Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: április, 2019

Áradjon fény minden sötét sarokba!

"Mert Isten megítél minden tettet, minden titkolt dolgot, akár jó, akár rossz az." Préd 12,14 "Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent." Mt 5,8
Titkolt dolgaink…
Sokszor megéljük, hogy legbensőbb titkainkat féltőn őrizve teremtünk egy belső világot, melybe csak keveseket engedünk be – vagy senkit. Szép lassan kialakulhat egy kettős világ, melyben hol megosztjuk, hol eltitkoljuk mások elől önmagunkat. Egészen mesterei lehetünk a belső világ kialakításának, míg csak azt nem vesszük észre, hogy egyedül maradtunk.
Isten ismeri az érzéseinket, gondolatainkat, vágyainkat, félelmeinket. Nem tudjuk és nem is kell titkolnunk előtte semmit. Ha ezt naponként megéljük, és naponként szembenézünk azzal a tökéletesen mezítelen valósággal, melyben Isten előtt állunk, akkor rádöbbenünk arra is, hogy vagy fügefaleveleket, bokrokat keresünk félelmünkben – mint egykor Ádám és Éva –, vagy nyíltan odaállva Isten elé önmagunkkal is tudunk őszinték lenni – ami hihetetlen távlat…

Az örök élet kenyere

"Így szól az Úr: Miért adnátok pénzt azért, ami nem kenyér, fáradozásotok jutalmát olyanért, amivel nem lehet jóllakni? Hallgassatok rám, és finomat ehettek!"Iz 55,2 "Ne veszendő eledelért fáradozzatok, hanem az örök életre megmaradó eledelért, amelyet az Ember­fia ad majd nektek, mert őt pecsétjével igazolta az Atya Isten." Jn 6,27

Jézus az ötezer ember megvendégelése után mondta ezt annak a sokaságnak, amely királlyá akarta őt tenni. Azt hitték, hogy a földi táplálék az élet feltétele, ezért nekik olyan király kell, aki kenyeret ad: bőségesen, a munka verejtéke nélkül, tizenkét tele kosár felesleggel. Jézus erre azt mondja nekik: tévedtek, mert nem a kenyér az élet feltétele, hanem én. Ha én veletek vagyok, akkor nektek ott is életetek van, ahol nincsen kenyér. Ne a kenyérgond miatt gyertek hozzám, hanem azért, hogy az én igém, az Isten szava legyen a kenyeretek – mert az az élet feltétele. Hallgassatok Isten igéjére, cselekedjétek akaratát, és akkor nem kell aggó…

„Nyugtalan a szívünk, amíg benned meg nem nyugszik”

"Áraszd ránk kegyelmedet reggelenként, hogy vigadjunk és örüljünk egész életünkben!" Zsolt 90,14 "Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával Krisztusban." Ef 1,3
Amíg az ember fiatal, így gondolkodik: fiatal vagyok, erős, egészséges, bármivel elbírok, nincs szükségem külső segítségre. Az Istenhez tartozás elutasításának ez az egyik tipikus esete. Majd telnek-múlnak az évek. Az emberi szervezet lassacskán megkopik. Elkezdenek fogyni a hajszálak, szaporodnak a szem körül a szarkalábak. Aztán egy kései érettségi találkozón az ember azon kapja magát, hogy a beszédtéma már inkább a magas vérnyomás, a cukorszint vagy a prosztatagondok. Az ember jó esetben lassan „megérik” ahhoz, hogy elkezdje keresni a külső segítséget, akár az Istenét is. Jó esetben meg is találja őt, és rádöbben, mi maradt ki eddig az életéből…
De mi van akkor, ha az ember ezt nem éri meg? Mert bizony ez is megeshet – hányszor álltunk m…

"Békesség nektek"

"Az utolsó napokban… nép a népre kardot nem emel, hadakozást többé nem tanul." Iz 2,2.4 "Békesség nektek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket." Jn 20,21
A feltámadás megtörtént – s a világ élete halad tovább.
Végigkísértük Jézust a golgotai keresztig, sőt a sziklába vájt sírig, s tanúi lehetünk az Ő feltámadásának is.
Jézus halála és feltámadása után elment tanítványaihoz, s már a köszöntésében óriási ajándékot adott nekik!
„Békesség néktek!" – mondta.
Micsoda megnyugtató szavak!
Éppen a békesség hiányzott a szívükből, mert mindannyian hitetlenek és békétlenek voltak.
Jézus szolgálatba állítja tanítványait, feladatokat bíz rájuk. De egy dolgot nem szeretne látni: azt, hogy a tanítványai idegesen, feszülten, kapkodva hirdetik az evangéliumot.
Jézus elküldte tanítványait szerte a nagyvilágban, de azt szeretné, ha a szívükben békességgel indulnának el.
Az apostolok számára a belső békesség nagy ajándék volt, s ugyanilyen nagy ajándék lehet a mai embe…

(Uram) "Tekints rám és könyörülj meg rajtam" Zs 25,16

"De én rád tekintek, én Uram, Uram! Hozzád menekülök, ne vedd el életemet!"Zsolt 141,8 "Jézus megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat." Jn 20,20
A zsoltárok segítenek, bátorítanak bennünket abban, hogy zavaros időkben, nehéz helyzetekben, kísértések tüzében is lehet az Úr arcát keresni, őhozzá menekülni, őrá tekinteni. Ez azért lehetséges, mert elérhetővé és megszólíthatóvá tette magát. „Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti.” (Zsolt 34,19) Péter és tanítványtársai kétségbeestek, hogy letartóztatták, elvették tőlük és nem látják többé az Urat, nem tudnak vele beszélni. Valóban nincs nagyobb nyomorúság annál, mint amikor nem halljuk Istent. Nincs nagyobb büntetés annál, ha az Isten hallgat, távol van tőlünk. A pokol az Isten hiánya. Amikor Péter a főpap udvarában átkozódva tagadta meg Mesterét, tekintete találkozott a megkínzott Jézus szelíd tekintetével. Csak azért találkozhatott a tekint…

Mi az igazság?

"Bizony, igazságot szolgáltat népének az Úr, és megkönyörül szolgáin." 5Móz 32,36 "Jézus mondja: Mondom nektek, hogy [Isten] igazságot szolgáltat [választottainak] hamarosan. De amikor eljön az Emberfia, vajon talál-e hitet a földön?" Lk 18,8
Jób jutott eszembe, aki nem volt hajlandó feladni ragaszkodását Istenhez. Pedig minden amellett szólt, hogy ezt megtegye. Ellenkezőleg fogalmazva: minden ellene szólt annak, hogy kitartson, megmaradjon az Istenbe vetett hitében. Módszeresen veszítette el mindazt, amire azt mondjuk, hogy az életnek értelmet ad és örömöt okoz. Vagyont, otthont, családot, egészséget. Akik látszólag mellette voltak (a felesége és barátai), azok is inkább csak tovább bizonytalanították, mintsem erősítették volna: vedd már észre, elhagyott az Isten, elfordult tőled! Jób számára azonban – és általa számunkra is – az vált nyilvánvalóvá, hogy épp ellenkezőleg: az embernek Istenen kívül valójában semmije nincsen.
Közvetlenül Húsvét után vagyunk. Számomra …

Az Úr az egyetlen!

"Halld meg, Izráel: Az Úr a mi Istenünk, egyedül az Úr!" 5Móz 6,4 "Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, Jézus Krisztust." Jn 17,3
Az ószövetségi törvény kihirdetése kapcsán mondja Isten, hogy ő „féltőn szerető” Isten. Ez a fordítás azonban félreérthető. Az eredeti megfogalmazás nem féltésre, hanem féltékenységre utal; tehát nem a megszólítottak iránti aggodalomról, hanem a megszólító kizárólagosság iránti igényének szenvedélyes követeléséről van szó. Más szóval: a hűtlenség azért tilalmas, mert Isten abszolút méltóságát sérti.
Nem csoda, hogy a fordítás mindezt szépíteni igyekszik. Van valami zavaró ebben az igényben. Nem mintha Isten kizárólagosságát, abszolút istenségét akarnánk elvitatni. Ellenkezőleg. Arról van szó, hogy ez inkább ránk, emberekre valló megnyilvánulás. Mi vagyunk ilyen érzékenyek a méltóságunkra, mi szoktuk ilyen féltékenyen védeni pozícióinkat.
Jézus világossá teszi, miért fontos az egyedül igaz Is…

"életetek Krisztussal az Istenben van elrejtve."

Jaj annak, aki perbe száll alkotójával, bár csak egy a földből készült cserépedények között! Mondhatja-e formálójának az agyag: Mit csinálsz?” Iz 45,9 Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre”. 2Kor 5,17 „Be van fejezve a nagy mű, igen. A gép forog, az alkotó pihen” – nyugtázza Madách Imre a teremtés elkészültét.
A Szentírás azonban másféle tapasztalatról tud. Egyrészt arról, hogy Isten jelen van a világban, és folyamatosan munkálkodik mind a történelemben, mind az egyes ember életében. Ám nem könnyű ezt mindig tetten érni, személyes valóságként megélni. Ebből adódhat az iménti életszemlélet, mely Istent távolinak érzi, a teremtést is valahova a régmúltba helyezi és befejezettnek tekinti. Másfelől a Biblia ismeri az emberi természetünknek azt az oldalát is, mikor éppen soknak érezzük, elutasítjuk Isten közvetlen „beavatkozását” az életünkbe, mintha semmi szükségünk sem volna rá. Mint Pinocchio, mikor még ki sem faragta őt egészen az öreg Ge…

Böjte Csaba húsvéti üzenete

Kép
Minden ember a maga nagycsütörtökét, nagypéntekét előbb-utóbb meg fogja élni. A maga Golgotájára mindenki felmegy, akár kapálózik ellene, akár nem. Mennyivel szebb, ha Isten kezét fogva, akaratában megnyugodva, szeretteink által kísérve, példát mutatva jutunk fel oda.
Csaba testvér

Egy hiteles tanúságtétel

Térjetek meg és higgyetek

"Az ajtódban állok és zörgetek..."

"Tekints le szent lakóhelyedről, az égből, és áldd meg népedet, Izráelt." 5Móz 26,15 "Felkarolta szolgáját, Izráelt, hogy megemlékezzék irgalmáról." Lk 1,54
Isten kész az ő áldásaiban gazdag élettel megajándékozni bennünket. Arra vár, hogy ajándékaival sokkal nagyobb mértékben árassza el az életünket, mint ahogyan azt remélni merjük. Mert gazdag Istenünk van. Nála vannak mindazok a lelki ajándékok – a szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás –, amelyek nélkül elsorvad az életünk. Isten pontosan tudja, mivé tudna formálni bennünket, ha beengednénk az életünkbe. Arra vár, hogy mi is megszólítsuk: „Tekints le szent lakóhelyedről, az égből, és áldd meg népedet”, ahogy mai igénkben olvassuk. Kész megnyitni áldásainak csatornáit és Szentlelke által betölteni szívünket. Mi mégis gyakran kétségeskedünk, mert a Krisztus által elénk adott követelményeket teljesíthetetlennek érezzük, és inkább megkerüljük, mert ez egyszerűbb, mint…

Ő azért halt meg, hogy nekem életem legyen és bőségben legyen

"Istenem,] még a föld mélyéből is újra fölhozol engem. Igen naggyá teszel, hozzám fordulsz, és megvigasztalsz." Zsolt 71,20–21 "Ugyanígy a ti mennyei Atyátok sem akarja, hogy elvesszen egy is e kicsinyek közül." Mt 18,14
A Holdon már többször is járt ember, de a Föld magja a tudomány számára is elérhetetlen mélységben van. A „föld mélye” a bibliai emberek számára sem egyszerűen a sír mélységét jelenti. Jónás a „hegyek alapjáig” süllyedt, és ebben az irdatlan lelki mélységben élte át az Istentől elhagyatottság félelmetes állapotát, de különös módon éppen itt születik újjá, és feltör szívéből a felszabadult öröm dala. A Zsoltárok könyvében a „föld mélye” úgy jelenik meg, mint Isten titkos műhelye, ahol az ember teremtése és újjáteremtése történik. Kedves énekünk is erről szól: „Mint titkos bánya mélyében, Formálja terveit…” (EÉ 328) Krisztus megjárta a legnagyobb mélységet: „alászállt a poklokra” – valljuk az Apostoli hitvallásban, de értjük-e, hogy ez mit jelent? Az …

Cselekvő szeretet (Csaba testvér)

Kép
Cselekvő szeretet - Megmaradunk!
  Én is olvasom az okos, precíz kimutatásokat, hogy az elmúlt években itt is - ott is mennyivel fogyott a mi drága népünk, és hogy a statisztikák fényében mire számíthatunk. Természetesen én is ki tudom számolni, hogy ha havonta leesik 10 cserép a házamról, akkor mikor fog elfogyni az összes cserép és rám roskadni a ház. Az is logikus, és ki is lehet számolni, hogy ha jön nekem ezer méterről az autó ötvenessel, akkor hány másodperc múlva fog elütni... csak az nem logikus, hogy miért nem ugrok félre, miért nem igazítom meg a cserepeket az otthonomon, miért várjuk némán, passzívan a sorsunk beteljesedését?      Egy statikusan gondolkodó világban élünk, a legtöbb ember abból indul ki, hogy ilyen a világ, ez van, ezt kell elfogadni. Mostanában újból és újból felcsendül bennem egy régi, Kájoni János által gyűjtött csíksomlyói dal refrénje: "ha nincs kenyér, keresünk!"
Igen, mi keresztények a mi Urunktól Istenünktől azt halljuk:     "Keressetek és…

Lelki erősség (Csókay András)

Benned ujjong a lelkünk!

"Testem és lelkem ujjongva kiált az élő Istenhez". Zsolt 84,3b "Jézus mondja: Maradjatok meg az én szeretetemben! … Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljes legyen." Jn 15,9b.11
„Mily kedvesek a te hajlékaid” – így kezdődik a 84. zsoltár első sora, mely után a mai ószövetségi ige a folytatás. A dal szerzői a templomi énekesek voltak. A jeruzsálemi templom oszlopcsarnoka bizonyára visszhangozta ezt az éneket, ahol a megfáradt testű, de hálás lelkű zarándokok az ott fészkelő kismadaraknak is úgy örvendeztek, akár a gyermekek.
Ugye van neked is egy-egy kedves helyed? Gyermekkorod színterei vagy életutad emlékezetes állomásai, ahová szeretsz időnként visszatérni.
Azért ügyelj arra, hogy Isten nem helyhez kötött!
A jeruzsálemi templom sem áll, és a 84. zsoltár valójában egy Sion-ének, amelyet az énekes legszívesebben a mennyei Jeruzsálemben dalolna. Neked sem egy bizonyos helyen kell megmaradnod, hogy az Isten közelében legyél. Akkor…

Uram, a Te szabadságodban akarok élni!

Tudom, Uram, hogy mindent megtehetsz, és nincs olyan szándékod, amelyet meg ne valósíthatnál. Jób 42,2 A százados ezt felelte [Jézusnak]: Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám. Mt 8,8

„Uram, nem vagyok méltó… hanem csak egy szóval mondd…” – amikor ezeket az úrvacsorai liturgiából ismerős, kedves igéket hallom, eszembe jut, hogy Isten mennyivel nagyobb nálam. Ez azt is jelenti, hogy a világ sokkal több annál, mint azt az én véges horizontom befogni képes volna.
Mennyi mindenről lemondtam már életem során! Mennyi mindenbe beletörődtem, mennyi mindent annyiban hagytam!
Vannak kapuk, melyek bezáródtak előttem, de bátran hihetek abban, hogy Isten még számtalan kapunyitást tartogat számomra. Olyanokat is, amilyeneket most még elképzelni sem merek. Ő gyógyulást ígér, görnyedt tagok kiegyenesedését. Életet, erősödést, új látást. Előre elkészítette utamat, mely védett kikötőbe visz. Szabadságba, tágas térre, ahol az élet szele ad maj…

Szellemi harc: Isten népe, lépj elő!

Alábbiakban ajánljuk meghallgatásra, átelmélkedésre a Szellemi harc című  4 részes előadássorozat első és második részét.https://gloria.tv/video/93FJEAYNSt6m1CZQmuz4MG7mK

"Az alázatosok kívánságát meghallgatod, Uram. Megerősíted szívüket." Zsolt 10,17 "A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által." Róm 15,13
Egy tizenhárom éves gyermek mondta hittanórán:
– Félek a jövőtől.
– Miért? – kérdeztem.
– Mert mi lesz ezzel a világgal, ha mi, emberek nem javulunk meg?
A tizenhárom éves gyermek félelemmel telt szívvel, reménytelennek látja az életet. Nincs egyedül. Fiatalok és idősek, hívők és hitetlenek aggódunk és reszketünk élő reménység hiányában. Élő reménység nélkül csak pótcselekvésre, jajgatásra, szerhasználatra, önámításra vagyunk kárhoztatva. A reménység Istene éppen azt akarja megértetni velünk, hogy a Szentlélek ereje által a reménységben bővelkedünk.
A reménység egy isteni dimenzió, egy teljesen más, egy teljesen új látómező, mint amit mi el tudunk képzelni. Az isteni plusz, az isteni többlet, amely meghaladja a felfogóképességünket, …

Margaritha nővér lelkigyakorlata

idén július 22-26. között tartja Margaritha nővér lelkigyakorlatát Gödöllőn, a Premontrei Gimnáziumban. Amennyiben biztosan jönnétek, ezt az űrlapot, kérünk, MINDENKÉPPEN töltsétek ki! (EZ MÉG NEM A VÉGLEGES REGISZTRÁCIÓ!!!) Akinek az e-mail címén mások is jelentkeztek, az azok helyett is töltse ki! Az űrlapot kitöltheted: IDE KATTINTVA https://forms.gle/AMQabuY66VbkH2GG6 A végleges regisztrációhoz a jelentkezési lapot azok fogják megkapni, akik ezt a mostanit kitöltik. Gregor család
"A nyáj elé áll, és legelteti az Úr hatalmával." Mik 5,3 "És meglátják az Emberfiát eljönni az ég felhőin nagy hatalommal és dicsőséggel." Mt 24,30
A két igét nyilván ez a szó kapcsolja össze: hatalom. Az ószövetségi igében is, az újszövetségiben is Krisztus hatalmát látja a kereszténység.
Szédítő, hogy hány arca van Krisztus hatalmának. A jászolban fekvő kisbaba ereje, a tisztátalan házába beülő vendég ereje, a prostituáltat szánalommal néző ereje, a halott embert megszólító szó ereje, a csónakból imbolygó tanítás ereje, a mélység fölött lépdelő ereje, a gyermekeket átölelő kéz ereje, a fára szögezett ember ereje, az ellenségeiért szóló imádság ereje, a feléledt test ereje.
Végtelen erejével mint jó pásztor megy előttünk. Tudja, hogy nélküle eltévedünk, elveszettek vagyunk, szétszéledünk. Amikor visszajön, ugyanez az erő tölti be majd az eget és a földet: a kisbabáé, a vendégé, a szánakozóé, az életre keltőé, a tanítóé, a lépőé, az átölelőé, a felszegezetté, az értün…

Barsi Balázs tanítása

Robert Sarah bíboros 2019.03.12. Toronto (részlet)

Isten a mi reményünk

z alázatosok kívánságát meghallgatod, Uram. Megerősíted szívüket. (Zsolt 10,17) [Online Bibliában] A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. (Róm 15,13) [Online Bibliában] A mai nap bibliai olvasmányai: Jn 6,26–35 -- 1Sám 25,18–42 Lelki útravaló a mai napra Egy tizenhárom éves gyermek mondta hittanórán:
– Félek a jövőtől.
– Miért? – kérdeztem.
– Mert mi lesz ezzel a világgal, ha mi, emberek nem javulunk meg?
A tizenhárom éves gyermek félelemmel telt szívvel, reménytelennek látja az életet. Nincs egyedül. Fiatalok és idősek, hívők és hitetlenek aggódunk és reszketünk élő reménység hiányában. Élő reménység nélkül csak pótcselekvésre, jajgatásra, szerhasználatra, önámításra vagyunk kárhoztatva. A reménység Istene éppen azt akarja megértetni velünk, hogy a Szentlélek ereje által a reménységben bővelkedünk.
A reménység egy isteni dimenzió, egy teljesen más, egy teljesen új látómező, mint amit mi…