Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: július, 2016

Dér Katalin: A Messiás 9. rész

A MESSIÁS PRÓFÉCIÁK, A SZABADÍTÓRÓL, DÉR KATALIN MŰSORA Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Hallgatóim, a Messiási próféciákról szóló sorozatunk bevezetőjében már szó esett arról, hogy a próféciákat általában két csoportra lehet felosztani vagy két csoportba lehet sorolni. Vannak olyanok, amelyek az üdvösségtörténetnek a folyamatáról, az egész folyamatról vagy annak valamelyik hosszabb szakaszáról adnak kinyilatkoztatást, vázlatosan, és ezért aztán úgy is nevezik ezeket, hogy történeti-, vázlatpróféciák. Tehát az üdvösség történetéről egy vázlat. Ez az egyik csoport, de van azután egy olyan csoport is, amely ebből a folyamatból, az üdvösség történetéből kiemel egy-egy különösen fontos csomópontot, és ezt kinagyítja, és így kinagyítva ábrázolja. De, csak egy pontot, ezek az úgynevezett pillanatkép próféciák. Na, már most a Messiási próféciák, azok ilyenek, tehát ebbe az utóbbi típusba tartoznak, pillanatkép próféciák, amelyek a Messiásnak a működésével kapcsolatban, a működésének főbb…

A 2016. évi Jerikó zarándoklat útvonala és állomásai

Az idén harmadszor megrendezésre kerülő Jerikó zarándoklat indulási napja most is augusztus 15. Helyszine: Esztergom.

Az út során  jelenlegi beosztás szerint a következő településekre érkezünk, ahol várjuk a testvérek csatlakozását.


Augusztus 15:h          Nyergesújfalu                       Márianosztra
                  16             Dunaalmás / Neszmély/       Kemence
                  17             Komárom                             Dejtár
                  18             Győrszentiván                      Szécsény
                  19             Győrladamér                        Litke
                  20             Lipót                                    pihenő Litkén
                  21             Jánossomorja                       Karancslapujtő
                  22h           pihenőnap                            Cered
                  23             pihenőnap                            Hangony
                  24             pihenőnap                            Pu…

Ima szabadulásért

Jézus Krisztus, az örök Atya Fia, egyetlen Urunk és Üdvözítőnk, imádunk és áldunk Téged! Újítsd meg szívünkben a hitet, a reményt és a szeretetet. Moss meg bennünket Szent Véredben és bocsásd meg bűneinket. Gyógyíts meg minden testi és lelki betegségünket. Szabadíts meg minket minden szenvedélytől, szomorúságtól és aggodalomtól. Védelmezd családjainkat, nemzetünket a széthúzástól, megátalkodottságtól! Mennyei Atyám, a te Fiad, Jézus Krisztus, a mi Urunk nevében kérlek, hogy add nekem is és mindazoknak, akikkel most együtt imádkozunk, azt az hitet, amit Józsuénak és társainak Jerikó falainál adtál, hogy ledöntsünk veled minden falat, ami békénk, boldogságunk és üdvösségünk útjában áll. Ámen. Alleluja. Uram, Jézus, döntsd le az elődjeinktől és a napjainkból származó mindenfajta átkok falát. Uram, Jézus, döntsd le az önzés, az irigység, a szenvedélyek és azon gyökerének falát. Uram, Jézus, döntsd le a házasságokon, családokon, (közösségünkön/,nemzetünkön) belüli veszekedések, ítélkezések, sz…

Dér Katalin: A Messiás 8. rész

A MESSIÁS PRÓFÉCIÁK, A SZABADÍTÓRÓL, DÉR KATALIN MŰSORA Dicsértessék a Jézus Krisztus!  Kedves Hallgatóim, a legutóbbi alkalommal az ősevangéliumot olvastuk. Isten kijelenti, hogy minden, amit teremtett nagyon jó, az élet, az nagyon jó. Ám, de, az ember elfordult Teremtőjétől, enged a kígyó csábításának, az élet helyett a halált választja, a sátánt, aki embergyilkos kezdettől fogva. Nos, nyomban ezután nyilatkoztatja ki Isten az ősevangéliumot, egy próféciát a szabadító Messiásról, amely a Teremtés könyv 3. fejezetében olvasható, 14. és 15. vers, Ádám és Éva bűne után, és akkor innen idézem: Az Úristen így szólt a kígyóhoz: „Mivel ezt tetted, légy átkozott minden állat és földi vad között. A hasadon járj, és port egyél életednek minden napján. 15Ellenségeskedést vetek közéd és az asszony közé, a te ivadékod és az ő ivadéka közé. Ő széttiporja a fejedet, te pedig a sarkába marsz.” Ennyi a szöveg. És legutóbb láttuk először is, hogy mi az a négy legfontosabb dolog, amit itt Isten tudat. Az …

Az idei zarándoklat tudnivalói

Kép
Egy hónap múlva indul a nemzeti engesztelő Jerikó zarándoklat, ennek részleteiről az alábbiakban:

Isten engesztelésre és missziós szolgálatra hív  a magyar nemzet lelki és erkölcsi megújulásáért és az Istennel és egymással történő kiengesztelődésért.

Gyermekeink, családjaink jövője a tét.
Imádsággal és áldással takarjuk be gyalogos zarándoklatunk során hazánkat, településeinket.
Ahogyan Jerikónál Istennek engedelmeskedve és benne bízva imaharcot vívott a választott nép és leomlottak előtte az ellenséges falak, a gyermeki hit imájával ma sincs lehetetlen Istennél.

Idén harmadik alkalommal imádkozzuk körbe hazánkat az országhatárok mentén többszáz résztvevővel együtt.
A zarándoklat engesztelő szolgálatában legfőbb pártfogónk Jézus anyja, égi Édesanyánk, a Magyarok Nagyasszonya, továbbá Szt. István király , Szt. Margit, Szent Erzsébet.
Eddig több, mint száz határmenti település önkormányzata, plébániai közössége kapcsolódott be a zarándoklatba.

A zarándoklat augusztus 15-én, Nagyboldogas…

Isten igérete

Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül. 
Márk l6, l6. 

Ha valaki bűnbe esik, gondoljon nagyon erősen a keresztségére, melyben az Isten bocsánatra kötelezte magát annak, aki mindhalálig kész küzdeni a bűn ellen. Támaszkodjék boldog daccal Isten ez ígéretére s akkor újra érvénybe lép a keresztség. A szíve pedig újra megbékél és felvidul. Nem tulajdon cselekedetének elégtételében, hanem Isten irgalmasságában, melyet a keresztségben örök megtartásra ígéretül kapott. E hitben tartson ki oly szilárdan, hogy ha minden teremtmény és bűn nekiesnék, akkor is rajta csüngjön. Mert aki ettől eltántorodik, hazuggá teszi az Istent a keresztséghez fűzött ígéreteiben.

Vigasztaljon gyötrődésed,
Midőn bűntudat gyötör,
Támogasson csüggedésed,
Kétség s baj reám ha tör.
Verejtéked hűvösítsen,
Segítőm, ha senki nincsen;
Kérlek, halálod ára
Rajtam ne vesszen kárba. Isten igéretén csüggeni: hit az Ő igazmondásában, bizalom jóságában, engedelmesség az Ő hívásában.
Ha minden reményünket Őbelé helyezzük, olyanok vagyunk,…

Meghalni a bűnnek és feltámadni Krisztusban

Ezért úgy tekintsétek ti is magatokat, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek Krisztus Jézusban (a mi Urunkban).
Római levét 6, 11.

A keresztyén ember tiszta, bűntelen szentségileg mert rajta van Isten jegye, a keresztség. Bűnei mind halattak s meghal maga is kegyelemben, hogy az ítéletnapkor tisztán, bűntelenül támadjon fel. A szentségért tehát igaz, hogy bűntelen. Mivel azonban ez most még nem teljes, hiszen még bűnös testben él, nem teljesen bűntelen, nem mindenben tiszta, hanem kezd tisztulni bűneiből. Talán azt mondod erre, mit ér hát akkor a keresztség, ha nem mossa le teljesen a bűnt? Nos itt jön a keresztség szentségének igazi értelme. Mikor keresztségre szánod magadat, akkor először is arra vágyol, hogy meghalj a bűnnek s az ítéletnapkor új teremtés lehess a keresztség jelentése szerint. Isten e vágyadat elfogadja, megkereszteltet s attól fogva elkezd újjászülni. Kiönti rád Szentlelke kegyelmét. A Lélek pedig kezdi megöldökölni benned a bűnös természetet s elkészít a h…

Isten gyermekei

"Menjetek tehát, tegyetek tanítványommá minden népet, kereszteljétek meg őket az Atya és Fiú és Szentlélek nevében" Mt 28,19

Az a jó gyermek, aki nemcsak kegyes és becsületes szülőktől származik, hanem, aki azokat mindenben követi is, - hasonlatos hozzájuk. Az ilyen gyermek joggal örökli s birtokolja szülei javait és minden címét. Mi keresztyének a keresztségben újjászületve Isten gyermekei lettünk s ha Atyánkat követjük, akkor minden java és neve is örök örökségünk. A mi Atyánk pedig irgalmas és jó. Krisztus mondja: "Legyetek azért irgalmasok, mint a ti Atyátok is irgalmas." "Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok." Isten igaz is, tiszta, igazságos" erős, egyenes, bölcs . . . Ez mind az Isten neve s mind benne van a Miatyánk e mondatában: ". . . a te neved." Mert az összes erények neve mind az Isten neve. Mivel pedig ezekben a nevekben keresztelkedtünk és szenteltettünk meg s mivel e nevek most immár a mi neveink lett…

Boldogok a békességesek...

Boldogok a békességesek Szeretteim, azt mondja az evangélista, hogy boldogok a békességesek, mert Isten fiainak hívják őket (Mt 5, 9). Valóban dúsan fejlődnek a keresztény erények abban az emberben, aki keresztényi békében ápolja az egyetértést. Csak azok nevezhetők Isten fiainak, akik békességben élnek. Kedveseim, a béke az, ami kiemeli az embert a szolgasorból. A béke tesz szabaddá, és még Isten előtt is megváltoztatja az ember személyi helyzetét, hiszen a szolgát fiúvá, a rabszolgát szabad emberré teszi. A testvérek közötti béke az Isten akarata, Krisztus öröme, a szent élet betetőzése, az igazság mércéje, a tudományok mestere, az erkölcsök őre, és minden dologban dicséretreméltó életszabály. A béke az imádság támogatója, könyörgéseink könnyen járható és hathatós útja, és minden vágyunk megvalósult teljessége. A béke a szeretet szülőanyja, az egyetértés köteléke, és annak a tiszta lelkületnek a nyilvánvaló jele, amely csak Istentől várja azt, amit el akar érni. Mindazt, amit akar,…

Ferenc pápa: Az evangélium hirdetője mondjon le a karrierről és a hatalomvágyról!

Kedves testvéreim, jó napot kívánok!
A mai evangéliumi szakasz, melyet Lukács evangéliumának tizedik fejezetéből vettünk (Lk 10, 1–12.17–20), megérteti velünk, mennyire szükséges kérnünk Istent, „az aratás urát, hogy küldjön munkásokat aratásába” (Lk 10,2). A „munkások”, akikről Jézus beszél, Isten országának a misszionáriusai, akiket ő maga hívott meg és küldött el „kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahová menni szándékozott” (Lk 10,1). Az a feladatuk, hogy hirdessék az üdvösség üzenetét mindenkinek. A misszionáriusok mindig üdvözítő üzenetet hirdetnek mindenkinek; nemcsak azok a misszionáriusok, akik messzire mennek, hanem mi is, keresztény misszionáriusok, akik jó szót, üdvözítő szót szólunk. Ez az az ajándék, amelyet Jézus a Szentlélek által ad nekünk. Az üzenet ez: „Közel van hozzátok Isten országa” (Lk 10,9), Jézus ugyanis „közelre hozta” Istent hozzánk; Jézus egy lett közülünk; Jézusban Isten uralkodik közöttünk, az ő irgalmas szeretete legyőzi a bűnt és az emb…

A nap Igéi: július 3. vasárnap

OLVASMÁNY Izajás próféta könyvéből
Örülj, Jeruzsálem, s ujjongjatok ti is mind, akik szeretitek! Örüljetek és vigadjatok, akik gyászoltatok miatta!
Táplálkozzatok tejével, lakjatok jól vigaszt nyújtó keblén, és teljetek el gyönyörűséggel csodálatos gazdagságából. Mert ezt mondja az Úr: Íme, kiárasztom rá a békét, mint folyamot, és mint kiáradt patakot, a nemzetek dicsőségét. Tejjel táplálnak, karjukon hordoznak és térdükön becéznek titeket.
Amint az anya vigasztalja gyermekét, úgy vigasztallak én is titeket; Jeruzsálemben leltek vigasztalást. Ennek láttán örülni fog szívetek; Csontjaitok, mint a fű, sarjadoznak: Szolgáinak az Úr megmutatja segítő kezét.
ZSOLTÁR Minden föld Istent dicsérje!
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a galatákhoz írt leveléből
Testvéreim!
Nem akarok mással dicsekedni, mint a mi Urunk, Jézus Krisztus keresztjével. Általa keresztre szegezték nekem a világot, és engem is a világnak.
Mert sem a körülmetéltség nem ér semmit, sem a körülmetéletlenség, hanem csak az új teremt…

Új életre támadunk

Ha ugyanis halálának hasonlósága által egybenőttünk vele, akkor föltámadásában is úgy leszünk. Hiszen tudjuk, hogy a régi ember bennünk azért feszíttetett keresztre vele együtt, hogy a bűnös test elpusztuljon és ne szolgáljunk többé a bűnnek. Róm 6,5-6.
Jellemző apostoli beszéd ez, amit másutt úgy fejez ki, hogy "Krisztus halálába keresztelkedtünk meg és eltemettettünk ővele", arról itt azt mondja: "az ő halálának hasonlatossága szerint vele eggyé lettünk..." Összekapcsolja tehát Krisztus halálát, feltámadását és a mi keresztségünket, hogy keresztségünket ne csupán üres jelképnek tartsuk, hanem olyasminek, amiben benne van Krisztus halálának és feltámadásának ereje. S ez azért van, hogy bennünk is végbemenjen mindkettő: a halál és az élet. Mert Krisztus halála azért öli meg bűnünket, hogy az végre meg is haljon s többé ne éljen bennünk. Mikor a keresztségben víz alá kerülünk, az azt mutatja, hogy mi is meghalunk Krisztussal. A vízből való előjövetelünk viszont azt …