Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: 2016

DÉR KATALIN: Próféciák a végidőről IV. rész

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Hallgatóim, az adventi időszak miseolvasmányai arra buzdítanak, hogy miközben a Megváltó első eljövetelének, a karácsonynak örülünk, fordítsunk gondot arra is, hogy várjuk Krisztus ama másik, második eljövetelét. Hogy ismerjük meg Isten erre vonatkozó tervét a Biblia alapján, éberen figyeljük a második eljövetel előjeleit, és készüljünk fel rá. Ez az adventi időszak célja. Ezzel szemben sokan úgy vélekednek, hogy ha egyszer Isten nem adott kinyilatkoztatást a második eljövetel és a világ vége pontos idejéről, akkor semmi értelme nincs, egyáltalán foglalkozni sem ezzel, hiszen a második advent – ha lesz egyáltalán – egyelőre valami távoli, halvány, homályos, ködkép csupán. Nos, ez nem igaz, tényszerűen nem igaz. És nem csak nagyon helytelen gondolat, hanem végtelenül káros is. Hogyha ugyanis az Egyház belesüpped egyfajta langyos, lanyha kényelmességbe, közönyös félálomba, a csillagszóró, karácsonyfa, pásztorok és kékszemű gyermek, kis rózsalevél k…

DÉR KATALIN:Prófécia a végidőről III. rész

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Hallgatóim, ebben a sorozatban próféciákat, mégpedig a végső dolgokról, az úgynevezett végidőről, – tehát a jelen világ végét megelőző korszakról – valamint az Emberfia második eljöveteléről, és a földi történelem lezárásáról, Isten országának az elérkezéséről szóló próféciákat olvasunk. Ott veszem fel a múltkor elejtett fonalat, hogy igaz, hogy Isten a második adventnek és a világ végének a pontos idejét, azt nem közli, de ad támpontokat sokat. Három féle próféciát ad arról, hogy mikor van ez az eljövetel közel, már-már az ajtó előtt. Három ilyen típus van, és ezek közül az egyik, az első csoportba tartoznak az idők rendjéről szóló próféciák vagy másképpen történeti vázlatpróféciák, amelyek a próféta korától a második adventig tartó időszak vázlatát közlik, és a részleteket pedig mellőzik. Tehát egy ilyen történelmi vázlat ez. Több ilyen is van, ezek ugyan arról szólnak lényegében, csak külön féle szempontokból. Különleges helyet foglal el köztük…

Ferenc pápa: Ezen a héten szánjunk időt az elcsendesedésre!

Kedves testvéreim, jó napot kívánok! A mai napnak, a negyedik és egyben utolsó adventi vasárnapnak a liturgiáját a közelség témája jellemzi, Istennek az emberiséghez való közelségének témája. Az evangéliumi szakasz (vö. Mt 1,18–24) két személyre irányítja figyelmünket, két olyan személyre, akik mindenki másnál jobban bevonódtak ebbe a szeretetmisztériumba: Szűz Mária és férje, József. Szeretetmisztériumról, Istennek az emberiséghez való közelségének misztériumáról van szó. Máriát annak a jövendölésnek a fényében mutatja be, amely így szól: „Íme, a szűz fogan és fiút szül” (Mt 1,23). Máté evangélista felismeri, hogy ez Máriában ment végbe, aki a Szentlélek működése révén foganta Jézust (vö. Mt 1,18). Isten Fia „jön” az ő méhébe, hogy emberré váljon, ő pedig befogadja. Isten ekképpen – egyedülálló módon – jött közel az emberi lényhez azáltal, hogy testet vett magának egy asszonytól: Isten közel jött hozzánk, és testet vett egy asszonytól. Hozzánk is – másképpen – közeledik Isten az ő k…

Ferenc pápa: Engedjük, hogy magával ragadjon minket az örvendezés!

Kép
December 11-én, advent harmadik vasárnapján Ferenc pápa az igazi keresztény örömről elmélkedett, az úrangyala elimádkozása után pedig megemlékezett a Szíriában, Aleppóban élőkről, a hétvégi terrorcselekmények áldozatairól, valamint külön köszöntötte a hitoktatókat és a gyermekeket. Ferenc pápa beszédét teljes terjedelmében közöljük. Kedves testvéreim, jó napot kívánok! Ma advent harmadik vasárnapját ünnepeljük, Szent Pál felhívásának jegyében: „Örüljetek az Úrban szüntelenül! Újra mondom: örüljetek! Az Úr közel van! (Fil 4,4–5). Ez nem egy felszínes, pusztán érzelmeinket átjáró öröm, de nem is a világias örvendezés vagy a fogyasztói szemlélet öröme. Nem, nem az, hanem itt egy igazibb örömről van szó, amelynek ismét fel kell fedeznünk az ízét. Az igazi öröm ízét! Ez az öröm lényünk legmélyét érinti, amikor várjuk a megígért, Szűz Máriától Betlehemben született Messiást, Jézust, aki már eljött, hogy elhozza az üdvösséget a világnak. Az ige liturgiája megfelelő szövegösszefüggést kínál a…

Raniero Cantalamessa második adventi beszéde az Apostoli Palotában

Kép
December 9-én, pénteken délelőtt tartotta meg a kapucinus Raniero Cantalamessa második adventi beszédét az Apostoli Palota Redemptoris Mater-kápolnájában, Ferenc pápa és a római kúria tagjainak jelenlétében. A szónok bevezetőjében Pál apostol tanítására hivatkozott, aki a Szentlélek karizmájának nevezi a lelkek megkülönböztetését, mely eredetileg azt az ajándékot jelentette, amellyel megkülönböztették a Krisztus Lelkétől eredő sugalmazott vagy prófétai szavakat a közönséges emberi szellemtől, a gonosz lélektől vagy evilág szellemétől. János apostol is alapvető jelentőséget tulajdonít ennek az adománynak, mellyel próbára teszik a sugallatokat, hogy megízleljék és eldöntsék, vajon azok tényleg Istentől erednek-e. Amíg Pál számára a lényegi megkülönböztető szempont annak a megvallása, hogy „Krisztus az Úr”, addig János számára a szempont a megtestesülés: „az Úr testben jött el”. E megkülönböztetés teológiai jellegű, elválasztja az igaz tanítást a hamistól.

Első nagy gondolategységként a …

Adventi gondolatok: december 12.

Kép
„Életeteknek az Eucharisztia köré kell fonódnia. Szemeteket fordítsátok felé, mert ő a fény; szíveteket vigyétek egészen közel isteni szívéhez; kérjetek tőle kegyelmet, hogy megismerjétek őt; kérjetek szeretetet, hogy szeressétek őt, kedvet, hogy szolgáljatok neki. Keressétek őt vágyakozva.” (Forrás: YOUCAT – A katolikus egyház ifjúsági katekizmusa, ford. Kerényi Dénes, Kairosz Kiadó, Budapest, 2013)
Urunk, Istenünk, méltasd figyelemre könyörgő szavunkat, és árassz világosságot szívünk homályába Fiad kegyelmével, amikor eljön hozzánk. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

Adventi gondolatok: december 11.

Kép
Az élet himnusza Az élet egyetlen – ezért vedd komolyan!
Az élet szép – csodáld meg!
Az élet boldogság – ízleld!
Az élet álom – tedd valósággá!
Az élet kihívás – fogadd el!
Az élet kötelesség – teljesítsd!
Az élet játék – játszd!
Az élet vagyon – használd fel!
Az élet szeretet – add át magad!
Az élet titok – fejtsd meg!
Az élet ígéret – teljesítsd!
Az élet szomorúság – győzd le!
Az élet dal – énekeld!
Az élet küzdelem – harcold meg!
Az élet kaland – vállald!
Az élet jutalom – érdemeld ki!
Az élet élet – éljed! (Forrás: Szegedi Piaristák)
Istenünk, te látod, milyen hűséges lélekkel várja néped karácsony ünnepét. Add, kérünk, hogy Üdvözítőnk születésének nagy napjára elérkezve örvendező lélekkel, áhítatosan ünnepeljünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

Adventi gondolatok: december 10.

Kép
„Maradjatok meg egyszerűeknek! Ne keressetek soha fölösleges és szükségtelen dolgokat.” (Forrás: Teréz anya breviáriuma – Teréz anya gondolatai, útmutatásai az esztendő minden napjára, ford. Parcz Ferenc, Szent Gellért Kiadó, Budapest)
Mindenható Istenünk, ragyogjon fel szívünkben dicsőséged fénye, hogy eltűnjön belőlünk az éjszaka sötétsége, és a világosság fiainak találjon minket hozzánk érkező Egyszülötted. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

Istennek átadott lelkület és szolgálat nemzetünk jövőjéért

Kép
Az Égiek régen és újabban is kifejezett kérése a Szent Anna Réten az engesztelő templom/kápolna felépítése. Sokan magukévá tették ezt a kérést, és szeretnék minél előbb felépíteni. Ezzel kapcsolatos égi üzeneteket olvasunk itt: hogy ezt hogyan tegyük, pontosabban hogyan ne tegyük, és mik a fontosak a kápolna felépítésével kapcsolatban.

Az engesztelő kápolna minden templomhoz hasonlóan külső jele lesz Isten jelenlétének.
"Országotokat nem egy épület fogja fölemelni, hanem az Isten által elvárt lelkület: a hazaszeretet, az áldozatkészség, az Istenhez való hűség, az egység, a szeretet, az  önátadás, az önfeláldozás.
Ezek az értékek azok, amiket egyedülálló módon képviselniük kell a magyaroknak példaként a nemzetek előtt. A gonosz lelkek az értékek lerombolásán munkálkodnak. Nektek az értékek építésén kell fáradoznotok. Törekedjetek arra, hogy Fiam lelkületében éljetek! Imádkozzatok a tisztánlátás kegyelméért, mert mindenkinek kivétel nélkül szüksége van rá!”

Ezért imádkozunk minden évb…

Próféciák a végidőkről Dér Katalin előadása 2. rész

Dicsértessék a Jézus Krisztus!  Kedves Hallgatóim, két hete új sorozatba kezdtünk, itt a Mária rádióban, amelyben a végső dolgokról, a végidőről és a világ végéről szóló tanításokat, bibliai próféciákat tekintjük át. A sorozat címe egy kérdés: Mik lesznek ezután? Vagy mik lesznek az utolsó napokban? A kérdés Nebukadnecár babiloni uralkodóban merül fel a Dániel könyve szerint 2. fejezet, 29-es versben, és a nagy király Dánieltől vár választ rá, és meg is kapja azt. Az első adásban néhány bevezető témáról és alapfogalomról beszéltem. Arról, hogy miért nehéz, és kényes dolog a vég, a világvég kérdéseivel foglalkozni, és miért szükséges mégis napjainkban, hogy az Egyház erre vállalkozzék. Szó volt azután a végidő és a világ vége gyakran összemosott fogalmainak a döntő különbségéről. Aztán Isten megváltó művének a szakaszairól, és arról, hogy hogyan helyezkednek el ezen belül a végső események. Valamint arról is, hogy miért nem adott Isten kinyilatkoztatást az Emberfia, Jézus második eljöve…

Próféciák a végidőkről. Dér Katalin sorozata 1. rész

Dér Katalin a "Messiás" c. előadássorozata  után újat kezdett, amelynektémája a végidőről szóló próféciák világa.
..... "Vajon a végső dolgokról szóló beszéd, puszta pánik keltés vagy a valóságról szól? Ez a fő kérdés. A véggel kapcsolatos kérdéseket a dogmatika egyik fejezete, az eszkatológia tárgyalja, melynek elnevezése a görög eszkaton, többes számban escatá szóból származik, és ennek jelentése: végső dolgok. Ám, az egyháztörténet során a helyzet úgy alakult, hogy ezt a területet az úgynevezett szekták sajátították ki nagy előszeretettel. És a történeti egyházak ma inkább kerülik, ritkán beszélnek róla és keveset. A Biblia ezzel szemben, és maga Jézus is ezzel szemben nagyon sok idevágó próféciát adott, sőt nem túlzás, amikor azt állítom a Megváltó keresztje után ez Isten legfőbb mondanivalója számunkra. A világ és benne az ember végső sorsa, meg az odáig elvezető történelmi út. No, a téma tehát egyszerre nehéz, ugyanakkor megkerülhetetlen," ....


MIK LESZNEK EZUT…

December 8. Mária Szeplőtelen Fogantatásának ünnepe

December 8.
Különleges nap ez a mai.
A Szűzanyát ünnepeljük. De tulajdonképpen a ma ünnepelt esemény által az egész teremtett világ megváltozott.
Azt a "paradicsomi " állapotot, amelybe Isten megteremtette az embert, igazából el sem tudjuk képzelni.Ahol nincs bűn, nincs betegség, nincs fájdalom, idegeskedés, irigység, megbántás, , ahol teljes a harmónia Isten és ember, ember és ember között.
Ahol a teremtő Isten gondoskodó atyai szeretete ölel át úgy, hogy az embert körülvevő világ minden mozzanatán és tárgyán keresztül az Ő békéje takar be.
És akkor az ember  egy olyan pillanatban, amikor Istent távolabb érzi magától, eszik a jó és rossz tudásának a fájáról: vagyis a sátán csábítására  úgy dönt, hogy ő határozza meg majd , mi a jó és mi a rossz.
Ezzel összeomlik az Isten és ember közötti harmónia, az ember kiűzetik a paradicsomból. Előtte azonban Isten  bőrből ruhát készített az embernek (Ter 3,21). Mit jelent ez?
A bűn elkövetése után Isten előtt az ember szégyellte magát,…