Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: április, 2016

S.O.S. Mentsétek meg lelkünket!

Aleppó keresztényei imát kérnek itt:

Ugye nem hagyjuk őket elveszni?

Az örökélet távlatában

Én, János, látomásomban új eget és új földet láttam. Az első ég és az első föld ugyanis elmúlt, és a tenger sem volt többé. Akkor láttam, hogy a szent város, az új Jeruzsálem alászállt az égből, az Istentől. Olyan volt, mint a vőlegényének fölékesített menyasszony. Akkor hallottam, hogy a trón felől megszólal egy harsány hang: „Nézd, ez az Isten hajléka az emberek között! Velük fog lakni, és ők az ő népe lesznek, és maga az Isten lesz velük. Letöröl szemükről minden könnyet. Nem lesz többé halál, sem gyász, sem jajgatás, sem fájdalom, mert a régi világ elmúlt.” Akkor a trónon ülő megszólalt: „Lásd, újrateremtek mindent!” Majd hozzám fordult: „Írd fel, mert ezek a szavak hitelesek és igazak.” Aztán folytatta: „Beteljesedett. Én vagyok az alfa és az ómega, a kezdet és a vég. A szomjazónak ingyen adok az élet forrásának a vizéből. Ez lesz a győztes öröksége: az Istene leszek, és ő az én fiam lesz. A gyávák, hitetlenek, gonoszok, gyilkosok, kicsapongók, csalók, bálványimádók és hazugok min…

Keresztények a világban

A keresztényeket nem különbözteti meg a többi embertől sem a táj, sem a nyelv, sem az életmód. Nem laknak ugyanis külön városokban, nem beszélnek valami szokatlan nyelven, nincs semmi különcködő életmódjuk. Tanításukat nem okoskodásból vagy kíváncsi emberek izgágaságából merítették, és semmi emberi bölcselkedésre sem esküsznek, mint sokan mások. Ott laknak a görögök és barbárok városaiban, ahogyan kinek-kinek a sorsa megszabta. Öltözködésben, táplálkozásban a lakosság szokásaihoz alkalmazkodnak, de más szempontból egy csodálatos és mindenki számára hihetetlennek látszó életmódot folytatnak. Saját szülőhazájukban úgy élnek, mint jövevények; mindenben részt vesznek, mint polgárok; mindent eltűrnek, mint idegenek; minden idegen táj a hazájuk, és minden haza idegen föld nekik. Házasságot kötnek, mint mások; gyermekeik születnek, de nem dobják ki magzataikat. Közös az asztaluk, de az ágyuk nem. Testben vannak, de nem a test szerint élnek. A földön élnek, de hazájuk az égben van. A fennálló…
"Amikor eljön, akkor majd meggyőzi a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről. A bűnről: mert nem hittek bennem. "  Jn 16,8-9


Ki-ki maga bűnös abban, hogy elkárhozik. Nem mintha azért kárhoznék el, mert Ádám bűnös ivadéka és korábbi hitetlensége miatt kárhozatra méltó, hanem mert nem fogadja el a Megváltó Krisztust, aki a kárhozat alól feloldhatná. Ha nem hiszek Krisztusban, a bűn és kárhozat bizony rajtam marad, mert hiszen nincs, aki megváltson tőle. Sőt kétszeresre súlyosodik a bűnöm és kárhozatom, mivelhogy nem hittem szerelmes Üdvözítőmben, aki pedig rajtam akart segíteni és váltságát visszautasítottam.
Tehát üdvösségünk is, kárhozatunk is azon fordul meg, hogy hiszünk-e Krisztusban, vagy sem. A hitetlenség megtartja mind a bűnt, hogy ne nyerhessen bocsánatot. Aminthogy a hit viszont eltöröl minden bűnt. Hit nélkül minden bűn é s kárhozatos, még a legszebb élet s legjobb cselekedet is, amit az ember felmutatni képes. Bár önmagában dicséretes és az Isten parancsolt…

Öröm a kereszt alatt

"Megmutatom néki, mennyit kell néki az én nevemért szenvedni."Apcsel 9, 16.

Ha úgy szeretnél a Krisztus örököstársa és testvére lenni, hogy azért mégsem vagy hajlandó vele szenvedni és hozzá hasonlóvá lenni, akkor az ítéletnapon bizonnyal nem fogad el sem örököstársának, sem pedig testvérének, hanem megkérdezi majd, hol a töviskoronád, kereszted, a szegek és a korbács, voltál-e utálat a világ szemében, mint ahogy ő maga és minden tagja is az volt kezdettől fogva. Ha ezeket nem tudod előmutatni, akkor hogyan tartson testvérének? Együtt kell szenvednünk teljes hasonlóságban a Krisztussal, másként dicsőségében sem részesedhetünk. Viselnünk kell szenvedésének jeleit, a töviskoronát, korbácsot és szegeket, nem csak úgy ránk festve, hanem húsunkba verve. Pál is azt ajánlja, hogy minden keresztyénnek viselnie kell Krisztus sebhelyeit. Ne rémüljenek hát meg a keresztyének, ha e világ mindenféle szenvedéssel illeti őket, mint teszi mostanában némely testvérünkkel. Több is következik még…

Az öröm teljessége

Kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömötök teljes legyen.Jn 16, 24

Az öröm nem lehet addig teljes, míg Isten neve teljességgel meg nem szenteltetik. Ez pedig csak a másik életben történhetik meg, ahol csupa-örömünket cseppnyi keserűség sem zavarja többé. Ebben az életben csak rész szerint s cseppenként kapunk hitünkben az örömből. Csak kezdet s ízelítő ez abból a vigasztalásból, hogy Krisztus megváltott s Isten országába vitt. Mivel e földön újra meg újra elesünk s lelkiismeretünk megnehezedik, örömünk -erejében is, eredményében is hiányos és oly gyenge, hogy sokszor alig érezhető. Ez is könyörgésre sarkall, hogy örömünk egyszer mégis tiszta és teljes legyen. Ne magadban keresd, se a világban! A világ öröme tisztátalan, s azt a halál végül is mindenestül elveszi. Abban keresd az örömödet, hogy Krisztus nevében könyörögj: legyen meg mielőbb, amiért jött, amire minket elhívott s rendelt, hogy Isten neve, országa, akarata mindenütt lendületet vegyen, az ördög, világ és test szünet nélkül …

Ökumenikus ima és zarándoklat Nagykanizsáért

Kép
Ökumenikus zarándoklatot és családi napot tartottak Nagykanizsán 2016. április 21. csütörtök 09:04 Április 16-án, szombaton közös tanúságtételre és zarándoklatra gyűltek össze Nagykanizsa főterén a történelmi keresztény egyházak képviselői és hívei, hogy közösen imádkozzanak a városért. Az esemény ötlete Hella Ferenc református lelkész fejében született meg, aktualitását pedig az adta, hogy tavaly ünnepelte a város a török megszállás alóli felszabadulásának 325. évfordulóját. A református lelkész kezdeményezését felkarolta és támogatta Szűcs Imre, a Jézus Szíve-templom plébánosa, így a szervezés és a megvalósítás már közösen, az ökumenizmus jegyében zajlott. A zarándokok saját felekezetük templománál találkoztak, majd az Erzsébet térre vonultak papjaik, lelkészeik vezetésével. Ott Dénes Sándor polgármester és Cseresnyés Péter munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkár is csatlakozott a zarándokokhoz. A téren Szűcs Imre plébános buzdította a zarándokokat. A hegyi beszédből vett …

Ferenc pápa: Hányszor engedünk a képmutatás kísértésének!

Kép
2016. április 20. szerda 16:13 Április 20-án Ferenc pápa a Jézus lábát könnyeivel mosó bűnös asszony és a másokat megítélő Simon farizeusról szóló evangéliumi szakaszról tartotta katekézisét. Rámutatott a képmutatás veszélyére, valamint az üdvösség útjára, melynek első lépése, hogy elismerjük bűnös voltunkat.
Ferenc pápa katekézisét teljes terjedelmében közöljük.

Kedves testvéreim, jó napot kívánok!

Ma az irgalmasság egyik olyan szempontjánál szeretnénk elidőzni, amelyet nagyszerűen mutat be Lukács evangéliumának imént hallott szakasza [Lk 7,36–50]. Egy olyan eseményről van szó, amely akkor történt, amikor Jézus egy Simon nevű farizeusnál vendégeskedett. Ez a farizeus azért akarta meghívni Jézust házába, mert jókat hallott róla, nagy próféta hírében állt. Asztalhoz telepednek, ebédelnek, amikor egyszer csak belép egy nő, akit a városban mindenki bűnös nőnek tartott. Anélkül, hogy egy szót szólna, Jézus lábához megy, és sírásban tör ki. Könnyei Jézus lábát mossák, hajával megtörölgeti, …

Napi olvasmányok április 21. csütörtök

SZENTLECKE az Apostolok Cselekedeteiből
Pál és kísérői Páfuszban tengerre szálltak, és a pamfíliai Pergébe hajóztak. A Márknak nevezett János ekkor elvált tőlük, és visszatért Jeruzsálembe.
Ők viszont Pergén keresztül eljutottak a pizídiai Antióchiába. Itt egy szombati napon betértek a zsinagógába, és leültek, A mózesi törvény és a próféták írásainak olvasása után a zsinagóga elöljárói odaküldtek hozzájuk valakit ezzel a kéréssel: „Testvérek, ha volna néhány buzdító szavatok a néphez, csak beszéljetek!”
Ekkor Pál szólásra emelkedett, kezével csendre intett és beszélni kezdett: „Izraelita férfiak és ti, istenfélők, figyeljetek! Izrael népének Istene kiválasztotta atyáinkat, és az egyiptomi tartózkodás idején nagy néppé tette őket. Majd hatalmas karjának oltalma alatt kivezette őket onnan, és negyven esztendeig gondjukat viselte a pusztában, Kánaán földjén hét népet semmisített meg, hogy földjüket nekik adja birtokul. Mindez körülbelül négyszázötven évig tartott. Azután Sámuel prófétái…

Napi olvasmányok április 20.szerda

Az Úr igéje egyre szélesebb körben terjedt. Barnabás és Saul feladatuk végeztével visszatértek Jeruzsálemből (ahová az antióchiai testvérek adományait vitték). A Márknak nevezett Jánost is magukkal hozták.
Az antióchiai egyházban több próféta és tanító volt, például Barnabás, a Nigernek nevezett Simon, a cirenei Lúciusz, továbbá Manaén, aki együtt nevelkedett Heródes fejedelemmel és Saul.
Egy alkalommal, amikor istentiszteletet tartottak és böjtöltek, így szólt hozzájuk a Szentlélek: „Válasszátok ki Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre meghívtam őket!” Erre böjtöltek és imádkoztak, majd rájuk tették kezüket, és útnak indították őket. Ők tehát a Szentlélektől küldetve Szeleukiába mentek, és onnan áthajóztak Ciprusba. Szalamiszba érve a zsinagógában hirdetni kezdték a Jézusról szóló tanítást.

ApCsel 12,24-13,5a
Abban az időben Jézus hangos szóval hirdette:
Aki bennem hisz, nem énbennem hisz, hanem abban, aki küldött engem. Aki engem lát, azt látja, aki küldött engem.
Én világosságul jöt…

Magyar fiatalok heti imája a nemzet megújulásáért

A Felház, mint Isten első szeretetének kiáradása a magyar fiatalokra az ébredésért
Itt

Ezen a héten a Körcsarnokban imádkozunk együtt. Téged is várunk. Hívjál másokat is!
Olvasd:

Milyen az igazi öröm?

"Ezeket azért mondtam nektek, hogy az én örömöm legyen tibennetek és örömötök ezzel teljes legyen."  Jn 15,11
Az öröm titka ez: tartsa magát az ember teljes szívvel az igéhez, vigasztalván magát Krisztus drága ígéretével, hogy ő az Atyával együtt velünk marad s megoltalmaz, hogy semmi baj ne ártson, ördög s világ semmi hatalma el ne tiporjon, se tőle el ne szakítson. Ebben mindig örömet s vigaszt lelünk, sőt egyre örvendezőbbek leszünk. Szenvedés, akadály nem keserít, el sem csüggeszt, sőt édessé válik minden szenvedés, amelyet Krisztusért szeretetből hordozunk. Egyebütt nincs a keresztyénnek széles e földön tökéletes és igaz öröme. Ha a föld valamennyi öröme egy halomban mind tiéd volna is, mit használna néked? Nem tudna erőt adni, hogy megállj a kísértésben, szenvedésben. Mert e világ öröme csupán bizonytalan, ideigvaló javakra, dicsőségre s gyönyörökre támaszkodik. Nem is tarthat tovább, csak míg e dolgok birtokunkban vannak s mihelyt keményebb szél fuvall rá, elröppen és …

"Árva az a keresztény, aki nem hagyja, hogy Isten magához vonzza" (Ferenc pápa)

Kép
Április 19-én kedden a Szent Márta-ház kápolnájában bemutatott szentmisében Ferenc pápa a napi evangéliumi szakaszból kiindulva (Jn 10,22-30) arra buzdította a híveket, hogy Istenre nyitott szívvel fogadják be a Szentlélek újdonságait. Az írástudók és a farizeusok kérdése, amelyet többször is elismételnek különböző formában – „Meddig tartasz még bizonytalanságban minket? Ha te vagy a Messiás, mondd meg nekünk nyíltan” –, abból fakad, hogy szívükben vakok. A hit vaksága ez, amit maga Jézus magyaráz meg beszélgetőtársainak: „Ti nem hisztek, mert nem vagytok juhaim közül valók.” Isten nyájához tartozni kegyelem, de szükség van hozzá készséges szívre: „Az én juhaim hallgatnak szavamra, én ismerem őket, s ők követnek engem. Én örök életet adok nekik: Nem vesznek el soha, és senki sem ragadja el őket a kezemből.” Ezek a juhok vajon tanulmányozták Jézust, hogy kövessék őt és higgyenek? – tette fel a kérdést a Szentatya. – Nem. „Atyám, aki nekem adta őket, hatalmasabb mindenkinél” – folytatj…

Jézust kövessük, ne a jósokban bízzunk!

A mai evangélium:
Abban az időben így szólt Jézus:
„Bizony, bizony, mondom nektek: Aki nem a kapun megy be a juhok aklába, hanem máshol, az tolvaj és rabló. Aki viszont az ajtón megy be, az a juhok pásztora. Az őr ajtót nyit neki, a juhok pedig hallgatnak szavára. Nevükön szólítja juhait, és kivezeti őket. Miután mind kivezette, előttük halad, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Az idegent nem követik, sőt elfutnak tőle, mert az idegen hangját nem ismerik.”
Jézus ezt a hasonlatot mondta nekik, de ők nem értették meg, hogy miről beszél. Jézus ezért így folytatta: „Bizony, bizony, mondom nektek: Én vagyok az ajtó a juhok számára. Akik előttem jöttek, azok tolvajok és rablók. Nem is hallgattak rájuk a juhok. Én vagyok az ajtó: aki rajtam keresztül megy be, az üdvözül, ki- és bejár, s legelőre talál. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen.”
Ezek az evangélium igéi. 
Jn 10,1-10

Szent Márta Ház   Ferenc pápa: pré…

Vallásgyalázás Budapesten 2016-ban-Tiltakozzunk együtt!

Szentül hiszem, hogy hitéletünk szerves része az, hogy határozottan tiltakozzunk a nyilvános vallásgyalázás ellen.
Kérjük, Ön is csatlakozzon a tiltakozáshoz! Ha ezt szó nélkül hagyjuk, hallgatásunkkal igazat adunk a mocskolódóknak.
A történet:

Ma is szükség van a vértanúk bátorságára!

Kép
Ma a keresztények arra hivatottak, hogy a vértanúk bátorságát kövessék egy olyan kultúrában, amely ellenséges az evangéliummal szemben – mutatott rá a Szentatya április 14-én délben, amikor a konzisztóriumi teremben találkozott a Pápai Skót Kollégium elöljáróival és papnövendékeivel. 400 évvel ezelőtt, 1615 márciusában egy skót jezsuita papot, Ogilvie Szent Jánost megkínoztak és megöltek a skóciai katolikusüldözés idején. Felségsértéssel vádolták, mivel hű volt a pápához. Titokban misézett és vigasztalta a börtönbe zárt katolikusokat. A rákövetkező évben 16 skót fiatal döntött úgy, hogy dacolva az óriási veszéllyel, papként visszatér hazájába és hirdeti az evangéliumot. Ez a döntés a vértanú jezsuita véréből született – emelte ki a pápa. – Ogilvie János vértanúsága azonban – akit azért ítéltek el, hogy elhallgattassák a katolikus hitet – lendületet adott ahhoz, hogy az egyház szabadon szeretetközösségben lehessen Péter utódával. És ennek a maroknyi embernek a bátorsága, akik négyszáz …

Ferenc pápa: A megaláztatás a szív megnyílásának útja

Kép
A kemény szívnek, amely megnyílik a Lélek szelídsége előtt, Isten mindig megadja a kegyelmet és a méltóságot – ha szükséges, az alázatosság cselekedetével –, hogy újra felemelkedhessen – hangsúlyozta Ferenc pápa homíliájában április 15-én reggel a Szent Márta-házban bemutatott liturgián. A pápa Szent Pál megtérésének bibliai szakaszához (ApCsel 9,1–20) fűzte gondolatait. A szent dolgok iránti lelkesedés nem jelenti azt, hogy valaki Istenre nyitott szívvel rendelkezik. Ferenc pápa a tarzuszi Pál példájáról szólva elmondta, ő a hite alapelveihez való hűségében buzgó ember volt, de „zárt szívű”, teljesen közönyös Krisztussal szemben. Sőt, „egyetértett” követőinek kiirtásával, olyannyira, hogy felhatalmazást kért a Damaszkuszban élő keresztények láncba verésére.

Minden azon az úton változik meg, amelyen Pál Damaszkuszba igyekszik, és egy olyan ember történetévé válik, aki hagyta, hogy Isten megváltoztassa szívét. Pált az égből fényesség ragyogja körül, s hall egy hangot, amely hívja. Föld…

Legeltesd juhaimat!

Aztán megkérdezte: „Simon, János fia, szeretsz engem?” „Igen Uram, felelte, te tudod, hogy szeretlek.” Erre azt mondta neki: „Legeltesd juhaimat.” 
Jn 21, 16

Édes Istenem!, hogy is lehetünk mi oly vakok, hogy ekkora szeretetet nem veszünk szívünkre?! Mert ki látott olyat, hogy maga Isten ennyire lealázkodjék s minden jótéteményt, mit a szegényekre fordítunk, úgy vesz, mintha Vele magával cselekedtük volna. Hiszen a világ így tele van Istennel! Minden utcasarkon, sőt tulajdon küszöbödön megtalálhatod a Krisztust! Nem kell az égbe felbámészkodva mondanod: Ó, ha én egyszer láthatnám az Úristent! De szívesen megtennék neki minden szolgálatot! János apostol azt mondja, hogy hazudsz, mikor azt állítod: szereted az Istent, ha ugyanakkor gyűlölöd felebarátodat, aki szemed előtt szenved. Nyomorult ember: ide hallgass! Akarod Istent szolgálni? Nos hát itt van a házadban, háznépedben s gyermekeidben. Tanítsd őket Isten helyes félelmére és szeretetére, hogy tudjanak egyedül benne bízni. Vigasztald …

Dér Katalin: A Messiás 2.

A MESSIÁS PRÓFÉCIÁK, A SZABADÍTÓRÓL, DÉR KATALIN MŰSORA Kedves Hallgatóim, legutóbb új műsorsorozat kezdődött, témája a messiási próféciák rejtelmes világa. Az első, bevezető adásban arról volt szó, hogy micsoda, mi fán terem egyáltalán ez a jelenség, mi a messiási prófécia. Hogy miért adott Isten olyan sok előrejelzést az Ószövetségben az eljövendő Messiásról, akit Jézus Krisztussal azonosítunk. És, hogy miért elengedhetetlenül fontos ma is a messiási próféciák ismerete, Jézusnak meg az evangéliumoknak a mélyebb megértéséhez. Ez volt, és ma pedig tovább lépünk. Megnézzük, hogy milyen sajátosságok jellemzik ezeket a különös, még a Biblián belül is egészen rendkívüli szövegeket. Először is a próféciákról általában – tehát nem csak a messiási próféciákról, hanem a próféciákról általában – jó tudni, hogy alapvetően kétfélék. Vannak úgynevezett történeti, vagy perspektivikus vázlatpróféciák, és vannak pillanatkép próféciák. A történeti, vagy perspektivikus vázlatpróféciákban a próféta áttek…

"...romolhatatlan magból születtetek újjá..."

2Miután lelketeket az igazságnak engedelmeskedve már megtisztítottátok az őszinte testvéri szeretetre, figyelmesen szeressétek egymást, szívből. 23Nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá Isten élő és örök szava által.  1Pt 1,22-23

Nem azok vagytok, akik voltatok, hanem új emberek lettetek. Ez nem
cselekedetekkel történt, - újjászületés kellett hozzá. Új embert
mi nem tudunk csinálni, úgy kell annak teremni, - születni. Az ács
sem tud fát csinálni, hanem maga nő az a földből.
Mármost az apostol azt mondja, hogy mivel új teremtmény vagytok,
másként kell élnetek is. Ahogy eddig gyűlöletben éltetek, úgy
kell most szeretetben járnotok. Mindennek ellenkezőjére kell
fordulnia.
Hogyan? Úgy, hogy Isten kibocsátja evangéliumát s jó magot hint az
ember szívébe. Ahol az ige gyökeret ver, ott van a Szentlélek s új
embert teremt, aki egészen más, gondolatban, szóban és
cselekedetben. Így egészen átalakulsz. Keresed azt, amitől eddig
menekültél s menekülsz attól, amit eddig kerestél. Szíved elk…

Vízből és Szentlélekből...

Felel Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik vízből és Lélebtől, nem mehet be az Isten .országába. 
Jn 3, 5.

Ne hidd, hogy csak úgy besétálsz Isten országába! Először újjá kell születned víztől és Lélektől. Kemény és hatalmas ige ez, hogy másodszor is meg kell születnünk, azaz bűnös természetünkből a megigazulás állapotába kell átjutnunk, különben sohasem mehetünk be Isten országába. A megigazulásnak ebből az állapotából születnek aztán a jócselekedetek.
Erről beszél Jézus Nikodémusnak, de az nem tudja megérteni. Mint ahogy megérteni nem is lehet másképp, csak úgy, hogy valaki a Lélektől újjászületve - megtapasztalja.

Hitből jön a cselekedet,
Hogy éltedet betöltse;
Élő, igaz hit nem lehet,
Melynek nincs jó gyümölcse.
Megáld és megszentel e hit,
Jó Istenemmel egyesít,
Szent, tiszta életet szül.
A Jézus oldalából kiömlő vízzel kell megújulnod, ebben kell megfürödnöd, hogy újjászülethess. Azzal a vízzel, ami a mi Urunk Jézus Krisztus sebéből, haláltusájából, halálából és…

Az Isten Irgalmasság kiárad mindazokra, akik állhatatosan és hittel kérik

Az Isten Irgalmasság Konferenciája Mátraverebély-Szentkúton itt

Átalakulások I. dokumentumfilm az ima erejéről 
Átalakulások II. Az imával megváltoztathatjuk országunk, városunk életét

Krisztus a mi vigasztalásunk

"Estefelé, még a hét első napján, együtt voltak a tanítványok, zárt ajtók mögött, mert féltek a zsidóktól. Akkor eljött Jézus, közéjük lépett és így szólt hozzájuk: „Békesség nektek!”  Jn 20,19


Ugyan mitől félnek ezek a tanítványok? A haláltól, amely bizony
körülvette őket. De hát mért félnek a haláltól? A bűn miatt. Ha
bűnük nem volna, félelmük se volna, mert hiszen akkor a halál nem
árthatna nékik. A halál gyilkos fullánkja a bűn. A
tanítványoknak, mint mindnyájunknak is, az a baja, hogy nincs helyes
ismeretük Istenről. Ha volna, akkor nem kellene félniök, sőt teljes
biztonságban érezhetnék magukat. De aki Istenben nem hisz, mit is
tehetne mást, mint nyugodt lelkiismeret híján örökké a haláltól
reszkető!
De ha valaki ilyetén félelmében Istenhez kiált, azt az Úr nem
hagyja magára. Mint ahogy Krisztus sem marad sokáig távol félénk
tanítványaitól, hanem ha marosan ott terem s vigasztalva mondja:
"Békesség néktek!" Bátorodjatok, én vagyok; ne féljetek. Így van
ez ma is. Mikor félelembe…