igére s hagyatkozzál annak megigazító ígéretére: Ezen állva csak lépj Isten elé, mondván: Uram, való igaz, én nem vagyok méltó, hogy nálam szállj, de én sz…

Krisztus hóhérai

Amazok pedig Jézust megfogván, vivék Kajafáshoz, a főpaphoz, ahol az írástudók és vének egybegyűltek vala.
Mt 26, 57.

A mi drága Urunk, a Jézus Krisztus tehát nem eldugva szenvedett és nem is holmi senki-emberektől, hanem nyilvánosság előtt s olyanoktól, akik közéleti hatalomban ültek. Ne botránkozzunk meg tehát, ha olykor azt látjuk, hogy a világi és lelki felsőség Isten ellen van. Hiszen a hitvallásban is azt mondjuk: Hiszek a Jézus Krisztusban ... aki ... szenvedett Poncius Pilátus alatt. Mindig úgy volt, manapság is úgy van, hogy a keresztyén hitvallók legjobbjait a törvényes felsőbbség ölte meg.
A prófétákat nem orozva szokták eltenni láb alól, hanem a törvényes, kirendelt hatalom urai ölték meg valamennyit. Minden vér, amely Krisztusért kiomlott, olyanok kezén szárad, akik világi hatalmasságok: királyok, fejedelmek, bírák és tanácsosok vagy egyházi hatalmasságok: papi fejedelmek és írástudók voltak. A próféta-halál rendszerint hatósági közegek műve.
De mi lesz, ha a kocka megfordul?…

Irgalmasság Konferencia az Irgalmasság évében

Az Irgalmasság Jubileumi Szentévének mottója:
"Legyetek irgalmasok, mint az Atya!"

BIZALOM AZ IRGALMAS ISTENBEN VII. Országos Isteni Irgalmasság Konferencia
"Beteg voltam, és meglátogattatok" (Mt 25,36)

Időpont: 2016. április 2. szombat 9:00-19:00 óráig
Helyszín: Mátraverebély-Szentkút, Nemzeti Kegyhely
Fővédnök: Erdő Péter bíboros, érsek

Előadók, résztvevők:
Katona István püspök, szervező
Alberto Bottari de Castello érsek, apostoli nuncius, a 12 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa
Beer Miklós püspök
Csizmadia István szóvivő, az Egri Székesegyház plébánosa
Kocsis Imre teológiatanár
Koós Ede teológiatanár, az irgalmasság órájának vezetője
Szabó József ferences szerzetes
Faragó Artúr kórházlelkész, Váci Egyházmegye
Kálmán Peregrin ferences szerzetes, a Kegyhely igazgatója
Madocsai Bea az Emmanuel Közösség tagja
Dancsák Viktor a Kis Szent Teréz szüleiről készült darab rendezője
Youssef Fakhouri libanoni-magyar katolikus aktivistaRészletes program: http://szentkut.hu/2016/02/17/iste…

Péter kontra Júdás

Az Isten szerint való szomorúság üdvösségre való megbánhatatlan megtérést szerez, a világ szerint való szomorúság pedig halált szerez.
2 Kor 7, 10.

Júdás vállát nagyobb teher nyomja, mint Péterét. Kétségbe esik s úgy látja, hogy nincs már számára segítség. Bánatában felakasztja magát a szerencsétlen. Miért jutott idáig? Azért, mert Isten igéjét süket füllel hallgatta, megvetette s nem javult meg tőle. Most azután mikor vigasztalásra szorult volna, mivel nem volt szívében az ige, nem lehetett segíteni rajta.
Péternek is elég a baja. Keservesen sír bűne miatti gyötrelmében. Péter azonban annak idején szorgalmasabban hallgatta és jobban megjegyezte a Krisztus igéjét. Ezért aztán mikor most bajba jutott, volt mit elővenni, volt mire támaszkodni. Az igével vigasztalja magát s ezért remélheti, hogy Isten kegyelmes lesz hozzá. Az ilyen szükségben bizony ez az igazi segítség s éppen ez az, ami a szegény Júdásnak hiányzott. De hogy Péter szerencsésebb volt s megmaradhatott az igében és kegyelembe…

IME A TE KIRÁLYOD!

Vasárnap

Máté 21, 1-9.

Monda azért néki Pilátus: Király vagy-é hát te csakugyan? Felele Jézus: Te mondod, hogy én király vagyok. Én azért születtem és azért jöttem e világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra.
János 18, 37.

Krisztus, a mi királyunk mindenét feláldozta. Tudd meg ebből, hogy az ő országa nem e világból való. Keresztyén hited nem arra való, hogy végigélvezd vele minden szükség nélkül e földi életet. Hiszen nézd magát az Úr Jézust, a te Királyodat. Neki sincs jó világa, sem dicsősége. Sőt szinte mást sem tesz, mint tűr és tűr, - gúnyt, szidalmat s végül meghal rút halállal. Egyetlen fegyvere van, mellyel uralkodik - de csak keveseken - s ez az igazság, vagyis a szent evangéliom. Ezzel adja Szentlelkét a szívekbe, bocsátja meg a bűnt s ajándékozza az örök élet reménységét. Mindez azonban el van rejtve az igében. Nem látható, meg sem tapintható. Nincs a kezünk ügyében, hanem a reménységben.
Aki ezt tudja, az szívesen váll…

Virágvasárnap 2016.

Virágvasárnap Jézus jeruzsálemi bevonulására emlékezünk, megkezdődik a nagyhét. Az első századok szentföldi keresztényei úgy ünnepelték ezt a napot, hogy az Olajfák hegyén összegyűltek, felolvasták az idevonatkozó szentírási szakaszokat, majd a püspök vezetésével körmenetben vonultak végig a városon. A gyermekek olajfa- és pálmaágakat tartottak a kezükben. Az V. század közepén, Rómában már Jézus szenvedése állt a liturgia középpontjában. A későbbiekben ötvöződött ez a kettős hagyomány, ezért a virágvasárnapi liturgiában ma az ünnepi mise előtt van a barkaszentelés (amely a pálma- és olajfaágakat helyettesíti), míg az evangélium helyett Jézus szenvedéstörténetét olvassák fel vagy éneklik. Keresztre feszítése előtt öt nappal, Jézus felmegy Jeruzsálembe a Pascha ünnepére. Bevonulásakor, bár az alázatosan történik, egy szamár hátán, egyenesen királyként kezdik éltetni: „Áldott a király, aki az Úr nevében jön!” És mégis: az a tömeg, amely ma hozsannázik, nagypénteken azt fogja kiáltani, hog…

Az Eucharisztia eredetéről a Zsidók Krisztusért közösségben

A pápai lelkigyakorlat Rómában

A nagyböjti pápai lelkigyakorlat első tanítása itt olvasható
                                                       a harmadik itt
                                                      a negyedik itt

Napóra. Dér Katalin előadása

Dér Katalin Bibliaszakértő rendszeresen tart előadásokat a Biblia Igéiről.  Alábbiakban egy értékes előadása olvasható.

NAPÓRA MAI KÉRDÉSEK, BIBLIAI VÁLASZOK, DÉR KATALIN MŰSORA Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim napjainkban követhetetlen sebességgel történnek a világban az események. Felgyorsult az idő, napról napra jobban sűrűsödik a történelem, mintha időzített bomba ketyegne az emberiség lába alatt. Mindeközben a média túlnyomó részéről, – amelynek fő feladata az lenne, hogy segítse az embereket a világ dolgaival kapcsolatos felelős véleményalkotásban – tehát a média túlnyomó részétől hiába is várnánk korrekt tájékoztatást. A mai információözön közepette minél több a hír vagy hírnek látszó tárgy, annál kevésbé tudjuk mik a valóban lényeges dolgok, hol húzódnak az igazi erővonalak a világban. A média egymás mellett egy szuszra közöl fontosnak, szenzációsnak tetsző, de valójában érdektelen, mellékes híreket, lehetőleg úgy tálalva, hogy a józan gondolkodású ember képtelen…