Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: március, 2019

Raneiro Cantalamessa atya imája a Szentlélek kiáradásáért

1.IMÁDKOZZUNK AZÉRT, HOGY MEGKAPJUK A SZENTLELKET!
Fr. Raniero Cantalamessa, OFM Cap.

A katolikus karizmatikus megújulás teljes kegyelmi áramlatának szolgálatára létrehívott új testület, a CHARIS, ez év Pünkösdjén megkezdi működését. Ez egy egyedülálló alkalom arra, hogy részesei legyünk a Lélek új kiáradásának ránk, és az egész Egyházra. A célja ennek, valamint a további két elmélkedésemnek, amelyre a Koordináló Bizottság felkért, egész pontosan az, hogy bibliai és teológiai alapokra építve ösztönözze és támogassa az imában való elkötelezett részvételt, amelyhez sok testvérünk és nővérünk kíván csatlakozni, hozzájárulva ezzel az esemény szellemi és lelki sikeréhez.
Hogyan készültek az apostolok a Szentlélek eljövetelére? Imádkozva! „Mindannyian egy szívvel, egy lélekkel állhatatosan imádkoztak az asszonyokkal, Máriával, Jézus anyjával és testvéreivel együtt.” (1) Az apostolok imája, összegyűlve Máriával együtt a felső teremben, az első nagy Szentlélek-hívás. Ez az Egyház Szentlelket megh…

A vizen járás hite

Szerezzetek magatoknak el nem avuló erszényeket, el nem fogyó kincset a mennyben, ahol a tolvaj nem férkőzhet hozzá, a moly sem emészti meg. Mert ahol a ti kincsetek van, ott lesz a ti szívetek is. (Lk 12,33–34) [
Jézus nem a szegénységet tűzi ki célul, amikor ezt mondja mindenkori tanítványainak, hanem feladattal bízza meg őket: gondoskodjatok vagyonotokkal másokról, Isten pedig majd gondoskodik rólatok! Tehát ma sem etikai kérdés elé állít minket Jézus, hanem a hit kérdése elé, éspedig a legkiélezettebb formában: Hiszed-e, hogy Isten tud rólad gondoskodni, és fog is rólad gondoskodni bőségesen, amíg te nem az önmagadról való gondoskodásra tartalékolsz, hanem vagyonodat eszköznek tekinted, mellyel másokról gondoskodhatsz? Hiszed-e, hogy ha kéred, Istentől minden szükségeset megkapsz, mert az ő gondoskodó szeretetéből bőven jut azoknak, akik hozzá fordulnak? Hiszed-e, hogy nem leszel szegénnyé, ha másokról gondoskodsz? Amit az ember kincsnek tart, azt gyűjti; amit gyűjt, az a szenvedé…

Tökéletesség (de milyen?)

"Ti azért legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes." Mt 5,48

Vedd meg a terméket, melyet kínálunk, tegyél meg ilyen vagy olyan dolgokat, és tökéletessé lehetsz! Legyél mindig tökéletes! Ezt sugallják a reklámok, ezt várja el tőlünk a munkaadónk, a családunk és rengeteg ember vagy helyzet.
Legyél tökéletes! A folyton megfelelni akarás érzése eléggé nyomasztó tud lenni, ezért meglepő, hogy a Szentírás is a tökéletesség követelményének mércéjét állítja elénk: „Ti azért legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes.” Mit kezdjünk egy ilyen felszólítással, mely azt sugallja, hogy az az Isten, akitől a legtöbb empátiát várnánk, szintén a tökéletességet várja tőlünk?
Ki is lehetne tökéletes Istenen kívül? A Szentírás eredeti szövegébe kutakodva megérthetjük, hogy akár még mi is…
Az itt szereplő görög szó, a teleiosz annyit jelent, hogy „célba ért”, „befejezett”, „teljes”. Hitünk szerint az életünk fő célja és „kiteljesedése” az üdvösség elnyerése. E…

Sürgős imakérés

Szlovákiából imakérés
Itt idézem a szlovák testvérek levelét:
Üdvözöllek mindnyájatokat és kérlek titeket, hogy imádkozzatok a szlovákiai
elnökválasztásért,amely március 30.-án lesz. Nagy a veszély, ugyanis az
esélyesebb jelölt egy ultraliberális hölgy, a gender  támogatója Soros
embere. Félő, hogyha győzne,  Szlovákia nagyon rossz irányba indulna, a
V4-ben a trójai faló lenne. Imádkozzatok a szlovákiai magyarokért is, mert
el vagyunk veszve, félre vezetve. Köszönjük az imáitokat. Sok szeretettel ölelünk mindnyájatokat  Takács Erzsi és a peredi és szeli imacsoport

Legyen a béke teveled!

"Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen! "Jn 14,27
Vannak dolgok az életben, melyekért nem lehet megdolgozni, melyeket nem lehet kiérdemelni, hanem csak ajándékba kapni. Ilyen az Istentől jövő békesség is. Ezt hagyta ránk Jézus örökül. Azt a békességet, mely több a törékeny családi idillnél, több a nagyhatalmak és a békefenntartók által kierőszakolt érdekszövetségeknél és a hosszabb-rövidebb békés időszakoknál.
Erről a különös békességről ezt mondja Jézus: „…nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja.“
Nem úgy adja, hiszen ez a békesség az ég és a föld között, Isten és az ember között köttetett, amikor Isten Jézus Krisztusban „megbékéltette magával a világot…” (2Kor 5,19)
Ez a békesség ajándék. Méghozzá Istennek az egyik legnagyobb ajándéka. Beteg embereket és haldoklókat látogatva azt tapasztalom, hogy az élet végén nincs is ennél nagyobb dolog. Hiszen az, hogy va…

Lelkigyakorlatok a Kunszentmártoni lelkigyakorlatos házban

Kedves Testvérem!
Szeretettel hívlak a kunszentmátoni Kármelita Lelkigyakorlatos házban (5440 Kunszentmárton, Munkácsy M. u. 1.) tartandó lelkigyakorlatokra:
Április 12. (péntek) 18 óra - április 14. (vasárnap) 13 óráig: Krisztus követése a fogyasztói társadalomban - lelkigyakorlat Péceli Imre kármelita atya vezetésével.
Április 30. (kedd) 15 órától - május 3. (péntek) 13 óráig: Az imádságról - lelkigyakorlat dr. Gál Péter atya vezetésével.
Május 17. (péntek) 18 óra – május 19.. (vasárnap)délutánig: Első lépéseink az isteni táncban – a Szentháromság újrafelfedezése. Lelkigyakorlat Béri László Renátó kármelita atya vezetésével.
Június 14. (péntek) 10 óra – június 16. (vasárnap) 16 óráig: A keresztény élet lényegéről – lelkigyakorlat dr. Gál Péter atya vezetésével.
Jelentkezés és bővebb információ: Forgó Andrea +36 30 532 47 62
Hálásan köszönjük mindazok adományát és imáját, akik lehetővé teszik a Lelkigyakorlatos ház működését. Szeretettel kérjük, hogy Személyi jövedelemadód 1 %-ának felajánl…

Az engedelmesség erénye

Engedelmesen megtesszük mindazt, amit az Úr mondott. 2Móz 24,7b Jézus mondja: Mert aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát, az az én testvérem és az én anyám. Mt 12,50

A mai kor embere szeret a maga akarata és törvénye szerint élni. Ám hamar szembesülnie kell azzal, hogy vannak nála hatalmasabb és nagyobb akaratú emberek, állandóan konfrontálódnia kell mások véleményével. Sokszor bizony kénytelen engedni a saját maga igazságából és a másik ember számára kedvezni. Mivel sokak életéből hiányzik az élő Istenbe vetett hit, ezért gyakran válik kaotikussá az ilyen élet, ahol csak a pillanat öröme számít, és a rövid távú, átlátható jövő. Az Isten iránti alázat fontos része az, ha engedelmeskedni tudunk az Úrnak. Isten szavának betartása, a törvényei szerint való életvitel ugyanakkor nem farizeusi magatartást vár el tőlünk. A legfőbb, amit Isten kér tőlünk, hogy szeressük őt mindennél jobban. Ha életünkben ő áll az első helyen, akkor nem az a legfontosabb, hogy mit akarok én, hanem az, hogy…

Reménységünk az Úr

Az Úr fölegyenesíti a görnyedezőket. Zsolt 146,8 Így tehát minden bajunk és üldöztetésünk között megvigasztalódtunk veletek kapcsolatban, testvéreim, a ti hitetek által. Mert akkor élünk igazán, ha ti szilárdan álltok az Úrban. Tessz 3,7–8
A zsoltáros görnyedt emberek képét vetíti elénk. A görnyedt ember olyan, mint egy kérdőjel. Gyakran mi is roskadozunk a megválaszolatlan, súlyos kérdések súlya alatt: Honnan hová tart az életünk? Minek is születtünk erre a világra? Kihez tartozik az életünk? Van-e élet a halál után, és vajon van-e értelmes élet a halál előtt?
S mindehhez jöhet még életünk sokféle konkrét próbatétele, baja, terhe, melyekre az apostoli igevers utal…
De Urunk tisztában van azzal, amit Baranyi Ferenc „Porvers” című költeményében így summáz: „Akit egyszer porig aláztak, porig kell azért lehajolni.” Isten azért lett emberré, hogy ha szükséges, egészen a porig is lehajoljon utánunk. Ez adott éltető reménységet már az Ószövetség nagy szenvedőjének, Jóbnak is, aki sokféle értel…

Uram, Istenem, hadd legyek munkatársad!

Akkor majd megtudja minden ember, hogy én, az Úr vagyok a te szabadítód. Iz 49,26
Hasonló a mennyek országa ahhoz a királyhoz, aki menyegzőt készített a fiának… A szolgák ki is mentek az utakra, összegyűjtöttek mindenkit, akit csak találtak, gonoszokat és jókat egyaránt, és megtelt a lakodalmas ház vendégekkel. Mt 22,2.10

Mi tesz valakit úrrá vagy szolgává? Az idők során a világban jelentős különbségek alakultak ki az emberek között. Gazdag és szegény; elnyomott és elnyomó; erős és gyenge; védtelen és tettre képes; kezdeményező és végrehajtó; parancsoló és engedelmeskedő. Van, aki alakítja a világot, és van, aki csak sodródik az árral. Nem kell hozzá még egy emberöltő sem, hogy meglássuk és belássuk, hogy az urak, a kezdeményezők, az örökké domináns és erős személyek is elbuknak egyszer, de az biztos, hogy meghalnak. Nem mindegy, hogyan élünk. Jobb örökké ünnepelni, mint örökké csak sóvárogni és nélkülözni. Aligha kérdés, hogy ha választani lehetne, minden ember inkább úr szeretne lenn…

Eljegyezlek magamnak örökre...

Kép
És ahogy gondom volt arra, hogy kigyomláljam és leromboljam…, úgy gondom lesz arra is, hogy fölépítsem és elplántáljam őket – így szól az Úr. Jer 31,28
Isten nem haragra rendelt minket, hanem hogy elnyerjük az üdvösséget a mi Urunk Jézus Krisztus által. 1Thessz 5,9

Istenünk olykor kénytelen „gyomlálni”, „lerombolni” bizonyos dolgokat az életünkben, és amikor ilyesmit tapasztalunk, megretten a szívünk. Mint ahogy Izráel népe számára is félelmetes lehetett, amikor bálványimádó, hamis útjukon egyszer csak találkoztak az Úr haragjával és büntetésével. De hát mi mást is tehetne a szőlősgazda rajongva szeretett kertjével, ha azt látja, hogy túl sok a gaz, vagy metszeni kell az ágakat, és idegen kéz által felhúzott, veszélyes falak csúfítják kincsét? Muszáj gyomlálni, metszeni és rombolni!
Beszéltek róla reformátor elődeink, mi is tapasztalhatjuk, hogy Istennek ez a fajta munkája szívétől „idegen”, de éppen szívének féltő szeretete miatt kénytelen ezt is elvégezni. Hiszen ő az élet és áldás Ur…

Attól függ kinek a kezében van. ..

Kép
Attól függ…Szerző:(Ismeretlen szerző) 
Egy kosárlabda az én kezemben kb. 19 dollárt ér.
Egy kosárlabda Michael Jordan kezében
Kb. 19 milliót.
Attól függ, kinek a kezében van.

Egy teniszütő az én kezemben nem ér semmit.
Ha a teniszütőt Gabriella Sabatini fogja,
Akkor megnyeri a világkupát.
Attól függ, kinek a kezében van.

Egy bot az én kezemben arra jó,
hogy elkergessem a kutyákat.
Egy bot Mózes kezében kettéválasztja a hatalmas tengert.
Attól függ kinek a kezében van.

Egy parittya az én kezemben: gyermekjáték.
Egy parittya az ifjú Dávid kezében
Hatalmas fegyver.
Attól függ kinek a kezében van.

Két hal és öt kenyér az én kezemben egy halas szendvics,
a tízóraim.
Két hal és öt kenyér Jézus kezében: jóllakat ezreket.
Attól függ kinek a kezében van.
Szögekkel a kezemben elkészíthetek egy madáretetőt.
A szögek Jézus kezében,
megváltást hoznak  az egész világnak.
Attól függ kinek a kezében van.

Tedd le törődöttségeidet, félelmeidet, aggodalmaidat,
reményeidet, álmaidat, családodat és kapcsolataidat
az Isten kezébe, …

"Ne igazodjatok e világhoz!"

Jaj azoknak, akik jogtalan rendeleteket hoznak…, elnyújtják a nincstelenek perét, megfosztják jogaiktól népem szegényeit. Ézs 10,1–2a Ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Róm 12,2
A leleplezés napja ez a mai. Nem csak a mai két igevers, de gondoljunk csak bele, hány és hány evangéliumi történet szól arról, hogy az Úr leleplez. Rávilágít arra, hogy nem minden arany, ami fénylik, nem minden kóser, amit annak hívnak, nem minden Isten akarata, amit valaki egyszer csak annak nevez.
Ézsaiás és Pál is leleplez. Azt üzenik, ami Jézus igehirdetésének is az egyik fókusza: az számít, ami valójában az ember szívében van, és az, ami ebből az életében következik: a szavai és tettei. Csak a legkisebbek – szegények, kitaszítottak, betegek – irányában elkövetett vagy el nem követett szó és tett, mely valójában mérvadó. A látszat, hogy ma éppen azok sikeresek – ahogyan Ézsaiás és…

Helmut Lungenschmid tanúságtétele a halálon túli életről

Helmut Lungenschmid halál közeli élménye (Részletek egy 2009 – es előadásából)

A következőkben részleteket közlünk Helmut Lungenschmid szabad előadásaiból.
A halálélmény 1973-ban történt egy foghúzáskor: ” A fogorvos azt mondta: Ezt narkózissal csináljuk… Aztán felhelyezte a maszkot, én pedig rettenetes köhögésrohamot kaptam, majdnem megfulladtam…aztán a pániktól, halálfélelmemben lerántottam a maszkot. …Aztán újra megpróbálták, s természetesen nagyobb adagot adtak ebből a gázból, s azt mondták, lélegezzek mélyen, s valóban teljesen mélyen lélegeztem, másodjára is jó mélyre szívtam a gázt, aztán már nem voltam ott… …Mikor a túlvilági élményeimből magamhoz tértem, az első az volt, hogy az orvos hangját hallottam, amint kiabált: Az Isten szerelmére, mi történt a fiúval, még meghal itt nekünk, a fiú meghal!
Az alagút élmény (Megjegyzés: Számos halál közeli élmény esetében, az alagút-élményét hasonlóképpen említik) A dolog aztán úgy volt, hogy egyszer csak teljesen sötét lett, úgyhogy elkezdtem fé…