Bejegyzések

Bejegyzések megjelenítése ebből a hónapból: január, 2016

Ferenc pápa: Minden keresztény Krisztushordozó

Kép
Az irgalmasság szentévében minden hónap egy-egy szombatján is tart általános kihallgatást a Szentatya. Első alkalommal, január 30-án az irgalom és a küldetés közötti kapcsolatról elmélkedett. Minél jobban befogadjuk az irgalmat, Krisztus örömét, annál erősebb bennünk a vágy, hogy megosszuk másokkal. Kedves testvéreim, jó napot kívánok! Napról napra megéljük az irgalmasság szentévének lényegét. Irgalmával az Úr vezeti lépteinket, amikor áthaladunk a szent kapun, elénk jön, hogy mindig velünk maradjon, hiányosságaink és ellentmondásosságaink ellenére. Ne fáradjunk bele soha annak érzésébe, hogy rászorulunk az ő bocsánatára, mert amikor gyengék vagyunk, az ő közelsége megerősít minket, és lehetővé teszi, hogy nagyobb örömmel éljük meg hitünket. Ma arra szeretnék rámutatni, milyen szorosan kapcsolódik egymáshoz azirgalmasság és a küldetés. Ahogyan Szent II. János Pál pápa hangsúlyozta: „Az egyház akkor él hitelesen, amikor megvallja és hirdeti az irgalmat, az embereket pedig az irgalom f…

Napi Igék január 31. vasárnap

OLVASMÁNY Jeremiás próféta könyvéből 
Jozija király napjaiban így szólt hozzám az Úr: „Mielőtt megalkottalak anyád méhében, már ismertelek; mielőtt világra jöttél volna, megszenteltelek, és prófétául rendeltelek a nemzetek javára.
Azért hát övezd fel derekad; kelj föl, és mondd el nekik mindazt, amit parancsolok neked. Ne ijedj meg tőlük, különben én ijesztelek meg téged az ő szemük előtt.
Íme, én a mai napon erős várossá teszlek; vasoszloppá és ércfallá az egész országgal szemben: Juda királyai és főemberei ellen, papjai és egész népe ellen.
Harcolni fognak ellened, de nem győznek le, mert veled vagyok és megszabadítalak” – mondja az Úr.

SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből 
Testvéreim! 
Törekedjetek értékesebb adományokra! Ezért mindennél magasztosabb utat mutatok nektek.
Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom. Lehet prófétáló tehetségem, ismerhetem az összes titkokat és mind a tudomán…

Jézusom, tudom, hogy bármit kérsz az Istentől, megadja Neked!

2016. január 30. – Szombat

   Egy napon Jézus, amikor este lett, így szólt tanítványaihoz: „Keljünk át a
   túlsó partra.”  Erre  azok elbocsátották  a  tömeget, és  Jézust  magukkal
   vitték úgy, ahogy ott volt a bárkában. Más csónakok is voltak velük.  Nagy
   szélvihar támadt,  a  hullámok  a  bárkába  csaptak,  úgyhogy  az  már-már
   megtelt.  Ő  a   bárka  végében  egy   vánkoson  aludt.  Felkeltették   és
   megkérdezték: „Mester, nem törődsz  azzal, hogy elveszünk?” Erre  fölkelt,
   ráparancsolt a szélre, és  ezt mondta a  tengernek: „Hallgass el,  nyugodj
   meg!” A  szél elállt,  és nagy  csendesség lett.  Ekkor hozzájuk  fordult:
   „Miért féltek?  Még mindig  nincs  bennetek hit?”  Nagy félelem  fogta  el
   ugyanis őket. Egymást  kérdezgették: „Ki lehet  ez, hogy még  a szél és  a
   tenger is engedelmeskedik neki?”
   Mk 4,35-41Vajon ilyen mélyen aludt az Úr? Vagy elképzelhető, hogy ezzel is tanítani akart?
Én az utóbbira szavazok.
De akkor milyen viselkedést talált volna helyesnek …

Mindennapi kenyerünket köszönjük Neked!

Az Úr kegyelmével telve a föld.
33. zsoltár 5.

Isten mindennapi csodáit alig méltatjuk figyelemre. Nem minthogyha
lekicsinyelhetők volnának, hanem mert szüntelenül látjuk őket.
Isten világteremtő s fenntartó művének naponként ismétlődő
csodáját úgy megszoktuk, hogy rá se hederítünk. Nem is érezzük
csodának. Pedig bizony nagyobb csoda az, mint mikor Krisztus öt
kenyérkével ötezer embert megelégített és borrá tette a vizet.
Édesapám szokta mondani, amit viszont ő a nagyapámtól hallott, hogy
a földön sokkal több a kenyérpusztító száj, mint amennyi
gabonakéve a világ valamennyi szántóföldjén esztendőnként
kepébe rakható. Tégy csak egy kis számítást s úgy találod, hogy
évenként több kenyeret esznek meg, mint amennyi gabonát learatnak
és a csűrbe takarítanak. Honnét van hát ez a sok kenyér? Nemde be
kell látnod, hogy az Isten csodája ez, ki megáldván megszaporítja
mezőnk termését a csűrben, lisztünket a hombárban s kenyerünket
az asztalon. Csakhogy kevesen vannak, akik ezt észreveszik s
meglátják benne az I…

Isten csodái-te rácsodálkoztál már?

Mily csodálatosak a te műveid!
66. zsoltár 3.

A háziasszony, ha jól belegondol, holtra csodálkoztatná magát a
tojás csodáján. Van egy fészekalja tojása. Megülteti a tyúkot,
vagy ludat. S néhány hét múlva egy kosár kiscsibéje és libája
van. Esznek, isznak, nőnek és megnőnek. Honnan jöttek? A kis csőr
kopogtat, a tojás idején felpattan s előbújik a kiscsibe, vagy
libácska. Az anyatyúk, vagy öreg liba csak annyit tett, hogy ült a
tojáson és melengette azt. A tojásból Isten hatalma teremt életet.
Ugyanígy a hal is a vízben. Miből lesz a hal? Ikra úszik a vízen.
Ebből teremt a mindenható Isten igéje pontyot, csukát s mindenféle
halat, hogy csak úgy nyüzsög a víz. A növényvilágban sincs
különben. A tölgy, bükk fenyő földből nő ki sok méter magasra.
Miből erednek? Földből és vízből. A gyökér nedvet szív a
földből s azt teljes erővel felpréseli. Ettől nő a fa.
Mi cselekszi mindezt? Isten mindenható igéje, melyet az örökkévaló Teremtő szólott: "Pezsdüljenek a vizek élő állatok
nyüzsgésétől: és madarak re…

A világfenntartó Ige

Hatalma szavával fenntartja a mindenséget.Zsidókhoz írott levél 1, 3.

Aki a mindenséget fenntartja, azt magát nem tartja senki, hanem mindenek-felett-való: Isten. A fenntartás pedig azt jelenti, hogy táplál és megtart. Tehát nemcsak minden általa lett, hanem benne marad meg és fenn is minden. Pál is így mondja: Minden őbenne áll fenn. Nagyszerű szó az, hogy "fenntart." Nem űz-hajt, lármát se csap, hanem csendben tart s úgy élvezteti szelíd jóságát.
Mindez azt jelenti, hogy Krisztus hatalma szavával, azaz hatalma cselekvésével tartja fenn a mindenséget. Mindent az ő hatalmas munkája tart fenn s ami csak van, nem önmagától van, hanem az ő cselekvő erejéből. Az ige tehát erő. E kettő elválaszthatatlanul egy. Az ige tevékeny és hatalmas. A lényege és természete erő, amely mindenekben munkálkodik.

ő hatalma legyen áldott,
Aki számtalan világot
Hintett széjjel köröskörül.
Tündöklő fényt szórva rája,
Földünk is ő remek csodája,
Hol szívünk búsul és örül.
Az Úr szólt s mindenek
Szavára lette…

Jerikó zarándoklat, nemzeti engesztelés: teljes szívvel!

Jerikó zarándoklat. Küldetés az engesztelésre. Közbenjárás magyar hazánkért. Ahogyan Isten elindított. Amit mindnyájan érzünk,

"Isten titokzatos, rejtett bölcsességét (hirdetjük), amelyet Isten öröktől fogva megdicsőülésünkre rendelt. 8Ezt senki sem ismerte fel a világ fejedelmei közül, mert ha felismerték volna, nem feszítették volna keresztre a dicsőség Urát. 9Így érvényes az Írás szava: Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik őt szeretik. " 1 Kor 2,7-9
Ő indított, terelgetett erre az útra hosszú évekkel ezelőtt, amikor még híre nem volt azoknak a jelenségeknek, veszélyeknek, melyek ma magunk körül láthatunk. Kísértenek, mert igyekeznek félelembe, szorongásba, közönybe taszítani. De fölötte magasan ott tündöklik a hit fénye, Isten igéretének bizonyossága:
"Ne féljetek, én legyőztem a világot!" Jn 16,33
Nem aktuálpolitikai szempontok vezetnek, Jézus szava szab irányt és célt: „Az idő betelt: közel van Isten ország…

A Jerikó zarándoklat útvonala, állomásai, időpontjai 2016 (tervezett)

Kép
Elkezdődött a felkészülés a Jerikó nemzeti engesztelő gyalogos zarándoklat 2016. évi programjára. Ezért itt  közlöm a zatándoklat tavalyi útvonalát, melytől az idei útvonal lényegesen nem tér el.


Katekézis kurzus hanganyagon

Pár hónapja egy három és fél éves katekézis kurzus kezdődött Budapesten. A továbbiakban ennek hanganyagát közöljük kéthetenként.
Hisszük, hogy alapvető fontosságú hitünk alapos ismerete. Arra kaptunk küldetést, hogy hirdessük Kristztus örömhírét. De hogyan válaszolunk az6 érdeklődők kérdéseire, ha magunk sem ismerjük hitünk igazságait?
A katekézis hanganyaga itt érhető el.

Ökumenikus imahét tanításokkal és játékfilmmel

Az elmúlt héten volt az ökumenikus imahét.

Endreffy Géza  budaörsi evangélikus lelkész tanítása keresztény identitásunkról itt található. A tanítás 14.30-nál kezdődik

A záró pénteki tanítás Durkó István baptista lelkésztől: Itt hallgatható meg. Ez az elmélkedés az imádságról szól, az ima erejéről.
Hadd ajánljak erről a témakörről mindjárt egy keresztény filmet:http://www.nicelife.hu/galeria/film/warroom.php
A film címe:  Imával nyert csaták

Ilyen imaharcra hív mindnyájunkat Isten.

Napi Ige: kedd

Minden betegért könyörgött

Itt eléje hoztak egy dadogva beszélő süketet, és kérték, tegye rá a kezét. 33Különhívta a tömegből, fülébe dugta az ujját, majd megnyálazott ujjával megérintette a nyelvét, 34föltekintett az égre, fohászkodott és szólt: „Effata, azaz nyílj meg!” 
Márk 7, 32-34.

Krisztus itt nemcsak ennek az egy nyomorultnak nyelvére és fülére gondolt, hanem egyetemben fohászkodott minden nyelvért, fülért, sőt minden szívért, testért és emberért. Ádámtól fogva az utolsó szülöttig. Nem is azért könyörgött, hogy ez az ember meggyógyulva a jövőben tovább vétkezhessék, hanem, mert látta, hogy az ördög gyilkos kártevéssel milyen hitvány hústömeggé rontotta az embert, mikor a bűnesetben süketté és vakká tette s ezzel halálba, kárhozatba taszította.
Ezt a szomorú képet látja Jézus köröskörül. Iszonyú rontást, melyet a sátán Ádám elbuktatásával okozott a paradicsomban. Nemcsak egy fülről van itt szó, hanem Ádám ivadékainak egész tömegéről.
Lám, mennyire pártunkra kelt Jézus! Magunk sem s…

Napi Ige: hétfő

Isten teremtett

Az Istennek Lelke teremtett engem és a Mindenhatónak lehellete adott
nékem életet.
Jób könyve 33, 4.

Hiszem, hogy Isten teremtménye vagyok. Ő adta s tartja is fenn
testemet, lelkemet, életemet, minden tagomat, érzékeimet, eszemet és
értelmemet. Ad ételt, italt, ruhát, feleséget, gyermeket, cselédet,
házat, udvart s minden teremtményt használatunkra bocsát.
Szolgáltatja a napot, holdat, csillagokat, nappalt, éjszakát,
levegőt, tüzet, vizet, földet és minden rajtavalót, madarat, halat,
gabonát, - mindenféle állatot. És növényt. Aztán, ami még a
testi javaknál is több: jó kormányt, békét, biztonságot. Tanuljuk
hát meg e hitvallásból, hogy egyikünk sem önmagától vette s
tartja fenn az életet. Mindaz, amit felsoroltunk e szóban nyer
összefoglalást: "Teremtő."
Ki mondhatná el, mily kevesen hiszik mindezt?! Elmegyünk mellette.
Halljuk, mondjuk, de nem gondoljuk meg az értelmét. Mert, ha szívből
hinnénk, aszerint élnénk is. Nem hencegnénk makacskodva és
pöffeszkedve, mintha magunktól …

Isten teremtménye vagyok

Az Istennek Lelke teremtett engem és a Mindenhatónak lehelete adott
nékem életet.
Jób könyve 33, 4.

Hiszem, hogy Isten teremtménye vagyok. Ő adta s tartja is fenn
testemet, lelkemet, életemet, minden tagomat, érzékeimet, eszemet és
értelmemet. Ad ételt, italt, ruhát, feleséget, gyermeket, cselédet,
házat, udvart s minden teremtményt használatunkra bocsát.
Szolgáltatja a napot, holdat, csillagokat, nappalt, éjszakát,
levegőt, tüzet, vizet, földet és minden rajtavalót, madarat, halat,
gabonát, - mindenféle állatot. És növényt. Aztán, ami még a
testi javaknál is több: jó kormányt, békét, biztonságot. Tanuljuk
hát meg e hitvallásból, hogy egyikünk sem önmagától vette s
tartja fenn az életet. Mindaz, amit felsoroltunk e szóban nyer
összefoglalást: "Teremtő."
Ki mondhatná el, mily kevesen hiszik mindezt?! Elmegyünk mellette.
Halljuk, mondjuk, de nem gondoljuk meg az értelmét. Mert, ha szívből
hinnénk, aszerint élnénk is. Nem hencegnénk makacskodva és
pöffeszkedve, mintha magunktól volna mindaz, am…

Katekizmus előadássorozat felnőtteknek 1.

A mai naptól heti rendszerességgel elkezdjük egy  előadássorozat közlését, melynek tárgya a Katolikus Egyház katekizmusa.

Mindnyájan rászorulunk hitünk mélyebb megismerésére, hitbeli ismereteink elmélyítésére.
Apostoli munkára küldi minden megkeresztelt gyermekét Isten, de hogyan tud érvelni hite mellett, aki maga sem ismeri a hitét?
Az itt megjelentetett katekéziseket ajánljuk családokban, közösségekben meghallgatni, és azután megosztani a felmerülő kérdéseket, tapasztalatokat.
Hetente jelentkezünk az újabb témákkal, a teljes katekézis a tervek szerint 3 és fél éven át tart.
Mivel ezen a fórumon időkorlát nélkül elérhetőek az előadások, nem lehet akadály az esetenkénti akadályoztatás, de felhívjuk a figyelmet, hogy minden héten hasznos meghallgatni és feldolgozni az aktuális előadást, ellenkező esetben a lemaradás nehezen pótolható.  

"Az Isten megismerésében soha nem juthatunk el a tökéletességig. Az egész örökkévalóság Isten megismeréséről fog szólni. 
A menyországban Isten dicsőí…

Imanap Hazánkért - január 18. hétfő, Árpád-házi Szent Margit ünnepén

Kép
Január 18-án, Szent Margit emléknapján országos engesztelő imanap lesz.

Ezen a napon imádkozzunk az egész országban minden településen,  minden plébánián, minden közösségben, minden családban nemzetünk megújulásáért, és a kiengesztelődésért, a családok megszentelődéséért, megtérésekért, vezetőinkért! Részletek itt.:http://www.szeretetfoldje.hu/index.php/szent-istvan-orszagaert/8089-imanap-hazankert-januar-18-hetfo-arpad-hazi-szent-margit-unnepen

Napi Ige: Január 11. hétfő

" Miután Keresztelő Jánost  elfogták, Jézus Galileába  ment, és hirdette  az
   (Isten országáról szóló) evangéliumot: „Betelt az idő, közel van az  Isten
   országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.”
   Amikor a Galileai-tó partján járt, látta, hogy Simon és testvére,  András,
   akik halászok voltak, éppen hálót  vetnek a tengerbe. Jézus  megszólította
   őket: „Jöjjetek  utánam,  és  én emberhalászokká  teszlek  titeket.”  Azok
   rögtön otthagyták  hálóikat,  és  követték őt.  Amikor  kissé  továbbment,
   meglátta Jakabot, Zebedeus  fiát és  testvérét, Jánost,  amint a  hálóikat
   rendezgették a  bárkában.  Őket  is  mindjárt  meghívta.  Erre  otthagyták
   apjukat, Zebedeust a halászlegényekkel együtt a bárkában, és követték őt."
   Mk 1,14-20


A fenti Ige olvstán könnyen feltámad bennünk a kételkedés mondván: ez az Ige akkor, kétezer évvel ezelőtt volt aktuális, mi legfeljebb történeti műként emlékezhetünk rá. 
Megvilágosodunk azonban, ha figyelembe vesszük, hogy Is…

Isten jóvolta és irgalmassága

"Megjelent a mi Istenünknek jóvolta és irgalmassága."
Titushoz írt levél 3, 4.

Az evangéliumban Isten egészen szeretetreméltónak és jóindulatúnak bizonyította meg magát. Mindenki számára készséges. Senkit meg nem vet. Vétkeinket megbocsátja. Kemény szigorában senkit el nem űz. Mert hiszen teljes kegyelmet hirdet, mellyel hordoz, velünk kegyelmesen bánik és senkit sem büntet érdeme szerint. Mi más ez, mint kegyelmi idő, amikor teljes bizalommal járulhat mindenki a kegyelem trónja elé.
Isten azonban nemcsak annyiban mutatta meg jóvoltát, hogy megtűr maga körül, hanem tevőleg is felénk fordul. Keres, felkínálja kegyelmét és nálunk akar szállást venni. Két édes és vigasztaló igéje ez a mi Istenünknek. Hogy egyrészt felkínálja kegyelmét, másrészt jópásztorként keresésünkre indul. Kegyelmesen felveszi azokat, kik vágyó lélekkel közelednek hozzá. Tehet-e ennél többet? Ezért vigasztaló örömhír az evangélium. Ki mondhatna ennél örvendetesebbet a bűnös, nyomorult lelkiismeretnek?!

Hívek,…

Napi Ige Január 10. vasárnap

Vala pedig ott hat kőveder.
János 2, 6-8.

Ez a hat tisztálkodási kőveder az ószövetséget jelenti, mely a maga törvényével a zsidó népet csak külsőleg igazította és tisztította meg. Ez a tisztálkodás hit nélküli cselekedetekkel történik. Nem is tisztítja az meg a szívet sohasem, sőt csak még jobban beszennyezi. Hogy pedig a kőveder éppen hat volt, ez arra a fárasztó robotra utal, amit az ilyen tisztálkodás jelent azokra, kik cselekedetekkel akarnak boldogulni. Hiába a hat kőveder: a szív nem leli nyugtát benne, mert hiányzik a hetedik, a szent "szombat", amikor fárasztó cselekedeteiktől megpihenhetnének, hogy Isten munkálkodjék bennünk.
A víz borrá-változtatása azt jelenti, hogy Jézus a törvény értelmét megédesítette. Még pedig a következőképpen. Az evangéliom előtt a törvényt mindenki úgy értelmezte, mintha tőlünk követelné, hogy cselekedeteinkkel tegyünk néki eleget. Ez az értelmezés azonban vagy megkeményedett és elbizakodott képmutatót szül, - keményebbet minden kővedernél, …

Tanítás Szent Család vasárnapján

"...tőle (Istentől: szerk.) származik minden közösség az égben és a földön"Ef 3,15
A közösség Isten terve. Itt élhetjük meg a krisztusi erényeket, magunk ajándékozását, mindazon etényeket és karizmákat, melyekkel Isten vezet az életszentség útján.
Az Isten által megálmodott alapközösség a család, mely minden más közösség alapja és kiinduló forrása.
Január 3-án, a Szent Család vasárnapján hangzott el ez a prédikáció, melyet forró szeretettel ajánlok minden családban élő testvérnek-fiatalnak és idősebbnek, hívőnek és nemhívőnek egyaránt Sárhegyi Zoltán atyától BudapestrőlJanuár 9. szombat . Légy gyermekké!

Bizony, mondom néktek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek,mint a kisgyermekek, semmiképpen nem mentek be a mennyek országába. 
(Mt 18,3) 

Szépszerével, de keményen elbánsz velünk, édes Istenem, mikor ennyire felmagasztalod az oktondi gyermeket! Azt állítani, hogy a balga gyermek különb a bölcsnél! Hogy egyezik ez a te igazságoddal, amelyet Pál égig magasztal: Isten igazsága, Isten igazsága?! Vagy tán éppen az a te igazságod, hogy a bölcseket elveted, s a balgákat felveszed?! Nos, hát arról van itt szó, hogy hidd Isten igéjét, s add néki foglyul magad. Isten gondolatai nem a mi gondolataink. Le kell tisztogatnia bennünket, sok durva bütyköt s vadhajtást lenyesni rólunk, míg együgyű gyermekekké teremthet. Lám, a gyermek gondolatai milyen mocsoktalan tiszták! Hogy tud minden kétkedés nélkül nézni mennyországra és halálra! Mintha paradicsomban volna. Van benne valami csodálatos és megfoghatatlan. Édes Istenem! De nagyon is tetszik neked a játékos gyermek! Igen, hiszen a bűne sem egyé…

Napi Ige Január 7. péntek

2016. január 8. – Péntek

   Egy alkalommal Jézus nagy tömeget látott  maga előtt. Megesett a szíve  az
   embereken, mert olyanok voltak,  mint a pásztor  nélküli juhok. Ezért  sok
   mindenre kezdte őket tanítani.  Későre járt már  az idő, amikor  odaléptek
   hozzá tanítványai, és  figyelmeztették: „A  vidék elhagyatott,  az idő  is
   eljárt.  Bocsásd  el  őket,  hogy  a  környékbeli  tanyákra  és   falvakba
   mehessenek, és ennivalót vegyenek maguknak!” Jézus azonban így  válaszolt:
   „Ti adjatok nekik enni!” Azok megjegyezték: „Talán menjünk kenyeret  venni
   kétszáz dénárért, hogy  elláthassuk őket?” Erre  Jézus megkérdezte:  „Hány
   kenyeretek  van?   Menjetek,  nézzetek   csak  körül!”   Körülnéztek,   és
   jelentették: „Öt kenyerünk  és két  halunk.” Ekkor  meghagyta nekik,  hogy
   csoportokban telepítsék le  mindnyájukat a zöld  gyepre. Le is  telepedtek
   százas és ötvenes csoportokban. Jézus ezután fogta az öt kenyeret és a két
   halat, föltekintett az égre, és  hálát adott. M…