Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: május, 2016

Hit: Isten szeretetének legmagasabb foka

A hit a remélt dolgok biztosítéka, a nem látható dolgok bizonyítéka
Zsid 11,1.

Az éppen a hit legnemesebb és legdrágább vonása, hogy szemét behunyva egyszerűen és boldogan mindent az Istenre bíz. Nem kutatja, hogy Isten miért bánik vele így, vagy úgy, hanem akkor is őt tartja a legfőbb jónak és igazságnak, ha az ész, érzület és tapasztalat csupa haragot és méltánytalanságot látna is. Ezért mondja az ige, hogy a hit olyasmiről való meggyőződés, amit nem látunk, sőt aminek talán az ellenkezőjét látjuk. Ezért az Isten szeretetének s tiszteletének legmagasabb foka is az, hogy őt mindennek ellenére is jónak, igaznak tartjuk és dicsőítjük. Mert ez megbotránkozás szörnyű veszedelme nélkül csak úgy lehetséges, ha természeti szem helyett tiszta hittel tekintünk Reá.

Istentől el nem állok,
ő sem áll tőlem el;
Szüntelen vele járok,
Átfogom hitemmel;
Gondot visel reám
És este úgy, mint reggel,
ő áld meg segítséggel,
Az én kegyes Atyám.

Úrnapja, az Oltáriszentség ünnepe

"Jézus egy magányos helyre vonult apostolaival. A nép megtudta és utána ment. Ő szívesen fogadta őket, és beszélt nekik Isten országáról, akik pedig gyógyulást kerestek nála, azokat meggyógyította.
A nap már hanyatlóban volt. Odament hozzá a tizenkettő: „Bocsásd el a népet – figyelmeztették –, hogy a környékbeli falvakban és tanyákon szállást és élelmet keressenek maguknak, mert itt elhagyatott helyen vagyunk.”
„Ti adjatok nekik enni” – válaszolta. „Csak öt kenyerünk és két halunk van – mondták. – El kellene mennünk, hogy ennivalót vegyünk ennyi népnek.” Mintegy ötezer férfi volt ott.
Akkor meghagyta tanítványainak: „Telepítsétek le őket ötvenes csoportokban.”
Úgy is tettek. Letelepedtek mindnyájan. Jézus pedig kezébe vette az öt kenyeret és a két halat.
Föltekintett az égre, megáldotta azokat. Majd megtörte, s tanítványainak adta, hogy osszák ki a népnek.
Miután mindnyájan ettek és jóllaktak, még tizenkét kosárra való maradékot szedtek össze."
Lk 9,11 b-17
A középkorból származó s…

Ferenc pápa úrnapi homiliája

Kép
Ferenc pápa: Törjük meg és osszuk szét életünket másokért! 2016. május 26. csütörtök 23:47 Rómában május 26-án, csütörtökön este mutatta be a Szentatya az úrnapi ünnepi szentmisét a lateráni bazilika előtti téren. (Magyarországon vasárnap fogjuk úrnapját ünnepelni.)
Ferenc pápa beszédében az apostolok két gesztusát emelte ki: felajánlották azt a kevés kenyeret és halat, amijük volt, és szétosztották a Jézus által megáldott ételt.

Homíliáját teljes terjedelmében közöljük.


Tegyétek ezt az én emlékezetemre” (1Kor 11,24.25).

Amikor a korintusi közösségnek ír, Pál apostol kétszer írja le Jézusnak ezt a parancsát az eucharisztia alapításáról szóló elbeszélésében. Ez a legősibb tanúságtétel Krisztusnak az utolsó vacsorán elmondott szavairól.

„Tegyétek ezt.” Vagyis fogjátok a kenyeret, adjatok hálát, és törjétek meg; fogjátok a kelyhet, adjatok hálát, és osszátok szét. Jézus meghagyja, hogyismételjék meg a mozdulatot, amellyel húsvétjának emlékezetét megalapította, amellyel nekünk adta az ő test…

"...legnagyobb a szeretet" I Kor 13,13

Kép

Heti mottó (777.hu blog)

"Istenem, ha te mindenütt ott vagy, hogy lehet, hogy én mégis másutt vagyok?"

Ha Vele szenvedünk

Ha pedig gyermekei, akkor örökösei is: Istennek örökösei, Krisztusnak társörökösei. Előbb azonban szenvednünk kell vele együtt, hogy vele együtt meg is dicsőüljünk. Róm 8, 17. 

Íme, a keresztények felséges dicsekvése, tisztessége és dicsősége. Ki tudná eléggé feldicsérni, vagy kibeszélni. Felfoghatatlan és kibeszélhetetlen az.
Itt van azonban a mi nagy emberi gyengeségünk. Mert, ha mindezt igazán és kételkedés nélkül hinnénk, akkor ugyan mitől kellene félnünk, avagy mi árthatna nékünk? Mert aki szívből tudja mondani Istennek: szerető Atyám vagy és én gyermeked, az könnyedén dacolhat minden pokolbéli ördöggel s nyugodtan fittyet hányhat a világ minden hetyke fenyegetésének. Hiszen az Atyában néki olyan Ura van, aki előtt reszketnie kell minden teremtménynek s akarata nélkül semmi sem lehet. Öröksége és urasága is olyan van, hogy abban senki kárt nem tehet, sem rajta csorbát nem ejthet.
Valamit azonban hozzátesz az ige: " . . . Előbb azonban szenvednünk kell vele együtt." Ebből m…

Jerikó zarándoklat 2016- augusztus 15-szeptember 30.

Kép
Elkezdődött a készülődés az idei Jerikó zarándoklatra.  Szeretettel várunk Téged is  Az alábbi térkép nagyrészt  erre az évre is érvényes, bár az egyeztetések még nem  mindenhol fejeződtek be. A mai napon a Bonum Tv-ben délelőtt 10 órától 10 óra 20-ig a zarándoklatról beszélgettünk.  Ha érdekel, visszahallgatható. A zarándoklat imafüzete megrendelhető a zarandoklevel@gmail.com címen. A zarándoklat menete az előző évekhez hasonlóan alakul: Indulás Esztergomból augusztus 15-én. Előző este az esztergomi ferences templomban részt veszünk az esti szentmisén, amelyen találkozunk a szintén másnap hajnalban innen induló hagyományos ferences zarándoklat résztvevőivel, akik Szécsényen át zarándokolnak Mártraverebély-Szentkútra. Esztergomtól Szécsényig a keleti csoport zászlaját a ferences csoport viszi és imádkozik szándékainkért. Szécsénytől  Jerikó zarándokcsoport veszi át a zászlót és augusztus 19-én Litkéig zarándokol. A nemzeti ünnepet Litkén töltjük. 21-én reggel indul tovább Karancslapu…

Isten világméretű ébredést készít. Te készen állsz rá?

Egyre szaporodóak a világban azok a jelek, melyek Isten végtelen szeretetének hatalmas kiáradását,  világméretű ébredést, megtérést készítenek elő.
Isten megszólít, hív a megtérésre soha nem látott erővel és kegyelemmel. 

"Az én Atyám mind ez ideig munkálkodik, én is munkálkodom." Jn 5,17

Higgyünk ezeknek a jeleknek, vagy maradjunk meg az eddigi jól kipróbált úton? Elvégre ha nem változtatunk semmit, abból nem lehet baj. Vagy mégis?

"Nézzétek: én valami újat viszek végbe, már éppen készülőben van; nem látjátok? Valóban, utat csinálok a pusztában, és ösvényt a járatlan földön." Iz 43,19

Pintér Béla: Istenember
Jerikó zarándoklat 2016. A magyar nemzet lelki megújulásáért

Kép
„Kelj föl, ragyogj föl, mert elérkezett világosságod, és az Úr dicsősége felragyogott fölötted! Mert még sötétség borítja a földet, és homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr, és dicsősége megnyilvánul  rajtad.” Iz 60,1-2 2014-ben Isten indításának engedelmeskedve  végigjártuk Magyarország határait, hogy imádsággal járjunk közben nemzetünkért, népünkért.  Istennek csodálatos terve van a magyar nemzettel.
„Szentelődjetek meg holnapra, mert az Úr csodát tesz körötökben” Józs 3,5
Utunkban állnak bűneink, melyeknek súlya, ránk nehezedik, és szennye elhomályosítja látásunkat.  Látnunk kell azonban, hogy milyen sok talentumot kapott ez a nép,  hogy ennek a népnek  hány nagy szentet, lángelmét, világszerte ünnepelt művészt adott, hogy oltalmazó karja hány katasztrófából, végveszélyből emelt ki, hogy történelmünkön végigvonulóan adott példaképeket, merre kell haladnunk és hogyan lehet együtt szolgálni Istent és  hazát. Isten hűséges. Szeretete és irgalma ma is árad felénk. A kérdés az, elf…

Csütörtök

A Krisztus ékessége

Dicsőséggel és tisztességgel megkoronázod őt.
8, zsoltár 6.

Királyi ékességről van itt szó, amely Krisztust dicsőséges királlyá koronázza, úgy ezen, mint a másvilágon. Felékesíteni a királyokat szokás, mikor teljes fényben kell valahol megjelenniök. Így nyer Krisztus is királyi ékességet, nem csupán önmagáért, tulajdon természeti testén, hanem értünk is, az ő lelki testén, ami az egyház. ő az, aki az egyházat evangélioma hirdetésével gyűjti s Szentlelkével felékesíti. Ez az ékesség az ellentéte annak az "utált" szolgai formának, amelyről Izaiás könyve 53. fejezetének 3. verse szól. Mintha azt mondaná: Az emberfiának kevés ékessége és kicsi udvara volt szenvedése idején. Saját népe is azt kiáltozta: Feszítsd meg, feszítsd meg! Sőt tulajdon tanítványai is elpártoltak s elfutottak tőle. Feltámadása után azonban keresztyének sokaságának dicső ékessége és hatalmas udvara lesz övé. Ez lesz az a gyönyörű ékesség és pompás ruha, amely királlyá koronázza e világban.

Pünkösdhétfő

Egyszerű kezdet
"Isten azonban azt választotta ki, ami a világ szemében balga, hogy megszégyenítse a bölcseket, s azt választotta ki, 28ami a világ előtt gyönge, hogy megszégyenítse az erőseket,"
1 Kor 1, 27. 

Krisztus az ő országát tanulatlan laikusokkal és balga halászokkal kezdi el, akik a Szentírást nem is tanulták. A keresztyén egyház nyomorult koldusok botránkoztató igehirdetésével kezdődik, arról a názáreti Jézusról, akit meggyaláztak, leköpdöstek, megcsúfoltak s végül mint lázítót és istenkáromlót keresztre feszítve a leggyalázatosabban megöltek. Erről a Krisztusról hirdetik pünkösdkor nyilvánosan, hogy erőszak és jogtalanság esett rajta s akik megölték, azok Isten ellenségei, akik súlyosan vétkeztek s Istent lángoló haragra ingerelték.
Csodálatos bátorság és hatalmas vigasztalás, - hogy az apostolok pünkösdkor ilyent mernek prédikálni nyilvánosan!
Honnét volt ekkora erejük? Az igéből és a Szentlélektől. Nézd, minő ereje van Péternek! Nem is csupán Péternek, hanem a többi…

Pünkösd vasárnap

Apcsel 2, 1-13.

"Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek"
ApCsel 2, 4.

Pünkösd e szent örömünnepén hálát adunk a mi szerelmes Úristenünknek véghetetlen jótéteményéért, melyet e földön azzal mutatott meg, hogy nékünk szegény embereknek kinyilatkoztatta a magasságos égből drága szentigéjét; - nem valami hitvány köznapi beszédet, hanem különleges s Mózes törvényétől megkülönböztetett igéjét. Mert ezen a napon kezdődött el Krisztus országa az apostolok révén s lett nyilvánvalóvá az evangéliomban mind az egész világnak. Krisztus országa öröktől fogva megvolt ugyan az Ő tulajdon személyében, ma pünkösdkor azonban a Szentlélek az apostolok által az egész világnak kinyilatkoztatta. S e kinyilatkoztatást nagy bátorsággal, szent daccal és örömmel szegény halászok végezték. Ugyanazok az apostolok, akik előbb félelemből megtagadták, elhagyták Krisztust, mert tele voltak bátortalan, rémült csüggedéssel.
Ma új pünkösd ünnepén kezdődött el Krisztus boldogító, üdvösséges, áldott országa, amely t…

"...óvd meg őket a gonosztól...hiszen nem a világból valók..."

Nem azt kérem tőled, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól. Hiszen nem a világból valók, amint én sem vagyok a világból való. Szenteld meg őket az igazságban, mert hiszen a tanításod igazság. 
János 17, 15, 17.

A keresztyéneknek (és a keresztényeknek) bizony mindenkinél több szenvedést kell eltűrniök, az ördög és világ részéről. Ilyenkor aztán honnan tudhassák, hogy megigazultak? A saját értelmükből semmiképpen, hanem a Szentlélektől, aki azért igazság Lelke, hogy szívüket minden látszat ellenére is megerősítse és megtartsa a hitben. A Szentlélek nélkül azt sem hitte volna, vagy hinné el senki, hogy Jézus Krisztus, akit tulajdon népe lator-módra keresztre feszített, - valóságos Isten. Avagy mi is hogyan tudhatnánk olyan bizonyosan magunkról, hogy - ha e megfeszített Krisztusban hiszünk, még ha az egész világ kárhoztat, elátkoz, Isten ellenségeinek s az ördög tulajdonainak állít is - az Isten valóságos kedves gyermekei, szentjei vagyunk, még akkor is, ha ezt m…

Miért lettem muszlimból keresztény?

Add meg, Uram, hogy én is eljuthassak a hitnek erre a fokára!

tanúságtétel itt

Dér Katalin: A Messiás 5. rész

A MESSIÁS PRÓFÉCIÁK, A SZABADÍTÓRÓL, DÉR KATALIN MŰSORA Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Hallgatóim, a messiási próféciák sokféleképpen nevezik meg és határozzák meg, hogy kicsoda lesz az eljövendő Messiás, Emberfia, és ugyanakkor Isten Fia, Dávid hajtása, de a gyökere az isteni Teremtője is egyben, Jahve szenvedő Szolgája, és a földnek az örök Királya, Pap Melkizedek rendje szerint, Júda oroszlánja, és ártatlan Bárány, az Isten Báránya, az Áldozat a világ bűneiért. Abban a próféciában, amelyet ma olvasunk Isten kijelenti, hogy a Messiás mindezek mellett vagy mindezeken túl még Próféta is lesz, méghozzá a leghatalmasabbhoz, Mózeshez hasonló próféta. Isten fontosnak tartja közölni az eljövendő Messiásról ezt, hogy Ő Próféta is lesz. Ennek az oka Ámosnál olvasható a 3. könyve 7. versében, ahol azt írja, hogy Isten nem tesz semmit - egyáltalán semmit – anélkül, hogy ne jelezné ezt előre, szolgái a próféták által. Ebben pedig nemcsak Istennek az ember iránti határtalan tisztelete van b…

Jézus mennybemenetele

Első könyvemben, kedves Teofil, elbeszéltem, mi mindent tett és tanított Jézus egészen addig a napig, amelyen megbízást adott a Szentlélek által kiválasztott apostoloknak, és fölvétetett a mennybe. Szenvedése után sokféleképpen bebizonyította, hogy él: negyven napon át ismételten megjelent nekik, és beszélt az Isten országáról.
Amikor egy alkalommal együtt étkezett velük, megparancsolta nekik, hogy ne hagyják el Jeruzsálemet, hanem várjanak az Atya ígéretére, amelyről, mint mondta, tőlem hallottatok: „János csak vízzel keresztelt, de ti néhány nap múlva a Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni.” Az egybegyűltek erre megkérdezték: „Uram, most fogod helyreállítani Izrael országát?” Ő azt felelte: „Nem a ti dolgotok, hogy ismerjétek az időpontokat és az alkalmakat. Ezeket az Atya szabta meg a saját tetszése szerint. De amikor leszáll rátok a Szentlélek, erő tölt el benneteket, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Szamariában, sőt egészen a föld végső határáig.” Miután ezeket…

A Lélek kiöntésének igérete

Kiöntöm a kegyelemnek és könyörületességnek lelkét. 
Zakariás 12, 10.

A Lélek ezt a kettőt akarja elérni és megteremteni minden keresztyénben: először bizonyosodjék meg a szívük, hogy kegyelmes Istenük van; azután legyenek képesek maguk is segíteni másokat könyörületességgel. Az első azt teszi, hogy kibékültek Istennel s mindenük megvan, ami csak kell. S ha ez így megtörtént, akkor megkezdődhetik segítő isteni szolgálatuk a könyörületességgel.
Mert mikor a keresztyén megismerte Krisztust, mint Urát és Megváltóját, aki a halálból kiszabadítva tulajdon országába és örökségébe juttatta, - szívét e megismerés úgy megtelíti, hogy készséggel igyekszik mindenkit hozzásegíteni ehhez az áldáshoz. Hiszen nincs nagyobb öröme, mint az a kincs, hogy Krisztust megismerte. Ezért útra kel, tanít, int másokat, dicsekvéssel tesz kincséről mindenki előtt hitvallást s buzgón könyörög, hogy mások is hozzájussanak ehhez a kegyelemhez. Isten kegyelméből és békességéből nyert felséges nyugalmában is nyugtalan L…

Áldozócsütörtök

Mennybemenetel ünnepe
Monda az Úr az én uramnak: Ülj az én jobbomon, amíg ellenségeidet zsámolyul vetem a te lábaid alá. 
110. zsoltár 1.

Krisztus azért ül a mennyben, hogy megvárja, míg ellenségei zsámolyul lába elé feküsznek. Ez az ő igazi égi tiszte. Nem alszik odafenn, hanem virraszt értünk. Helytartót sem akar maga helyett: tisztét maga végzi. Hívei számára kész nála a segedelem. Bánt valami valakit? Panaszolja el Krisztusnak s ő megsegíti. Most még rajtunk az ellenség, - test, bűn, halál s az ítélet napig rajtunk is marad. Végül azonban Krisztus Istennek adja át az uralmat. Most a szívünkben uralkodik, vigasztal szükségünkben, tisztít s könyörög érettünk. Egykor azonban majd minden ő híve Vele uralkodik az Atya jobbján. Mert az igazi utolsó ellenség csak akkor pusztul el. Most még van tévhit, megélhetési gond, csüggedés, mikor az Isten egyszeregyszer szigorúbban ránk tekint. De már most is van vigasztalásunk. Krisztus az, a mi Főpapunk, aki eleget tett értünk s látja, hogy az ellen…

Segélykiáltás Aleppóból

Az Úr dicsérete gyermekszájból

"Engedjétek hozzám jőni a gyermekeket és ne tiltsátok el őket; mert ilyeneké az Istennek országa"  Mk 10,14
AÍz Úr dicséretét zengi a következő nemzedék. Van jövője ennek a nemzetnek! Hallgasd csak!
itt

A keresztény élet zsákutcái

"Sok keresztény múmiaként, vagy csavargóként él"  Ferenc pápaA tanítás itt: 

Az ima múködése a szellemvilágban

Tanítás az ima szellemvilágban betöltött szerepéről itt:

Dér Katalin: A Messiás 4. előadás

A MESSIÁS PRÓFÉCIÁK, A SZABADÍTÓRÓL, DÉR KATALIN MŰSORA Kedves Hallgatóim, a messiási próféciákról szóló sorozatunkban legutóbb Dániel könyvéből olvastuk a 9. fejezetet, annak is a 24. versétől a 27-esig található jövendölést, amelyben Isten pontosan kijelenti, mikor kell fellépnie a Messiásnak. A messiási időt a zsidó nép történetének egy igen hosszú, 490 esztendős szakaszán belül helyezi el, és ennek az utolsó 7 évére teszi, és csak erről a 7 évről beszél. Most nem ismétlem meg a múltkor mondottakat, csak a végeredményt. Eszerint a Messiás az időszámításunk utáni 27 körül fog fellépni, és ebből az emberek, akik olvasták ezt a próféciát, könnyen kiszámították, hogy mintegy 30 évvel korábban, időszámításunk előtt 4 körül kell majd megszületnie. A messiási idő hét esztendeje tehát 27-től – a Messiás fellépésétől – 34-ig tart. Ennek az időszaknak a felén, tehát 31-ben, megölik a Messiást. De a prófécia szerint a nép, a zsidó nép kap még türelmi időt, mégpedig a 7 éves ciklus második felé…