Próféciák a végidőkről. Dér Katalin sorozata 1. rész

Dér Katalin a "Messiás" c. előadássorozata  után újat kezdett, amelynek témája a végidőről szóló próféciák világa.

..... "Vajon a végső dolgokról szóló beszéd, puszta pánik keltés vagy a valóságról szól? Ez a fő kérdés. A véggel kapcsolatos kérdéseket a dogmatika egyik fejezete, az eszkatológia tárgyalja, melynek elnevezése a görög eszkaton, többes számban escatá szóból származik, és ennek jelentése: végső dolgok. Ám, az egyháztörténet során a helyzet úgy alakult, hogy ezt a területet az úgynevezett szekták sajátították ki nagy előszeretettel. És a történeti egyházak ma inkább kerülik, ritkán beszélnek róla és keveset. A Biblia ezzel szemben, és maga Jézus is ezzel szemben nagyon sok idevágó próféciát adott, sőt nem túlzás, amikor azt állítom a Megváltó keresztje után ez Isten legfőbb mondanivalója számunkra. A világ és benne az ember végső sorsa, meg az odáig elvezető történelmi út. No, a téma tehát egyszerre nehéz, ugyanakkor megkerülhetetlen," ....MIK LESZNEK EZUTÁN?
Próféciák a végidőkről
1. rész
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Ebben a sorozatban a végső dolgokról, a végső dolgokról szóló bibliai tanításokat vesszük sorra. A sorozat címe egy kérdés: Mik lesznek ezután? Vagy mik lesznek az utolsó napokban? A kérdés Nebukadnecár babiloni uralkodóban merül fel Dániel könyve 2. fejezet, 29-es verse szerint. És a király Dánieltől várja a választ rá. Ő pedig nagyszabású látomásban tárja elé, a világ jövendő történelmének vázlatát, és végkimenetelét. A végidő, illetve a világ vége téma, amelynek körül járására vállalkozom ebben a sorozatban nehéz és kényes. Nehéz, mert ezeket a próféciákat nem mindig könnyű megérteni a bennük szereplő jelképek és különösen az idő, számadatok miatt, amik sok esetben homályosnak tűnnek. És kényes is a téma, mert az Egyház történetében sok féle eretnekség hívei hivatkoztak e jövendölésekre, így azok különösen nagy óvatosságot kívánnak. Mégis megkerülhetetlen a vég kérdésével, a végidő kérdésével foglalkozni, ugyanis napjainkban sokan úgy látják, hogy az úgynevezett végidő jelenségei, amelyeket Jézus nagyon tisztán, világosan elénk tárt, ezek már itt vannak, jelen vannak már világunkban. Ezeket az előjeleket természetesen számtalan hívő keresztény észleli, de nem nagyon tud mit kezdeni velük. Hanem ezért igényli és sürgeti, hogy az Egyház beszéljen ezekről tisztán. Vajon a végső dolgokról szóló beszéd, puszta pánik keltés vagy a valóságról szól? Ez a fő kérdés. A véggel kapcsolatos kérdéseket a dogmatika egyik fejezete, az eszkatológia tárgyalja, melynek elnevezése a görög eszkaton, többes számban escatá szóból származik, és ennek jelentése: végső dolgok. Ám, az egyháztörténet során a helyzet úgy alakult, hogy ezt a területet az úgynevezett szekták sajátították ki nagy előszeretettel. És a történeti egyházak ma inkább kerülik, ritkán beszélnek róla és keveset. A Biblia ezzel szemben, és maga Jézus is ezzel szemben nagyon sok idevágó próféciát adott, sőt nem túlzás, amikor azt állítom a Megváltó keresztje után ez Isten legfőbb mondanivalója számunkra. A világ és benne az ember végső sorsa, meg az odáig elvezető történelmi út. No, a téma tehát egyszerre nehéz, ugyanakkor megkerülhetetlen, ezért kezdem a mai sorozatot imádsággal, a megértés kegyelmét kérve. Ez ugyancsak a Dániel könyve 2. fejezetből származik, az ima a 20. verstől.
Áldott legyen az Úr neve örökkön örökké, mert övé a bölcsesség és a hatalom! 21Ő nyilatkoztatja ki a mélységes és elrejtett titkokat. Tudja azt, ami a sötétben történik, és a világosság Őnála van. 23Neked adok hálát, atyáink Istene, és téged dicsőítelek én, mert bölcsességet és erőt adtál nekünk, és megmutattad most, amit kértünk tőled. Úgy legyen, ámen.
A Biblia szerint a jelen világ nem lesz örökéletű, és nem is fog magától átalakulni Isten országává, hanem egykor véget ér majd, vége. A világvég tényével valamiképpen a nem hívő emberek is tisztában vannak, de három döntő ponton látják ezt egészen másképpen, mint a hívő emberek. Először a nem hívők a véget úgy képzelik el, hogy mindenestől kihagyják belőle Istent, természeti katasztrófa, semmi Isten. Másodszor, nem a Bibliából próbálnak persze tájékozódni róla, hanem a médiában, könyvkiadásban lépten, nyomon fölbukkanó legképtelenebb, oskurus katasztrófa jóslatokból tájékozódnak, amelyek csak a pánik keltésre valók és az igazságot, amit a Biblia közöl erről, azt nem ismerik és/vagy nem hiszik, nem hiszik. Így persze, harmadszor, nem is várnak semmi féle új eget és földet, új életet, hanem úgy tekintik, hogy a jelen világ vége után a semmi következik, vagy semmisem következik, drasztikusan vége, és semmi utána. Az egyre sűrűbben fölbukkanó világvége jóslatok sajnos, sajnos sok keresztényre is nagy hatással vannak, különösen a mai zavaros időkben. Az emberek félnek, szoronganak, bizalmatlanok, még Jézus második eljövetelével kapcsolatban is bizonytalanok. A Biblia a világ végét szintén egyéb természeti jelenségek között, szintén természeti, különféle természeti katasztrófákkal kapcsolja össze, valamint az Emberfia, Jézus második eljövetelével. Na, így fordulhatott elő vagy fordulhat elő ma is, hogy sokan spontán módon összetársítják ezeket a természeti katasztrófákat, meg a második eljövetelt. És az a képzet alakul ki bennük, mintha bizony a borzalmakat Jézus Krisztus második eljövetele okozná. Hát, ez ugye teljes tévedés. A világ megromlását, borzalmait és a végét is, azt a bűn okozza. De, Jézus pedig, amikor Ő eljön, éppenséggel kiszabadítja az övéit ebből a helyzetből. A Bibliában az Ő második eljövetele ugyanúgy örömhír, mint volt az első. Ugyancsak a Biblia szerint a második eljövetelt és ennek a világnak a végét ugyanakkor megelőzi egy példátlan válsághelyzet, ez a végidő, így nevezik vagy az utolsó napok ideje, amelyet tehát élesen megkülönböztetek a világ végétől. De, de a végidőről vagy utolsó időkről is két értelemben beszél a Biblia. Tágabb értelemben végső időnek, utolsó időnek mondja a Jézus halála utáni teljes történelmet, egészen a világ végéig. Miért? Mert Jézus Krisztus Istennek a végső, a legutolsó küldötte az emberekhez, az Ő keresztje az egyetlen és végső, megváltó hatású esemény és többé ilyen pedig nem lesz, úgyhogy innentől fogva végidő van. Ez a tágabb értelem, de a mostani sorozatban nem erről lesz szó, hanem egy másik, szűkebb értelemről. E szerint végidőnek nevezzük a második adventet, és a világ végét közvetlenül megelőző időszakot. Na, már most Jézus azt ígéri, hogy ez az időszak, tehát az Ő második eljövetelét, és ez által a világ végét közvetlenül megelőző, sötét, válságos, sőt elviselhetetlen kor, a végidő vagy az utolsó napok ideje, na, ez viszonylag rövid lesz. Mert, idézem Jézust, a választottakért megrövidítettnek azok a napok, Máté evangélium 24-es fejezet, 22-es vers. Rövid, vagyis a végső előjelek kora, a válságkorszak, hogyha egyszer elkezdődik, akkor már a lefolyása gyors lesz. És azt követően pedig nyomban bekövetkezik a második advent. És, hát, Jézus második eljövetelét a Biblia, aratáshoz köti, hasonlítja a menyegzőhöz, máshol meg gyermekszüléshez, szóval csupa jó dologhoz. És ezt az eseményt örömteli eseménynek, boldog reménységnek nevezi. De, persze, és ez nagyon-nagyon lényeges csakis azok számára lesz ilyen boldog reménység, akik várják Őt, mégpedig fölkészülten várják. a felkészüléshez pedig elengedhetetlen, hogy megismerjük, valóban ismerjük Isten idevágó fontosabb üzeneteit, hogy ennek megfelelően tudjunk viselkedni, élni és cselekedni ebben az időben. Nahát, az új sorozattal semmi mást nem szeretnék, – kedves hallgatóim – mint ezt a megismerést szolgálni, a végső dolgok megismerését.
Kezdem azzal, hogy sem Jézus második eljövetelének pontos idejét nem ismerjük, sem azt az időt, amikor e jelen világ véget ér, nem ismerjük. Kár is találgatni, noha sokan megteszik. Nem, mert Isten sehol nem adott erről kinyilatkoztatást, semmilyen kinyilatkoztatás nincsen erről. Vajon miért? A Biblia két fő okról beszél. Az egyiket a 2. Péter levél 3. fejezetének 9-es versétől kezdődő szakaszban találjuk. Itt arról van szó, hogy Isten nem késlekedik, hanem türelmes, hosszan tűr miértünk, és nem enged senkit sem elveszni, és nem fogja addig elhozni a második adventet, sem a világ végét, ameddig van remény akárcsak egyetlen ember megtérésére is. Nem, nem hozza addig el. Az egész úgy fest mintha Isten így vonakodna lezárni ezt a jelen történelmet, de persze nem, Ő csak hosszú tűrő. Na, ezt a hosszú tűrését látva alakult ki az a téves elgondolás, – elég nagy, széles körben népszerű – hogy Isten olyannyira kegyelmes, hogy a véget, azt soha nem hozza el, a történelem végét soha. De, hát Jézus, ezzel szemben kategorikusan megmondja, hogy igenis lesz második eljövetel, és a jelen megromlott világ igenis véget ér egyszer. Hogy mikor? Azt csak Isten tudja, de Ő aztán tudja, Ő valóban tudja. Tehát ez az egyik ok, a hosszú tűrése Istennek. Másrészt, azért sem lehet pontosan meghatározni ezt az időt, mert ez az időpont a mi szempontunkból egy ilyen mozgó valami. Tehát nem egy fix évre megmondható dolog, hanem mozog, ugyanis az embertől is függ. Tehát Isten tudja, de számunkra ez egy mozgó időpont, azért, mert az embertől is függ, hogy mikor jön el a második advent. Az Egyháztól is függ, konkrétan attól, hogy mennyire készséges Isten megváltó terveivel együttműködni az ember. Azt olvassuk, hogy Jézus eljövetele és a világ vége előtt, tehát ez előtt, lesz egy nagy végső evangéliumhirdetés a világon. Sőt azt is olvassuk, – Jézustól magától – hogy ez a végidőnek az előjelei között messze-messze a legfontosabb. Mert azt mondja Jézus a Máté evangélium 24. fejezetében, hogy minden teremtménynek, mindenkinek hirdetni kell az evangéliumot, és azután jön el a vég, mondja Jézus szó szerint. Csak az után, hogy már mindenki kapott lehetőséget Istentől, és hát ez, az Egyháztól is függ, hogy az Egyház mennyire képes vagy hajlandó, vagy készséges együttműködni ebben Istennel. Mert Isten a véget addig tutira nem hozza el, amíg nem hallja mindenki az örömhírt. Na, ezért a második advent ideje attól is függ, hogy mikor lesz készséges az Egyház erre a nagy evangéliumhirdetésre. Sőt, jut eszembe a Jelenésekben meg még azt is olvassuk, hogy az utolsó időkben egy angyal – hát értsd küldött – szinte így, körül száguld a föld körül, körül repüli a földet kezében az evangéliummal. Tehát lesz egy ilyen végső, nagyon gyors, nagyon egyszerű evangéliumhirdetés, mielőtt eljön a vég.
Nos, hadd foglaljam össze az eddigieket. Második eljövetel biztos, hogy lesz, hogy mikor azt nem tudjuk. De, egyébként minden mást közöl erről a Biblia, hogy mikor van közel, már a kapuban, hogy mit tegyen az ember, hogy életre jusson. Ezt a véget megelőző, a véget megelőző periódusról, a végidőről (végidő), arról, hogy milyen események, milyen jelenségek előzik meg közvetlenül a második eljövetelt, illetve a világ végét – tehát a végidőt – rengeteg sok próféciát sugalmazott Isten. Meg a világ végéről is, csak azokról időpontot nem mondott. Tehát ezeket a végidőről szóló próféciákat pedig érdemes három csoportba sorolni. Vannak, amelyek az idők rendjéről, az úgynevezett idők rendjéről tájékoztatnak, vagyis a próféta saját korától vázlatosan föltárja a jövendő történelem folyamatait egészen a második adventig, persze jelképekben. Ezeket úgy is nevezik, hogy történelmi, vázlat próféciák. Másodszor vannak idő meghatározó próféciák, amelyek egy-egy eseménnyel, sőt olykor évszámmal határolják be, rögzítik le a végidő, a válságkor kezdetét. És végül vannak, és biztos, hogy ezek a legfontosabbak számunkra, az úgynevezett idők jeleit feltáró jövendölések, idők jeleit feltáró jövendölések. Hát mit jelent az, hogy az idők jelei? Az idők jelei olyan sajátos történelmi jelenségek, sajátos történelmi jelenségek, amelyek különösen, ha egyszerre lépnek fel, jelzik, hogy a Megváltó eljövetele valóban közel van, már az ajtó előtt. Ahogy, maga Jézus fogalmaz a Máté evangélium 24. fejezetének 33-as versében, és ott sorra veszi ezeket az idők jeleit, világosan beszél róluk, az úgynevezett nagy apokaliptikus beszédében, apokaliptikus, vagyis feltáró beszédében. Feltárja ezeket az előjeleket, és ez olvasható Máté evangélium 24., Márk 13. és Lukács 21. fejezetében, és a mostani sorozatnak különösen lényeges témái lesznek ezek. Hol van a végidő helye Isten megváltásművén belül? Megváltásmű, így nevezzük összefoglalva mindazt, amit Isten vitt és még visz végbe az ember megmentése érdekében. Ezen belül a végidő a megváltás műnek a harmadik, harmadik, befejező szakasza. Ugyanis négy szakaszról érdemes itt beszélni. Az első, az Ószövetség-i szakasz, az ígéretek és figyelmeztetések ideje, próféciák a Messiásról, működéséről, a világ jövőjéről, és ilyenek. A megváltásműnek a második szakaszához tartozik az úgynevezett Krisztus esemény, teljes terjedelmében, vagyis a megtestesülés, Jézus születése, földi szolgálata, kereszthalála, föltámadása, mennybe menetele és a Lélek elküldése, ez a Krisztus esemény. A harmadik, befejező szakasz a Jézus megjelenését, a parúziát közvetlenül megelőző történéseket foglalja magában, vagyis a végidőt, a válságidőt. És sokan úgy gondolják, hogy már ma ebben a szakaszban élünk, az előjelek, a végidő szakaszában. No, és akkor van még ettől elkülönítve még egy negyedik szakasz is, a záró intézkedések szakasza. Ide tartozik maga a második eljövetel, a parúzia, amikor Jézus eljön ítélni élőket és holtakat. Ezután a régi világ véget ér, elmúlik, majd pedig Isten elhozza az új eget és földet, és elkövetkezik Isten országa. Ez tehát négy szakasz, jól kell látnunk, ezen belül a harmadik szakasz a végidőé. Tehát az evangélium nem zárul le a kereszttel, sem Jézus feltámadásával, sem mennybemenetelével, sem a Szentlélek elküldésével, hanem a teljes evangélium magában foglalja a második eljövetelt is, amikor is a világtörténelem lezárul, és – mondja a Jelenések Könyve 10. fejezet, 7-es vers – beteljesedik Isten titka vagy Isten evangéliumának, örömhírének a titka, vagy beteljesedik Isten dicsősége. Hát ez meg mit jelent, mit jelent ez? A beteljesedik szó, görög szó a telosz szóból származik, amely célt jelent, telosz = cél. Tehát Jézus második eljövetelével beteljesedik, azaz céljához ér Isten titka, az Ő jó terve az emberrel. Vagy az evangélium titka, ez ugyanaz, mert Isten vagy az evangélium titka, vagy misztériuma nem más, mint a megváltás terve. Valóban titok az, és misztérium, ugyanis, hogy Isten képes megmenteni az embert a végső haláltól, holott-holott az ember a bűnt követően, olyan tragikus helyzetben van, aminél tragikusabb helyzetben már nem is lehetne. Teljes képtelenségnek látszik kihúzni innen az embert, és Isten mégis megteszi, és titok ez, Isten titka. Hiszen miután az ember átadta magát a sátán szolgálatába a bűn, hogy úgy mondjam növekedésnek indult azonnal, mert ilyen a természete, már a Biblia első lapjaitól ennek vagyunk a tanúi, a bűn növekedésének. Egy, kettő pedig, minőségileg átjárja az egész személyt, a személyiség legmélyebb rétegéig, a szívéig hatol. És így azután megromlik az emberrel együtt minden, ami az emberrel kapcsolatra jut vagy kapcsolatra lép. Mindenekelőtt az ember lakóhelye, megromlik a föld, na, erre a szintre az ember nagyon hamar eljut. Isten már a Teremtés könyvének 6. fejezetében, már a vízözön előtt megállapítja, idézem: betelt a föld gonoszsággal, betelt bűnnel a föld. És akkor itt jön a nagy titok, hogy Isten még innen is, még ebből a helyzetből is képes kiemelni, és kiszabadítani az embert. Kedves hallgatóim hát ez valóban bámulatra méltó misztérium, Isten titka. Amelyről tehát azt olvassuk, hogy beteljesedett, céljához ért, Krisztus, céljához ér majd – bocsánat – Krisztus második eljövetelével. Ezt jelenti tehát a Jelenések könyvében a 10. fejezet 7. verse, amely arról szól, hogy az eljövetellel beteljesedik Isten titka, vagy az evangélium titka. Máshol pedig a Biblia más szót használ, és azt mondja, hogy beteljesedik akkor majd Istennek a dicsősége. Tehát, amikor Jézus újra eljön, akkor beteljesedik Isten dicsősége. Tehát csak egy szó a különbség, ez a dicsőség. Hogy micsoda Isten dicsősége, hát azt a legfrappánsabban, a legrövidebben, zseniális tömörséggel Ireneusz egyházatya fejezte ki, amikor ennyit mondott: Isten dicsősége az élő ember, pont, ennyi. Tehát Isten dicsősége az, hogy az ember mélységesen bűnös volta dacára, ahelyett, hogy elpusztulna, hogy végromlásra jutna, hogy elkárhozna, az életre jut, az örök életre, akkor, hogyha ezt akarja, ezt választja, és kéri Istentől, akkor életben marad, Jézus Krisztus áldozatának, Isten szeretetének az erejéből. Innen folytatom tehát kedves hallgatóim ezt a sorozatot, amelyben próféciákról lesz szó a végső dolgokról. Köszönöm, hogy meghallgattak.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! 

Follow by Email