ÉBRESZTŐ! FEL!

Tisztelt Honfitársaim!    Ébresztő!

Azt hiszem, itt az ideje, hogy elvessük a szemérmes hallgatást, nyíltan tudjunk beszélni hazánk és Európa helyzetéről és kilátásairól, és ebben a mi mindnyájunk feladatáról.

 Európa a bevándorlók számára háborús terület, nem alkalmazkodni, hanem hódítani jönnek”
<Szent háború>: Európa leigázása történik az iszlám által”. Márfi Gyula érsek

Petr Pit’ha prágai püspök még keményebben és határozottabban fogalmaz. ld az ő tanítását a mellékletben.
Ezeket a szörnyű tényeket hallva nem maradhatunk közönyösek, tétlenek és legfőképpen némák!
Elődeink, akik elvéreztek a pogány török hadak elleni háborúkban, forognak a sírjukban.
Ha akkor ők nem áldozzák az életüket a keresztény Európáért, ma mi nem lennénk.

„Európa levetette magáról Krisztus szelíd igáját, most az a veszély fenyegeti, hogy nyakát Mohamed sokkal szigorúbb igájába hajtják.”  Márfi Gyula érsek

Isten meg akar minket menteni, de ehhez megtérni, megtisztulni, engesztelni, és másokat is hívni nekünk kell-ez az Úrtól való meghívásunk –mindnyájunké!  ld. Lk 10; Mk 16,16!

Ezért küld 2013-tól kezdve mindnyájunkat a magyar nemzet védelmére az imádság fegyverével, hogy egyre többen és többen vigyük az Úr elé bűneinket, és kérjük szabadítását és áldását. Járuljunk naponta Isten színe elé. Isten a mi imaszolgálatunk által akarja megszabadítani és megáldani otthonainkat, településünket, hazánkat.
Ezt kéri kiterjeszteni minden településre, minden otthonra. A keresztény hit életünk minden pontját át kell itassa és radikális (gyökeres) elkötelezettséget jelent Isten akaratának és parancsainak teljesítésében. Isten akarata, hogy az élő Krisztust jelenítsük meg mindennapjainkban.

 „…a megtérést elsősorban nekünk, hívőknek kell gyakorolnunk. Véget kell vetnünk az ilyen gondolkozásnak, hogy kicsit bérmálkozom is, meg nem is, kicsit szeretlek is, meg nem is, veled, Uram, de nélküled. Sokat kell imádkoznunk és sokkal komolyabban kell vennünk keresztény hitünket. Halálosan komolyan kell vennünk a keresztény erkölcsöket, különösen a tízparancsolatot.” Márfi Gyula érsek

Az imára hívó szó Krisztus szava. Aki el akarja hallgattatni, Isten akaratát keresztezi.

  • minden család és közösség naponta imádkozzon hittel és teljes bizalommal Jézus szent Vérének védelmét kérve a nemzetért és városukért, falujukért, családjaikért (a misszió imafüzete megrendelhető elektronikus és papírformában: zarandoklevel@gmail.com címen). 
  • minden települést imádkozzanak körül az ott élők (lehetőleg az Oltáriszentséggel), kérjék Isten szabadítását az életüket megrontó ártalmakból és áldását a családokra, szegényekre, betegekre, gyermekekre, a helyi vezetőkre, közösségekre.
  • az éves országos zarándoklaton imádkozzunk nemzetünk megújulásáért (ld. http:/jerikozarandoklat.blogspot.hu)
Hívunk minden Istent és hazáját szerető testvérünket, legyen Isten imaharcosa és hívjon másokat is sorainkba!

„Mert mindenki, aki Istentől született, legyőzi a világot.
És ez a győzelem – győzelem a világ fölött! – a mi hitünk.” 1Jn 5,4

              Jerikó misszió
http:/jerikozarandoklat.blogspot.hu

Follow by Email