A JERIKÓ ZARÁNDOKLAT IMA-, és ÉNEKESKÖNYVE
„mert még sötétség borítja földet, és homály a nemzeteket  de fölötted ott ragyog az Úr,s dicsősége megnyilvánul rajtad”Iz 61, 2  

  
Imafüzet


Szívből köszöntünk, kedves zarándoktársunk!

Hálát adunk a Mindenható Istennek, hogy felébresztette a szívedben a vágyat, hogy keresd Őt, hogy kövesd Őt, hogy táplálkozz Vele, és átadd Neki az életedet.
Jézus ma is, Neked is mondja:
„Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és én felüdítelek titeket.” Mt 11,28  
Hiszem, hogy az Úr hatalmas kegyelme ölel körül téged, kenetet helyez rád, hogy erővel és hatalommal hirdesd örök országának Örömhírét.
Amikor elindulsz velünk az Úr meghívására erre a zarándokútra, apostoli küldetésben jársz.


2014-ben Isten indításának engedelmeskedve végigjártuk Magyarország határait, hogy közbenjárjunk nemzetünkért, népünkért kérve Istentől, hogy a bűn vakságát váltsa fel a hit világossága, a reménytelenség helyébe lépjen az Ő irgalmába vetett teljes bizalom, és a viszályból lépjünk a  kiengesztelődés, egymás elfogadásának útjára.
„Kit küldjek el? Ki megy el nekünk?” Így válaszoltam: „Itt vagyok, engem küldj el!” Iz 6,8

Istennek csodálatos terve van a magyar nemzettel.
 „Szentelődjetek meg holnapra, mert az Úr csodát tesz körötökben” Józs 3,5

Utunkban állnak súlyos bűneink, a magzatgyilkosságok százezrei, az erkölcsi eltévelyedések, a családok szétrombolása,  a bálványimádás a pénz és az okkultizmus területén, a káromló és trágár beszéd, hűtlenségeink, szeretetlenségeink, hazugságaink, s főképp a viszály, ellenségeskedés egymás ellen.
 Látnunk kell azonban, hogy milyen sok talentumot kapott ez a nép, a Szűzanya országa,  hogy a  magyar államiság bölcsőjétől kezdődően ennek a kis népnek  hány nagy szentet, lángelmét, világszerte ünnepelt művészt adott, hogy oltalmazó karja hány katasztrófából, végveszélyből emelt ki, hogy történelmünkön végigvonulóan adott példaképeket, merre kell haladnunk és hogyan lehet együtt szolgálni Istent és a hazát. Isten hűséges. Szeretete és irgalma ma is árad felénk. A kérdés az, elfogadjuk-e?
„Az a bizalom, amellyel iránta vagyunk, azt jelenti, hogy bármit kérünk is akarata szerint, meghallgatja. Ha pedig tudjuk, hogy bármit kérünk, meghallgat bennünket, tudjuk azt is, hogy amit kértünk, azt már meg is kaptuk”  I Jn 5,14
Új látásmódot, radikális elköteleződést vár tőlünk Isten (Mt 10,37) Ő legyen az első az életünkben, de lássuk meg a másik emberben a jót, az értéket, Krisztus arcát.
"Újuljatok meg gondolkodástok szellemében, s öltsétek magatokra az új embert, aki az Isten szerint igazságosságban és az igazság szentségében alkotott teremtmény.  4,23-32

Ezernyolcszáz kilométeren negyvenegy napon át az ország nyolcvannégy határmenti településének vezetőivel, lakosságával együtt több százan imádkoztunk a magyar nemzet lelki és erkölcsi megújulásáért, az Istennel és egymással való kiengesztelődésért, és Kiss-Rigó László megyéspüspök úr hálaadó szentmiséjével zártuk a 2014. évi Jerikó zarándoklatot.
Köszönetet mondunk az áldozatkész segítségért a vendégszeretetet gyakorló  polgármestereknek, atyáknak, akik komoly áldozatokat vállaltak, és nem kevésbé a szervezőknek,  a háttérimát végzőknek, hogy a zarándoklat zavar, nehézségek nélkül rengeteg kegyelmet sugározva  érhetett véget.

Ezt az imaösvényt járjuk idén is. A teljes zarándoklat két útvonalon halad: keleti, illetve nyugati irányban Esztergomtól Szegedig 41 napon keresztül 42 állomás érintésével, ahol éjszakáznak a zarándokok. A részvétel az útvonal bármely szakaszán tetszőleges ideig és távolságra lehetséges. Többnapos részvétel esetén kérünk előzetes regisztrációt a szállás biztosítása érdekében.  Erre az engesztelésre indulunk el ezzel az ima-, és énekfüzettel.  Adja Isten, hogy kegyelmek kísérjék használatát!
„Örüljön a puszta és a kiaszott vidék, ujjongjon a sivatag és viruljon! Virulva viruljon, mint a liliom, és örömében ujjongva daloljon! Erősítsétek meg az elernyedt kezeket, és a roskadozó térdeket szilárdítsátok meg! Mondjátok a csüggedt szívűeknek: „Bátorság! Ne féljetek! Nézzétek, eljön Istenetek, eljön, hogy bosszút álljon és megfizessen. Maga az Isten jön el, hogy szabadulást hozzon nektek.”
„Most van a kellő idő, most van az üdvösség napja”   2 Kor 6,2

Általában reggel 7 órakor van az indulás, és a terepviszonyoktól függően 16 és 19 óra között érkezünk meg a célállomásra. A napi program reggeli ima után reggelivel kezdődik, majd papi áldással indulunk a következő állomás felé.  A napi célállomásra beérve a vendéglátó helybéliekkel együtt imaórát tartunk, szentmisén/szentségimádáson veszünk részt, majd aki nem zarándokol tovább, az hazautazik, a többiek elfoglalják szállásukat.  A zarándoklat utolsó állomása Szeged, ahol a két zarándokcsoport összetalálkozik, és egy hálaadó szentmisén vesz részt, ahová szeretettel hívjuk és várjuk az ország egész területéről azokat a  testvéreket, akik meghallják Isten közbenjárásra hívó szavát.

Imák

Reggeli közös ima

Jöjj, Szentlélek Úristen,
Áraszd reánk teljesen
Mennyből fényességedet,
Mennyből fényességedet.
Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el,
Jöjj, Szentlélek Úristen!


Hiszek egy Istenben,
mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében.
És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban;
aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától;
szenvedett Poncius Pilátus alatt;
megfeszítették, meghalt és eltemették.
Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül;
fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján;
onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben.
Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat;
a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát;
a test feltámadását és az örök életet. Ámen.


Jöjj el, árvák gyámola,
Jöjj el, szívünk orvosa,
Oszd ki égi kincsedet,
Oszd ki égi kincsedet.
Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el,
Jöjj, Szentlélek Úristen.

62. zsoltár
Isten, te vagy az én Istenem, *
virrasztva kereslek.
Terád szomjas a lelkem, testem utánad eped, *
mint a puszta kiaszott földje.
Szentélyedben hadd jelenjek meg előtted, *
hogy lássam hatalmad és dicsőséged.
Mert irgalmad többet ér, mint az élet, *
hadd magasztaljon ezért ajkam!
Neked mondok áldást, amíg csak élek, *
a te nevedben tárom imára kezemet.
Mint dús lakomával, teljék be lelkem, *
ajkam ujjongjon, szám dicsőítsen téged.
Még fekvőhelyemen is rád gondolok, *
hajnalig rólad elmélkedem,
mivel védelmezőm lettél, *
és szárnyaid oltalmában örvendezem.
Lelkem szorosan átölel téged, *
és a jobbod szilárdan tart engem.

Jöjj el, lelki vígaszunk,
Testi, lelki támaszunk,
Érezzük bőségedet,
Érezzük bőségedet.
Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el,
Jöjj, Szentlélek Úristen.


Páter Pio reggeli imája a Szűzanyához
Mária, az emberré lett Igének Anyja és a mi Édesanyánk!
Íme, lábad elé borulunk ennek az új napnak reggelén, és átvesszük Tőled Urunk nagy ajándékát. Kezedbe és szívedbe helyezzük egész létünket.
Tieid leszünk értelmünkkel és akaratunkkal, szívünkkel és testünkkel. Alakíts ki bennünk anyai jóságoddal ezen a napon új életet, a Te Jézusod életét!
Égi Királynő, előzd meg és kísérd anyai sugalmazásoddal még a legkisebb cselekedetünket is, hogy az tiszta és méltó legyen a szent és szeplőtelen áldozathoz. Tégy szentté bennünket, jóságos Atyánk, szentté, miként azt nekünk Jézus megparancsolta, amint Szíved kéri tőlünk, és forrón kívánja. Ámen

Üdvözlégy, Mária (ének)


Életátadó ima
Mennyei Atyánk, megvalljuk, hogy Te vagy azt egyetlen élő, igaz Isten,
 és Rajtad kívül nincs más isten. Köszönjük, hogy megteremtettél,
köszönjük, hogy első szereteted tüze mindenhová elkísér.
Jézus Krisztus, Te vagy az élő Isten egyszülött Fia, köszönjük, hogy értünk
emberré lettél, meghaltál a kereszten, és dicsőségesen feltámadtál
végérvényesen legyőzve a bűnt és a halált. Elfogadjuk a Te keresztáldozatodat,
köszönjük, hogy megbocsátottad a bűneinket, és örök életet adtál nekünk. 
Átadjuk Neked az életünket, testünket, lelkünket, gondolatainkat, vágyainkat,
gyengeségeinket, félelmeinket, sebeinket, szavainkat, cselekedeteinket.
Kérünk,  tölts be minket egészen Szentlelkeddel!
Te szólj, cselekedj bennünk! Öltöztess fel minket a Te teljes fegyverzetedbe!
Szent Véreddel takarj be minket, családunkat, közösségeinket, a ránk bízottakat,
 ezt az otthont, nemzetünket, vezetőinket, a Te népedet!
Jöjj, Szentlélek, és lakozz bennünk! Taníts minket imádni az Atyát
 Jézus Krisztus által!
 Erősíts meg az Egyház szeretetében, a közösség és Isten Országának építésében!
Add meg azt az erőt, amit az apostolok is megkaptak Tőled, hogy bátran és tüzes
 lélekkel tehessek tanúságot az Atya szeretetéről  Jézus Krisztus szent nevében.
Életünkben a Te akaratod valósuljon meg, és így vezess az életszentség útján!
Szentháromság egy Isten, Tiéd a dicsőség, a magasztalás, a hála és a
tisztelet mindörökkön örökké! Amen!

Tied a dicsőség és imádás, felemeljük kezeinket, Így dicsérjük szent neved :/
/: Ó hatalmas, kezed nagy csodákat tesz,Veled senki nem ér fel, veled senki nem ér fel :/

Ima a zarándoklatért
Jóságos Jézusom!
Hálát adok Neked hazánkért, népünkért!
Köszönöm, hogy annyi vész között mindig Hozzád
és Édesanyádhoz menekülhettünk, és oltalmadban megtartattunk! 
Köszönöm, hogy újra és újra kinyújtod kezedet, hogy megtisztíts,
felemelj, magadhoz ölelj minket! Köszönöm, hogy Szentlelked által
hívsz minket az életszentségre! Áldd meg különleges, mennyei
áldásoddal ennek az engesztelő zarándoklatnak minden résztvevőjét,
 tarts távol tőle minden testi és lelki ártó szándékot! Add, hogy ez az út
 egyéni és családi életünkben is megújulást, megszentelődést hozzon!
 Vidd engesztelésünket Mennyei Atyád elé, hogy ez az ország felismerje
 végtelen szeretetedet, bűneiből megtérjen, kiengesztelődjön Veled és
egymással, és édesanyád, a Boldogságos Szűz Mária országa legyen! Amen

Az Úr az én Pásztorom, nem szűkölködöm,
Füves legelőn nyugtat engem, s lelkével vígasztal.
Ha a  halál árnyékában völgyében járok,  Téged dicsérlek én.
Mert velem vagy Jézus, nem félek a bajban, erősségem pásztorbotod.


Szent Patrik áldása

Az Úr legyen előtted,  hogy a jó utat mutassa neked.
Az Úr legyen melletted,   hogy téged karjába zárjon és megvédjen.
Az Úr legyen mögötted,  hogy megvédjen a Gonosz cselvetésétől.
Az Úr legyen alattad, hogy felfogjon, ha leesel.
Az Úr legyen tebenned,  hogy megvigasztaljon, ha szomorú vagy.
Az Úr legyen körülötted,  hogy megvédjen, ha mások rád rontanak
Az Úr legyen fölötted,  hogy megáldjon téged.
Így áldjon meg téged a jóságos Isten,  ma, holnap és minden időben.  Ámen.

Miatyánk, Üdvözlégy Mária, Dicsőség,

Nyújtsd ki mennyből, ó Szent anyánk, kezedet,
meg ne utáld inségében hívedet
Rfr.: Mária, Mária, Mária Szűzanya.
2. Oltalomhely Isten után csak te vagy
szólj mellettem, mert Istennél szavad nagy
rfr.: Mária, Mária, Mária Szűzanya.Déli közös  ima

Mennynek Királyné Asszonya, örülj, szép Szűz, Alleluja!
Imádd Istent, hogy lemossa vétkeinket, Alleluja!

Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát.
Üdvöz légy, Mária…
Íme, az Úr szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint.
Üdvöz légy, Mária…
És az Ige testté lőn és miköztünk lakozék.
Üdvöz légy, Mária…
Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja! Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!
Könyörögjünk! Kérünk, Téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az Ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk! Ugyanazon a mi Urunk, Jézus Krisztus által. - Ámen.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.


Litánia Jézus Szent Szívéről

Uram, irgalmazz nekünk!                                                                                          
Krisztus kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
                                                                             
Krisztus, hallgass minket!                                                                          
Krisztus, hallgass meg minket!                                                                

Mennybéli Atyaisten                                                                         Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten                             
Szentlélek Úristen                                        
Szentháromság egy Isten                              

Jézus Szíve, az örök Atya Fiának Szíve                                           Irgalmazz nekünk!
                        Szűz Mária méhében a Szentlélektől alkotott Szív  
                        az Isten Igéjével lényegileg egyesített Szív  
                        végtelen fölségű Szív
                        Isten szent temploma
 a Magasságbelinek szent szekrénye 
                        Isten háza és a mennyország kapuja 
                        a szeretet lángoló tűzhelye    
                        az igazságosság és szeretet tárháza   
                        jósággal és szeretettel teljes Szív
minden erény mélysége         
                        minden dicséretre legméltóbb Szív   
minden szív királya és központja      
amelyben a bölcsesség és tudomány összes kincsei megvannak
                        amelyben az Istenség egész teljessége lakozik
amelyben a mennyei Atyának kedve telt
amelynek teljességéből mindannyian merítettünk
az örök halmok kívánsága     
 béketűrő és nagyirgalmasságú Szív 
dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodna
az élet és szentség forrása     
vétkeinkért engesztelő áldozat         
gyalázatokkal tetézett Szív   
gonoszságainkért megtört Szív
mindhalálig engedelmes Szív
lándzsával átdöfött Szív
minden vigasztalás kútfeje    
életünk és feltámadásunk
békességünk és engesztelésünk
bűnösök áldozata      
benned bízók üdvössége       
benned kimúlók reménysége 
minden szentek gyönyörűsége          
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!                            Kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!                            Hallgass meg minket!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit!                            Irgalmazz nekünk!
Szelíd és alázatos szívű Jézus!                                              Alakítsd szívünket a te szent Szíved szerint!
Könyörögjünk! Mindenható örök Isten!
Tekints szeretett Fiad Szívére és arra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerótt.
Adj megengesztelődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért esdekelnek.
Szent Fiad, Jézus Krisztus nevében, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
Ámen.


Miatyánk…

Boldogasszony anyánk, régi nagy Pátrónánk
Nagy ínségben lévén, így szólít meg hazánk
Magyarországról, édes hazánkról
Ne feledkezzél meg szegény magyarokról!


Jerikó imaóra
Szentségkitétel

Az Úristent magasztalom,
Jóvoltáról gondolkodom.
Irgalmához folyamodom,
Mert meghallgat, azt jól tudom

113 zsoltár
Alleluja! Magasztaljátok, ti szolgái az Úrnak, magasztaljátok az Úr nevét! Az Úr neve áldott most és mindörökké! Napkeltétől napnyugtáig dicsőítsék az Úr nevét!  Fönséges az Úr minden nép fölött, dicsősége felülmúlja az egeket.  Ki olyan, mint az Úr, a mi Istenünk, aki a magasságban trónol, aki letekint az égre és a földre? A gyengét fölemeli a porból, a nyomorultat fölsegíti megvetettségéből. Előkelők közt ad neki helyet, népének legjobbjai közt. A magtalannak helyet ad a házban, hogy mint anya örüljön gyermekeinek.

Mert Ő erős hatalommal,
dicsőséges szent jobbjával
az ő népét megmentette,
fogságából kivezette.


Szent II. János Pál pápa imája
Istenünk, irgalmas Atyánk, aki kinyilatkoztattad szeretetedet Fiadban,  Jézus Krisztusban és kiárasztottad ránk a Vígasztaló Szentlélekben, Terád bízzuk ma a világ és minden ember sorsát.
Hajolj le hozzánk, bűnösökhöz, gyógyítsd meg gyöngeségünket, győzz le minden rosszat, engedd, hogy a föld minden lakója megtapasztalja irgalmadat, hogy Tebenned Szentháromság egy Isten, mindig megtalálja  a remény forrását.
Örök Atya, Fiad fájdalmas szenvedéséért és feltámadásáért irgalmazz nekünk,  nemzetünknek  és az egész világnak! Amen.   Szt. II. János  Pál pápa 2002.

Úgy vezette szent Egyházát,
mint jó pásztor, kedves nyáját.
Ételéről gondoskodott,
utat neki ő mutatott.
                       
Urunknak, Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőség Atyja adja meg nekem a bölcsesség és a kinyilatkoztatás Lelkét, hogy megismerjem Őt.
Gyújtson lelkemben világosságot, hogy megértsem, milyen reményre hívott meg engem, milyen gazdag az a felséges örökség, amely övé a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy a hatalma rajtunk, hívőkön. Nagyszerű erejét Krisztusban mutatta meg, amikor a halálból feltámasztotta, s a mennyben jobbjára ültette, minden fejedelemségnek, hatalomnak, erőnek és uralomnak, s minden néven nevezhető méltóságnak fölé emelte, nemcsak ezen a világon, hanem az eljövendőben is. Mindent lába alá vetett, őt magát meg mindenek fölött az egész Egyház fejévé tette: ez az ő teste és a teljessége annak, aki mindenben mindent teljessé tesz.
Ezért meghajtom térdemet az Atya előtt.  Tőle származik minden közösség az égben és a földön. Adja meg nekem dicsőségének gazdagsága szerint, hogy Lelke által megerősödjek benső emberré, hogy a hittel Krisztus lakjék szívemben, s gyökeret verjek és alapot vessek a szeretetben. Hogy fe tudjam  fogni az összes szenttel együtt, mi a szélesség és a hosszúság, a magasság és a mélység, megismerjem Krisztusnak minden értelmet meghaladó szeretetét, és beteljek az Isten egész teljességével.
Annak pedig, aki bennünk működő erővel mindent megtehet azon felül is, amit mi kérünk vagy megértünk, legyen dicsőség az Egyházban és Jézus Krisztusban minden nemzedéken át, örökkön-örökké! Amen.                        Ef 1,17-23, 3,14-21

Hálát adjunk az Istennek,
Atya, Fiú Szentléleknek.
Három személy Fölségének,
egymivoltú Istenségnek.


A Szentséges Vér Litániája

Uram, irgalmazz nekünk! (A hívek megismétlik!)
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
Mennyei Atyaisten, - irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten, - irgalmazz nekünk!
Szentlélek Úristen, - irgalmazz nekünk!
Szentháromság egy Isten, - irgalmazz nekünk!
Hogy az elvilágiasodott emberiség szíve és értelme alapjaiban megváltozzék,
Drága Szent Véredért, hallgass meg minket!
Hogy a Szentlélek kegyelmével minden Isten-keresőt megvilágosíts,
Hogy a bűnösöknek a megtérés kegyelmét megadjad,
Hogy az ördögi gonoszságot elpusztítsad (3-szor)
Hogy az istentelenség összeomlását siettesd és annak hordozóit megtérítsd,
Hogy a népek között és a családokban minden gyűlöletnek, és viszálynak megállást parancsolj,
Hogy népünkről az evilági megszállottságot elvegyed és a szellem uralmának útját egyengesd.
Hogy a szenvedőket szívből megvigasztald,
Hogy a bensőség szellemét és a szent összeszedettség kegyelmét nekünk megadjad,
Hogy bennünket minden üldözésben bátorsággal felvértezz,
Hogy bennünket nap mint nap az újra megbocsátó szeretet érzületével áthass,
Hogy a papokat különös kegyelmeddel megerősítsd,
Hogy az eltévelygett és lanyha papokat kegyelmeddel visszahívjad,
Hogy a Legméltóságosabb Oltáriszentséget ismét jobban megbecsüljük, szeressük,  tiszteljük és imádjuk
Hogy a fiatalság lelkében a papi és szerzetesi hivatást felébresszed,
Hogy az igaz hitet bennünk megerősítsed és megtartsad,
Hogy mindnyájunknak a boldog halál kegyelmét megadjad,
Hogy minden jótevőnket és a reánk bízottakat megvédjed.
isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, kegyelmezz nekünk!
Isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, hallgass meg minket!
isten Báránya, ki elveszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk,
Uram, drága Szent Véredért!
Imádkozzál érettünk, Istennek Szent Anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéretére!
Könyörögjünk!
Örök Atya, felajánlom Neked Jézus drága Szent Vérével, Máriának lándzsával átdöfött Szeplőtelen Szívét, hogy Szent Mihály arkangyal az ég összes angyalaival és Szentjeivel egyesülten, a pokoli szellemek hadseregét elüldözze, műveit és tereit megsemmisítse, különösen a mi városunkban (falunkban), és édes hazánkban. Ámen.

Isten, hazánkért térdelünk elődbe.
Rút bűneinket jóságoddal född be!
Szent magyaroknak tiszta lelkét nézzed,
Érdemét idézzed!


Ima a magyar nemzetért

Irgalmas Istenünk!
Legmélyebb alázattal érdemtelenségünk és méltatlanságunk tudatában borulunk le szent színed előtt, hogy  szeretett nemzetünkért engeszteljünk. Felajánljuk és egyesítjük imáinkat Szent Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak értünk  vállalt tökéletes engesztelő áldozatával. Édesanyánk, a mi Nagyasszonyunk által terjesztjük eléd kérésünket az Ő közbenjárását kérve. Istenünk! Irgalmas szeretetedre kérünk, hogy amint megbocsátottál Péternek, a tékozló fiúnak, a házasságtörő asszonynak, a jobb latornak bűnbánatuk miatt, úgy töröld el tartozásunkat és mentsd meg nemzetünket a romlástól és a pusztulástól! Könyörülj Szűz Mária országán, hiszen az ateizmus miatt sokan nem tudják, mit cselekszenek!  Add meg  mindnyájunknak  az őszinte  megtérés kegyelmét, hogy bűneinktől megszabaduljunk, és parancsaid útján járva hiteles apostolaid legyünk!  

István királynak szíve gazdagságát,
Szent Imre herceg kemény tisztaságát,
László királynak vitéz lovagságát:
Ó, ha csak ezt látnád!


Ima a családokért

Dicsőséges Szentháromság! Minden szeretet és közösség forrása, köszönjük neked családunkat!
Bocsásd meg bűneinket, melyeket ellened, önmagunk és szeretteink ellen elkövettünk.  Támogasd testvéreinket, akik házasságukban és családi életükben hajótörést szenvedtek. Töltsd el szívünket családtagjaik iránt áldozatos, tiszta szeretettel. Segíts, hogy a kölcsönös önátadásban napról napra újjászülessünk. Segítsd fiataljainkat, hogy bátran vállalják a családi élet kihívásait! Áldd meg mindazokat, akik a magyar családokért sokat fáradoznak!
Szent Család, könyörögj értünk!
Amen! 

Szent Erzsébetből hős szeretet árad
Margit imái vezekelve szállnak,
Minket hiába, Uram, ne sirasson
Áldott Boldogasszony!
                  
Szent II. János Pál pápa imája az ifjúságért

Krisztus Urunk, vezesd az ifjúságot a Te igazságodban, hogy ne hagyják magukat tévútra vezetni új bálványok által, mint amilyen a magamutogató fogyasztás, a mindenáron való jólét,az erkölcsi lazaság, vagy a lázadás. Hadd éljék meg inkább a te üzenetedet örömben, mely a Nyolc Boldogság üzenete az isteni és felebaráti szeretet üzenete az erkölcsi elkötelezettség üzenete a társadalom hiteles alakítása érdekében. Vezesd, ó Krisztus valamennyi hűségest a hitben, hogy a keresztény hit hassa át az egész életüket és bátor tanúságtevővé tegye őket a világ előtt üdvözítő küldetésed során, hogy az Egyház tudatos és cselekvő tagjai legyenek, akik bizonyosak abban,. hogy Isten gyermekei és testvérek minden néppel!  Amen.

Ránk, bűnösökre minden verés ránk fér,
De könyörögnek ők tépett hazánkért.
Hadd legyünk mink is tiszták, hősök, szentek:
Hazánkat így mentsd meg

Ima a zarándoklatért

Jóságos Jézusom!
Hálát adok Neked hazánkért, népünkért!
Köszönöm, hogy annyi vész között mindig Hozzád és Édesanyádhoz menekülhettünk, és oltalmadban megtartattunk!  Köszönöm, hogy újra és újra kinyújtod kezedet, hogy megtisztíts, felemelj, magadhoz ölelj minket! Köszönöm, hogy Szentlelked által hívsz minket az életszentségre! Áldd meg különleges, mennyei áldásoddal ennek az engesztelő zarándoklatnak minden résztvevőjét, tarts távol tőle minden testi és lelki ártó szándékot! Add, hogy ez az út egyéni és családi életünkben is megújulást, megszentelődést hozzon! Vidd engesztelésünket Mennyei Atyád elé, hogy ez az ország felismerje végtelen szeretetedet, bűneiből megtérjen, kiengesztelődjön Veled és egymással, és édesanyád, a Boldogságos Szűz Mária országa legyen! Amen!

Uram, Jézus, légy velünk, mi egyetlen örömünk,
Nálad nélkül keserűség itt a földön életünk
Ó, egyetlen örömünk, Uram, Jézus, légy velünk!

Szent Mihály arkangyal,. Védelmezz minket a küzdelemben! A gonosz kisértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: Parancsoljon neki az Isten! Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, taszítsd vissza a kárhozat helyére! Amen!

Isten, áldd meg a magyart, Jó kedvvel, bőséggel!
Nyújts feléje védő kart, Ha küzd ellenséggel!
Balsors, akit régen tép, Hozz reá víg esztendőt!
Megbűnhődte már e nép a múltat, s jövendőt!

Szentségi áldás.

A rózsafüzér (Szentolvasó) titkai

A bevezető első három üdvözlégy titkai:
1. Aki hitünket növelje.
2. Aki reményünket erősítse.
3. Aki szeretetünket tökéletesítse.

Az örvendetes rózsafüzér titkai:

1. Akit te, Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
2. Akit te, Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
3. Akit te, Szent Szűz a világra szültél.
4. Akit te, Szent Szűz a templomban bemutattál.
5. Akit te, Szent Szűz a templomban megtaláltál.

A világosság rózsafüzérének titkai:

1. Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2. Aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
3. Aki meghirdette Isten országát.
4. Aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.
5. Aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.

A fájdalmas rózsafüzér titkai:

1. Aki érettünk vérrel verítékezett.
2. Akit érettünk megostoroztak.
3. Akit érettünk tövissel koronáztak.
4. Aki érettünk a keresztet hordozta.
5. Akit érettünk keresztre feszítettek.

A dicsőséges rózsafüzér titkai:

1. Aki a halálból feltámadt.
2. Aki a mennybe fölment.
3. Aki nekünk a Szentlelket elküldte.
4. Aki téged, Szent Szűz a mennybe fölvett.
5. Aki téged, Szent Szűz a mennyben megkoronázott.Szent Pio atya imakilencede

1. Jézusom, Te mondád: „Kérjétek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak néktek.”
Íme, most zörgetek, keresek és kérem a kegyelmet, hogy:…
Miatyánk…Üdvözlégy…Dicsőség…Jézusom Szentséges Szíve, remélek és bízom Benned. Amen.

2. Jézusom, Te mondád: „Amit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek.”
Íme, most a Te nevedben kérem az Atyától a kegyelmet, hogy:…
Miatyánk…Üdvözlégy…Dicsőség…Jézusom Szentséges Szíve, remélek és bízom Benned. Amen.

3. Jézusom, Te mondád: „Ég és föld elmúlnak, de az én igéim el nem múlnak.”
Íme, most Igéd csalatkozhatatlanságára támaszkodom, és kérem a kegyelmet, hogy:…
Miatyánk…Üdvözlégy…Dicsőség…Jézusom Szentséges Szíve, remélek és bízom Benned. Amen.

Jézusom Szentséges Szíve, Te nem tudsz részvétlen lenni a szerencsétlenek iránt. Légy irgalmas hozzánk, nyomorult bűnösökhöz is! Add meg nekünk Szűz Mária Szeplőtelen Szívének, a Te és a mi gyöngéden szerető Édesanyánknak a közbenjárására a kért kegyelmet!
Szent József, Úr Jézus nevelőatyja, könyörögj érettünk!
Szent Pio atya, (Szt. …) könyörögjetek értünk!Énekeskönyv

1.
Isten, hazánkért térdelünk elődbe. Rút bűneinket jóságoddal född be!
Szent magyaroknak tiszta lelkét nézzed, Érdemét idézzed!

István királynak szíve gazdagságát, Szent Imre herceg kemény tisztaságát,
László királynak vitéz lovagságát: Ó, ha csak ezt látnád!

Szent Erzsébetből hős szeretet árad Margit imái vezekelve szállnak,
Minket hiába, Uram, ne sirasson áldott Boldogasszony!

Ránk, bűnösökre minden verés ránk fér, de könyörögnek ők tépett hazánkért.
Hadd legyünk mink is tiszták, hősök, szentek: hazánkat így mentsd meg!


2.
Az Úristent magasztalom,  jóvoltáról gondolkodom.  Irgalmához folyamodom,  mert meghallgat, azt jól tudom
Mert Ő erős hatalommal,  dicsőséges szent jobbjával  az ő népét megmentette,  fogságából kivezette.
Úgy vezette szent Egyházát,  mint jó pásztor, kedves nyáját. Ételéről gondoskodott,  utat neki ő mutatott.
Hálát adjunk az Istennek,  Atya, Fiú Szentléleknek. Három személy Fölségének,  egymivoltú Istenségnek.


3.
Győzelemről énekeljen Napkelet és Napnyugat, millió szív összecsengjen, magasztalja az Urat!
Krisztus újra földre szállott, vándorlásunk társa lett, mert szerette a világot, kenyérszínbe rejtezett.
Refr.:Krisztus kenyér s bor színében Úr s Király a föld felett,
          Forrassz eggyé békességben minden népet s nemzetet!
Egykor értünk testet öltött, kisgyermekként jött közénk, a keresztfán vére ömlött váltságunknak béreként.
Most az oltár Golgotáján újra itt a drága vér, áldozat az Isten-Bárány, Krisztus teste a kenyér.
Refrén:
Zúgjon hát a hálaének, szálljon völgyön, tengeren, a szeretet Istenének dicsőség és üdv legyen.
Az egész föld legyen oltár, virág rajta a szivünk, minden dalunk zengő zsoltár, tömjénillat a hitünk.
Refrén:
István király árva népe, te is hajtsd meg homlokod, borulj térdre, szórd elébe minden gondod, bánatod!
A kereszt volt ezer éven reménységed oszlopa, most is Krisztus jele légyen jobb jövődnek záloga.
Refrén:


4.
Édes Jézus! én szerelmem, óh mily nagyon szeretlek,
te vagy kincsem és mindenem, hű szívembe elrejtlek.
Jöjj el, jöjj el, siess már, Jézus! téged szívem vár.

Édes Jézus! mivel téged minden fölött szeretlek,
minden kincset és örömet érted, Jézus! megvetek.
Jöjj el, jöjj el, siess már, Jézus! téged szívem vár.

Buzgó szívvel kérlek téged, oh Jézus! örök felség!
szeretettel s kegyelemmel teljes igaz Istenség.
Jöjj el, jöjj el, siess már, Jézus! téged szívem vár.

Minden jókat én elhagyok, veled megyek kínokra,
nagy kínokban, fájdalmakban veled megyek halálra.
Jöjj el, jöjj el, siess már, Jézus! téged szívem vár.

Semmi ínség és erősség szerelmed nem fogyasztja,
sőt nagyobb tűz tehozzád fűz, és szívemet gyullasztja.
Jöjj el, jöjj el, siess már, Jézus! téged szívem vár.

Ahol leszek, Jézus! téged óhajtlak és kiáltlak,
boldog leszek, ha elérlek, boldogabb, ha megtartlak.
Jöjj el, jöjj el, siess már, Jézus! téged szívem vár.

Benned bízom, fohászkodom, benned bízót szeressed.
Jézus! ne hagyj, velem maradj, mennyben is éljek veled.
Jöjj el, jöjj el, siess már, Jézus! téged szívem vár.5.
Jézus szíve, szeretlek én, segíts át az élet tengerén. Ha vihar kél fejem felett, legyen oltalmam szelíd szíved.
Minden veszélyt elűz egy mosolyod, s lelkem megnyugszik, ha veled vagyok.
Refrén: Jézus szíve, szeretlek én, vezess át az élet tengerén

Jézus szíve, szeretlek én, segíts át az élet tengerén. Ölelj magadhoz engemet, hogy mindig jobban szeresselek.
Te légy tanítom, és jó pásztorom, szívemet-lelkemet reád bízom.
Refrén

Jézus szíve , szeretlek én, segíts át az élet tengerén. Dallal kereslek tégedet, vigasztald meg árva szívemet.
Rózsákat hintek oltárod elé, hogy szálljon illatuk az ég felé.
Refrén


6.
Jézusomnak szívén megnyugodni jó,  elmerülni benned, csendes, tiszta tó.
Földi bútól, bajtól Szíved enyhülést ad. Tenálad lelkünk megpihen, ki sírva sírt: vigad.
Jézusom szent Szívét lándzsa döfte át,  megnyitotta nékünk drága oldalát.
Szent Szívébe rejtve törli minden bűnünk,  a szenvedés ott nem sajog, Őbenne örülünk.


7.
Jézus Szíve, legtisztább szív, kegyelem oltára, boldog, aki tehozzád hív, s szívét hozzád tárja.
Vércseppjeid a világnak bűneit lemosták, rólam is a gyarlóságnak tisztítsad le foltját.

Jézus Szíve, szelídségnek titkos iskolája, a mennyei dicsőségnek legszebb koronája.
Szívemet tedd szent Szívedhez hasonlóvá, kérlek, szívemet fűzd a tiédhez, jóvá, szelíddé tedd.

Jézus Szíve, add hogy mindig szeresselek jobban; ha ér bőség, ha ér ínség, jó és rossz napokban.
Légy te, szent Szív, én istápom, légy te menedékem, a sötétben napvilágom, kincsem, dicsőségem.

Jézus Szíve, szűz Anyának drága szép virága; az ő szíve alatt támadt lelkünk boldogsága.
Jézus Szíve s Máriáé hajoljatok össze, szíveinket, ha szétválnak, ti fűzzétek össze.

Legyen hála az Atyának, ki minket teremtett! legyen hála szent Fiának, ki pokoltól mentett!
Hála néked, ó, Szent Lélek, minden ajk ezt zengje, hála Jézus szent Szívének mind földön, mind mennybe!


8.
Előtted, Jézusom, leborulok,
Féktelen bűnös, én, hozzád bújok.
Ó, kérlek, hogy nékem malasztot adj,
Hisz Te a bűnöshöz irgalmas vagy.

Szép piros véreddel öntözgettél,
Amikor elestem, fölemeltél.
Légy azért irgalmas, és meghallgass,
Mennyei erőddel, ó, támogass!

Tehozzád, Jézusom, felkiáltok,
Földről az ég felé felsóhajtok:
Szívemnek kapuját zárd be, kérlek,
Hogy helyet ne adjon a véteknek.

Vádolom magamat, mert vétettem,
Fölséges színedet megsértettem.
Hozzád, ó, Jézusom, fohászkodom,
Hogy többé nem vétek, megfogadom.

Esengő szavamat meghallgassad,
Ó, szelíd Jézusom, s ez egyet add:
Hogy végső órámban kiálthassam,
Szent Neved, Jézusom, kimondhassam.


9.
Uram, Jézus, légy velünk,
Mi egyetlen örömünk!
Nálad nélkül keserűség
Itt a földön életünk.
Ó, egyetlen örömünk,
Uram, Jézus, légy velünk!


Uram, Jézus, Tégedet
Szívünk, lelkünk úgy eped!
Mert kívüled nem találhat
Sehol biztos nyughelyet.
Boldog mással nem lehet,
Uram, Jézus, csak Veled.

Uram, Jézus, kérve kér
A szív, mely Benned remél!
Add meg néki a nyugalmat,
Mely minden kinccsel fölér.
A szív, amely bíz s remél,
Uram, Jézus, kérve kér.

Uram, Jézus, adj erőt,
Vigasztald a szenvedőt;
A bűnbánó lélek nyerjen
Kegyelmet az Úr előtt.
Segítsd föl a küzködőt,
Uram, Jézus, adj erőt.

Uram, Jézus, el ne hagyj,
Ki szívünknek üdve vagy;
Legfőkép a végső harcon
Végig velünk megmaradj.
Te, ki lelkünk üdve vagy,
Uram, Jézus, el ne hagyj!


10.
Ó, Mária, Isten Anyja, énnekem is jó Anyám! Szívemnek szent lángbuzgalma dicsér későn és korán.
Bánatomban, örömömben,  jó, balsorsban csak azt zengem: Üdvözlégy, Szűz Mária,Üdvözlégy, Szűz Mária!

Hajnal keltén ha megkondul magas tornyon a harang, mintha szózat szállna égből, imára kelt fel e hang.
Megköszöntlek, szép szűz hajnal ezt rebegem az angyallal: Üdvözlégy...

Ha délre száll az arany nap, szól a harang újólag, érzelmeim Hozzád vonnak, ismét Téged áldalak.
Áhítattal, csöndes halkkal, ezt sóhajtom forró ajkkal: Üdvözlégy...

Ha feljön az est csillaga, munkámat bevégezem, Istenemnek hálát adva, feléd tárul két kezem.
Az estéli harangszóra, indul nyelvem e szép szóra: Üdvözlégy...

Hű gyermeked leszek mindig, igérem ezt, Szűzanyám.  Ó, el ne hagyj engem soha, oltalmazó Pátrónám!
Benned bízva, Téged áldva, csak e szó jön az ajkamra: Üdvözlégy.


11.
Máriát dicsérje lelkünk, Máriát dicsérje szánk! Őt, ki által Isten annyi szent malasztja szálla ránk.
Kit Fiának nagy kegyelme kezdet óta őrizett; akihez a legparányibb bűnhomály sem férkezett.

Mindazok közt, kikre Éva megcsalatva bűnt hozott, és a bűnnel a halál és kárhozat leszármazott:
Márián magán nem ejte Éva bűne csak sebet, kit megóva kára ellen egy magasb védpajzs fedett.

Üdvözölt légy, feddhetetlen tisztaságú Szűzanya! Élet és erény leánya, Boldogasszony, Mária.
Tiszta vagy te, mint a harmat, mely egekből gyöngyözött, sérthetetlen liliomként állsz a bűntövis között.

Tiszta Szűz te, akitől a másik Ádám teste lett, ép virág, hibás gyökéren mely hibátlanul eredt:
Üdvözölt légy, ritka szépség, hervadatlan rózsafa, melynek, Isten úgy akarván, Jézusunk lett bimbaja.

Ó, miképpen zenghetünk hát néked illő éneket, bűnösök mi, kik szívünkön hordozunk oly sok sebet!
Sár a gyöngy mellé nem illik, bűnt utál a szűz erény, hogy figyelhetsz hát miránk, ki tiszta vagy, mint égi fény.

Ó, de tudjuk, hogy mihozzánk  szűz szíved szerelme nagy, hisz te irgalom szülője, s bűnösöknek Anyja vagy:
Ó, tekints le irgalommal, szent kegyelmek Anyja ránk, s bárha vétkezénk, nekünk is, bűnösöknek, légy Anyánk.

Légy a csüggedők reménye, a szegények gyámola, szenvedők vigasztalója, megsebzettek orvosa:
Légy erőnk a bűnveszélyben, a halálban ápolónk, lelki üdvünk szent ügyében légy Fiadnál pártolónk.


12.
Angyaloknak Királynéja, tiszta Szűz!  Kérjed a Te szent Fiadat érettünk.
Ékes virágszál, hozzád esdeklünk Szép Szűz Mária! Könyörögj értünk!

Pátriárkák királynéja, tiszta Szűz!  Kérjed …
Prófétáknak királynéja, tiszta Szűz!  Kérjed …
Apostolok királynéja tiszta Szűz!  Kérjed …
Vértanúknak királynéja tiszta Szűz!  Kérjed …
Hitvallóknak királynéja tiszta Szűz!  Kérjed …
A szüzeknek királynéja tiszta Szűz!  Kérjed …
Mindenszentek királynéja tiszta Szűz!  Kérjed …
Rózsafüzér királynéja, tiszta Szűz!  Kérjed …
Békességnek királynéja, tiszta Szűz!  Kérjed …
Magyarország Nagyasszonya tiszta Szűz! Kérjed …


13.
Mennynek Királyné asszonya, örülj szép Szűz, alleluja, Mert kit méhedben hordozni méltó voltál, alleluja.
Amint megmondotta vala, feltámadott, alleluja. Imádd Istent, hogy lemossa bűneinket, alleluja.
Örülj és örvendezz Szűz Mária, alleluja! Mert valóban feltámadott az Úr, alleluja!


14.
Te vagy földi éltünk vezércsillaga, édes reménységünk, kegyes Szűzanya.
Téged rendelt jó Anyánknak az Isten Fia, azért áldunk örvendezve, ó, Szűz Mária!
Te hajnalcsillag vagy éltünk hajnalán, hogy kövessünk annak egész folyamán.
Téged rendelt...
Te reménycsillag vagy éltünk tengerén, átragyogsz minden bú és baj fellegén.
Téged rendelt...
Te mint reménycsillag mosolyogsz felénk, ha tűrve s Istenben bízva szenvedénk.
Téged rendelt...
És ha elközelgett éltünk alkonya, te vagy vigaszteljes esti csillaga.
Téged rendelt...


15.
Boldogasszony, édes,Hozzád esd ma néped,
veszni indult lelkét hogy Te mentenéd meg,
édes Szűzanyánk!


16.
Magasztalja lelkem az én Uramat. Örvendezve élek szárnyai alatt,
Szolgálója lettem lepillantott rám, alázattal zengi dicséretét szám.
2. Ami velem történt nem volt soha még. boldognak mond engem minden nemzedék,
nagyot művelt rajtam hatalmas keze, jóságában százszor szent az Ő neve.
3. Irgalma leárad szívünkre borul, félelmünkre válasz és szívünkre hull,
mindenható karja csak egyet suhint, s a kevélykedőket széjjel szórja mind.
4. Letöri a gőgöst képzelt magasán, alázatos hívét áldja trónusán,
éhezőknek étket tele kézzel ád, de a gazdagoktól zárja kapuját
5. Igazak dolgára örök gondja van, szívén hordja népét nagy irgalmasan
atyáinkhoz szólott év ezreken át, benne bízó népe ismerte szavát
6. Dicsőség az Úrnak áldjuk az Atyát, Fiút és a Lelket századokon át,
 tudom hogy mit adtál: tövis koronát áldott légy ma érte s minden koron át.


17.
Uram, jövök Hozzád e nemzetért,
a magyar népért könyörgök.
Add, hogy megtaláljon Téged,
s megláthasson a problémák között!
Bocsásd meg vétkeinket!
Gyógyítsd meg sebeinket!
Szentlélek, söpörj végig az országon,
hozd az ébredést és a felüdülést!
hozd a gyógyulást és a szabadulást


18.
Dicső, fenséges Úr s Király,
az egeken trónol,
bölcs, erős és szent
az Úr, a mi Istenünk! J


19.
Jézus, térdet hajtunk Te vagy a királyunk!
Énekünk magasba emel Foglald el királyi trónod!
Úgy várunk, jöjj, Tiéd a trón! Úgy várunk, jöjj, Tiéd a trón!
Úgy várunk, jöjj, Tiéd a trón! Jöjj Úr Jézus,  és Te légy Urunk!


20.
Jézus, neved oly csodálatos, Jézus, nékem oly kívánatos.
Jézus, Néked mondok éneket, Te vagy Isten mindenek felett.
Jézus, Sáron legszebb rózsája,  Jézus, völgyek legszebb virága.
Jézus, szívem hódoljon Neked,  Te vagy Isten mindenek felett.
Jézus, eljövendő, nagy Király, Jézus, akit minden szentje vár.
Jézus, Tiéd minden tisztelet, Te vagy Isten mindenek felett.


21.
Add a kezed,  hogy zengjünk az Úrnak, Zengjünk az Úrnak alleluját!
Add a kezed, hogy zengjünk az Úrnak, Zengjünk az Úrnak alleluját!

//:Alleluja, alleluja,
alleluja, alleluja!:// 2x

Kitárt karokkal mindenki áldja, Mindenki áldja az élet Urát!
Ujjongó szívvel zengjünk az Úrnak, Zengjünk az Úrnak alleluját!
Refrén 2x


22.
Zengd velünk, örökké jó az Úr, énekeld szeretetét! Izrael háza is mondja hát, zengje hát nagy örömét!
//:Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.://
Az Úr velünk, ki lehet ellenünk? Rettegést nem ismerünk. Jobb az Úr ereje, énnekem, jobb is, mint az emberé.
Refrén
Ő az én szerető Istenem, Istenem, ki nem hagy el. Benne én ujjongva járhatok, élhetek a tenyerén.
Refrén


23.
Atyám, Tied vagyok, és szüntelen imádlak! Dicsőség szent nevednek!
Dicsőség nevednek, dicsőség nevednek, Dicsőség szent nevednek!
Jézus Tied vagyok, és szüntelen imádlak! Dicsőség szent nevednek! Dicsőség…
Lélek, Tied vagyok, és szüntelen imádlak! Dicsőség szent nevednek! Dicsőség…


24.
Az élő Jézust magasztalom, és kiárad rám a lélek :/
/: Őt magasztalom, Őt magasztalom, és kiárad rám a lélek :/

/: Egy új nyelven imádom őt, ha kiárad rám a lélek. :/
/: És imádom őt, és imádom őt, ha kiárad rám a lélek :/

/: És Jézustól új erőt veszek, ha kiárad rám a lélek :/
/: Új erőt veszek, új erőt veszek, ha kiárad rám a lélek :/

/: Nem várok már, új harcba megyek, ha kiárad rám a lélek :/
/: Új harcba megyek, új harcba megyek, ha kiárad rám a lélek :/

/: És Jézus nevében csatát nyerek ha kiárad rám a lélek :/
/: És csatát nyerek, és csatát nyerek, ha kiárad rám a lélek :/

/: Ő betölti lelkem, és dicsérem őt, ha kiárad rám a lélek :/
/: És dicsérem őt, és dicsérem őt, ha kiárad rám a lélek :/


25.
Az Ő szeretete olyan nagy, hogy fel sem mérhetem, nem tudja felfogni az emberi értelem.
Mikor bűneim súlya alatt a Golgotára ment, meghalt azért, hogy én örökké éljek.

Ó Jézus, Ó Jézus,
Ó Jézus, Megváltó! /2x


26.
Áldjad én lelkem az Urat! Áldjad én lelkem az Urat!
Áldjad én lelkem, áldjad én lelkem! Áldjad én lelkem az Urat!

Zengj halleluját az Úrnak! Zengj halleluját az Úrnak!
Zeng halleluját,zeng halleluját,  Zengj halleluját az Úrnak!

Dicsérjük együtt az Urat! Dicsérjük együtt az Urat!
Dicsérjük együtt, dícsérjük együtt,  Dicsérjük együtt az Urat!

Áldjad én belsőm az Urat! Áldjad én belsőm az Urat!
Áldjad én belsőm, áldjad én belsőm,  Áldjad én belsőm az Urat!


27.
| :Magasztaljon Téged minden nyelv! Dicsérje és áldja szent neved!
Áldott légy Uram, áldott! Nagyságod előtt most hódolunk! :|

28.
Áldjuk azt Urat, az élő és igaz Istent, zengjünk neki dicséretet, dicsőséget, tiszteletet!
Áldást és minden jót, Amen, úgy legyen!


29.
Áldott Istenünk, a szívünket fogadd el, felajánljuk munkánk a kenyérrel.
Kérünk fogadd el ezt a fehér kenyeret, hisz ezáltal leszünk eggyé veled.
A verejtékes munka áldott gyümölcse,  sokmillió ember élete,
Te egyszerű és köztünk élő valóság,   így jössz közénk te is, Jézusunk!

Áldott Istenünk, a kehelybe bort töltünk, felajánljuk néked minden örömünk.
Kérünk fogadd el ezt a kehely fehér bort, hisz a véred egykor miértünk folyt.
Átnyújtjuk most neked szívünk, mindenünk, fogadd el hát egész életünk.
Te nagyszerű és köztünk élő valóság, kérünk jöjj el közénk, Jézusunk!


30.
Áldott legyen az Úr, alleluja, alleluja! Megváltott bűneinkből, alleluja, alleluja!
Szent az Úr, szent az Úr, Ő a Kezdet és a Vég! (2x)
Létünk Tőle kaptuk…alleluja, alleluja,  Méltó, hogy magasztaljuk, alleluja, alleluja…
Dicsérjük hatalmáért, alleluja, alleluja… Csodáljuk nagyságáért alleluja, alleluja …
Jertek énekeljünk … alleluja, alleluja  A Lélek éljen bennünk  alleluja, alleluja …


31.
Áldjátok az Urat, áldjátok szent nevét,  Kik házában álltok napról-napra, Dícsérjétek szüntelen Őt! 2X
Tárjátok kezeitek, az élő Isten felé, Áldjon meg téged Sionból az Úr, Ragyogtassa arcát reád! 2X


32.
Csak álltok szótlanul, a dárda földre hull, itt más erő az Úr, itt más erő az Úr!
Az éj az hosszú volt, de eltűnt már a Hold, a hajnal felsikolt, a hajnal felsikolt
|: Föltámadt alleluja, föltámadt alleluja! :|
Elég volt már, elég, fénnyel hinti az ég az új nap reggelét, az új nap reggelét.
Virágban áll a rét, virágos úton át valaki jön feléd, valaki jön feléd.
|: Föltámadt alleluja, föltámadt alleluja! :|
Virágban áll a rét, virágos úton át Jézus jön feléd, Jézus jön feléd.
|: Föltámadt alleluja, föltámadt alleluja! :|


33.
/: A Föld, amelyre lábad lép, réges régen a tied, Mert én adtam azt neked. :/
Nem illetheti az ellenség,  nem lesz sohasem idegené.
Nem lakhat ott csak az a nép,  akié a szövetség.

34.
Együtt fog ujjongni fiatal és öreg is. És örömében táncot lejt a lány. La-la-la-la-la
Gyászukat ünnepre fordítom,és nem búsulnak ezután.
Vidámmá teszem a szívüket,hogy örvendezzenek a bánatuk helyett. ( 2X )


35.
Én Uram, én Istenem,vedd el tölem mindenem, ami gátol feléd!
Én Uram, én Istenem add meg nékem mindenem, ami segít feléd!
Én Uram, én Istenem fogadd el az életem,  hadd legyen egészen a Tiéd!
Én Uram, én Istenem fogadd el az életem, hadd legyek egészen a Tiéd!


36.
Feltámadott,Feltámadott! Feltámadott, alleluja! Alleluja, alleluja! Alleluja, feltámadott!
A halál, hová tűnt el a halál? hová tűnt el halálod?Hová tűnt el győzelmed?
Feltámadott,Feltámadott! Feltámadott, alleluja!  Alleluja, alleluja! Alleluja, feltámadott!
Az élet, vele számunkra kedves! De a halál is édes, ha vele halunk meg!
Feltámadott,Feltámadott! Feltámadott, alleluja! Alleluja, alleluja!  Alleluja, feltámadott!
Örvendjünk, örvendezzünk testvérek! Emeljük kezeinket, mert feltámadott!


37.
Gyönyörű vagy, én Uram, Szívem mélyéből áldalak, Szívem mélyéből áldalak,
Alleluja, alleluja ...
Megigézted szívemet, megérintetted bensőmet,  megérintetted bensőmet!
Táncot járva ámulok, megváltásomra gondolok, megváltásomra gondolok!
Refr.
Lelked betölti életem,benned ujjong, dalol szívem,benned ujjong, dalol szívem.
Tegyél szívedre pecsétül, örök életet adj végül örök életet adj végül. Refré
42.
Fölém hajló jóságodra emlékezz, Uram! Irgalmadra, mi örökké igazság marad.
Mosogass meg a bűneimtől, tisztogass meg a vétkeimtől! Vétkemet elismerem, bűnöm előttem áll szüntelen.


38.
Életem csak kegyelem, önérdemem nincs.

Refr.:||: Veled vagyok naponta  Kezeidet megfogva. Te csak bízzál karomban,-mondja az Úr.  :||
 Régi énem leküzdöm nagy erejével.                 Refrén
Szeretete igazgat, ellát tanáccsal.                      Refrén
Hűen vezet, utamon nem hagy magamra.       Refrén


39.
Hozsánna, hozsánna, Jézus   Isten Báránya, Hozsánna, hozsánna, Jézus   Isten Báránya
Refrén:
Hozzád száll énekünk, szívünkből szeretünk. nincs kívüled senki más, csak Te vagy a mi Istenünk.

Dicsőség, dicsőség, a feltámadott Úrnak! Dicsőség, dicsőség, a feltámadott Úrnak! Refrén
Jézus, Jézus, 
Jézus  Isten Báránya,  Jézus, Jézus, Jézus  Isten Báránya          Refrén

40.
Ímé az Isten sátora az emberekkel van. S maga az Isten lesz velük, az ő Istenük.
Jézus, Te vagy a Király! Jézus, Te vagy a Király!

Isten letörli a könnyeket az ő szemeikről. Halál nem lesz már többé, sem gyász, sem fájdalom.
Jézus, Te vagy a Király! Jézus, Te vagy a Király!

Ki győz, örökségül nyer mindent, szívébe írom Nevem. Annak Istene leszek, s fiam lesz ő nékem.
Jézus, Te vagy a Király! Jézus, Te vagy a Király!


41.
Isten gyöngédség, irgalom!

Áldd lelkem, áldd az Urat, egész bensőm áldjad szent nevét! Áldd lelkem, áldd az Urat, nagy jóságát soha ne feledd!
|: Isten gyöngédség, irgalom! :|
Megbocsátja minden bűnödet,begyógyítja minden sebedet. Megváltja az életed a sírtól, gyöngéd szeretettel koronáz.
|: Isten gyöngédség, irgalom! :|


42.
Dicséret, áldás, örök imádás,
Néked, Mindenható!
Itt áll a néped, új hitre ébred,
és várja leheleted.
Minden nyelv most ezt kiáltja: Dicsőség!
És imádva áldja Neved, mind együtt,
és a néped újra zengi: Hatalmas,
áldott Úr vagy mindörökké, ó, Mindenható!
A földről az ég felé kiáltjuk, hogy
Jézus az egyetlen Úr!
Nincs, nem is lesz soha senki más,
ki Hozzá hasonlítható!


43.
Felmagasztaljuk neved,
zengjük dicséretedet,
mert Te vagy a Megváltó,
jelenléted gyógyító.
Az égből jöttél közénk, hogy megmutasd az utat,
vállaltad a keresztet, és így értünk szenvedtél,
a kereszttől egész a sírig, a sírtól a dicsőségig.
Felmagasztalunk, Uram!
A halálból az életre hívtál minket, Jézus,
megmutattad ezt az utat, és így értünk szenvedtél,
a kereszttől egész a sírig, a sírtól a dicsőségig.
Feltámadtál, ó, Uram!

44.
Mi csak vándorok vagyunk itt a földön,
vándorként éljük életünk,
és a szívünk úgy vágyik égi hazánkba,
Jézushoz, mert Ő az Úr.
És ha földi sátrunk egyszer összedől,
s az életünk majd véget ér,
az angyaloknak kórusához társul énekünk,
s a szentekkel zengjük örökké:
‖: Áldunk Téged, imádunk Téged,
mert szent kereszted által
megváltottad a világot!:‖
megváltottad a világot!

45.
Uram, Tehozzád futok, élő vízre szomjazom,
közelséged, ó, mily jó énnékem.
Kérlek, ne menj el tőlem, légy mindig segítségem,
úgy kívánlak, Téged, Istenem!
Én pedig szüntelen remélek,
egyre jobban dicsérlek,
ajkam beszéli a Te igazságodat.
Hadd legyen most a dalom
jó illat oltárodon!
Nagyon szeretlek Téged,
nagyon szeretlek Téged,
nagyon szeretlek Téged, Jézusom!
46.
Jézus, térdet hajtunk, Te vagy a Királyunk,
énekünk magasba emel, foglald el királyi trónod!
Úgy várunk, jöjj, Tiéd a trón,
úgy várunk, jöjj, Tiéd a trón,
úgy várunk, jöjj Tiéd a trón,
jöjj, Úr Jézus, Te légy Urunk!
Jézus, térdet hajtok, Te vagy a Királyom,
énekem magasba emel, foglald el szívemnek trónját!
Úgy várlak, jöjj, Tiéd szívem,
úgy várlak, jöjj, Tiéd szívem,
úgy várlak, jöjj, Tiéd szívem,
jöjj, Úr Jézus, Te légy az életem!


47.
Indulj és menj, hirdesd szavam,
népemhez küldelek én!
Tövis és gaz, vér és panasz,
meddig hallgassam még én?
Küldelek én, s megáldlak én,
csak menj és hirdesd szavam.
Tüzessé teszem ajkaidat,
gyémánttá homlokodat.
Népemnek őrévé rendellek én,
Lelkemet adom melléd.


48.
Te vagy méltó, ó, Istenünk,
Neked hódolunk és Téged tisztelünk.
Magasztalásunk illata szálljon fel,
mennyei tróntermedet töltse be!
Áldunk Téged, imádunk Téged,
hűséges Megváltónk, Te vagy az Úr!


49.
Szent színed elé járulunk, hogy hódoljunk Neked,
hálával áldozzunk, magasztaljuk nagy neved.
Mert megmentetted népedet, új életet adtál,
fogadd el szívünk buzgó szeretetének dalát!
Te vagy az Istennek Báránya, a Magasságos Fia,
aki kilépett a sírból, a halál nem fogott rajta.
Szabadítónk lettél nékünk, Benned van reményünk,
nincs másban üdvösség, Tied minden dicsőség!


50.
Meggyógyítod, aki szenved, mennyei erővel,
ha fájdalmas lelkünk, betöltöd örömmel.
Úr Jézus, életünk felett végy teljes uralmat,
hogy szent népedhez méltón várjuk nagy napodat.
Uram, éhezem a Te igazságodat,
szomjazom a Szentlélek vizét,
Jézus, töltsd tele a lámpásomat,
hadd világítson, míg visszatérsz!
Szentlélek, erősíts meg, újíts meg, friss kenet,
hogy megtegyem akaratod, adj még több kegyelmet,
hogy hűséggel harcoljam meg a hit nemes harcát,
utam végén meglássam az én Uram arcát!

51.
Ez az a dal, mit a mennyben angyali kórus zeng:
„A dicsőség a Bárányé!”
‖: Halleluja, halleluja, halleluja,
imádatunk Tiéd :‖ örökké!52.
Jézus, neved oly csodálatos,
Jézus, nékem oly kívánatos,
Jézus, szívem hódoljon Neked,
Te vagy édes mindenek felett!
Jézus, Sáron legszebb rózsája,
Jézus, a földnek legszebb virága,
Jézus, Néked mondok éneket,
Te vagy édes mindenek felett!
Jézus, eljövendő nagy Király,
Jézus, akit minden szentje vár,
Jézus, Tiéd minden tisztelet,
Te vagy édes mindenek felett!

53.
Fölveszem a dicséret köntösét,
megyek az Úr elé, áldom szent nevét!
Mert nincsen méltó erre senki más,
uralkodik örökké!
Ő az Úr, ujjongok hát,
örvendezve mondok hálát!
Dicsérje Őt minden szentje, ki él!
Magasztalja minden nép!

54.

60.
Eljött hozzám, mikor még bűnben éltem,
felnyitotta a szemem.
Szolgává lett, önmagát megalázva
bűneimért szenvedett.
Eljöttem, hogy áldjam, csodáljam, imádjam
Őt, ki értem adta önmagát!
Csodálatos Isten, dicsőséges Bárány,
fogadd el szívem imádatát!
Nem tudom felfogni azt,
milyen nagy volt az áldozat!
Hívd segítségül nevét, és megmenekülsz


55.
Tápláló szent kenyér, tápláló drága vér,
betölti szívemet a végtelen.
Békémnek záloga, lelkemnek otthona,
formáld át életem, légy velem!

56.
Ó, én hiszek Jézusban,
hiszem, hogy Ő Isten Fia!
Hiszem, hogy meghalt és feltámadt,
bűnömért megfizette az árat.
Hiszem, hogy Ő most is itt van, (Ő most is itt van)
itt van közöttünk.
Kész rá, hogy meggyógyítsa az életed,
és megbocsásson neked.

57.
Te vagy az, akiből élet árad,
Te vagy csak igaz szó a számban,
szívem kincse, lélegzetem, mindenem.
Te vagy az, akire mindig vártam,
Hajnalcsillag vagy az éjszakában,
olyan egyedül érzem magam Nélküled.
De Te velem vagy, Jézus, minden nap,
Te vagy a fény, ha éjjel van,
Te vagy a tűz a szívemben, ami ég!
Jézus, Te vagy az életemben csak
igaz barát, ki el nem hagy.
Minden óra, minden nap a Tiéd.
Erős szikla vagy Te, amire állok,
Te vagy az, aki a boldogságot
elhoztad az égből az én szívembe.
Én nem ismertelek, de Te ismertél,
életedet adtad, úgy szerettél.
Hogyan köszönjem meg néked az egész életem?

58.
Nekem nincs más Rajtad kívül, Jézus,
életem forrása vagy,
kézzel, lábbal, szívvel, szájjal
dicsérlek, Uram!
Ez a hús-vér templom Érted épült,
Neked ég a tűz bent oltárainál.
Ez a hús-vér templom Téged dicsér,
szívem minden húrja Rólad muzsikál.


59.
Lelkem, áldd az Urat, áldd az Urat,
Egyedül Őt imádd!
Zengj úgy, mint soha még, Őt dicsérd!
Lelkem csak Téged áld!
Egy új nap kél, és már ébred minden,
Itt az idő, hogy áldjalak,
És bármi ér, bármit rejt az út előttem,
Hadd zengjek este is majd hálával.
Kegyelmed nagy, és türelmed hosszú,
Szerelmed mély, és az égig ér,
Nem szűnök énekelni jóságodról,
Tízezer okom van, hogy zengjek még.
És egy nap majd ez a test elgyengül,
Erőm elhagy, s utam véget ér,
A lelkem mégis téged áld vég nélkül:
Tízezer évig és mindörökké!

60.
Áldom Szent Neved a mézzel folyó földeken,
hol nincs hiányom semmiben, áldom Nevedet!
Áldom szent Neved, ha az út a pusztában vezet,
a száraz, kietlen helyen, áldom Nevedet!
Minden áldást dicséretté formál szívem,
s ha körülzár a sötétség, azt mondom én: hogy
Áldott legyen az Úr neve!
Áldom nevedet!
Áldott legyen az Úr neve!
Áldott legyen hatalmas neve!
Áldom szent neved, ha éppen minden rendben megy,
ha napfényes az életem, áldom nevedet!
Áldom szent neved, a szenvedések útján is,
bár könnyek között áldozom, áldom nevedet!
Te adsz és elveszel, Te adsz és elveszel!
A szívem így felel: Áldom szent neved!
Az énekek vastagon szedett címét a Google  keresőbe beírva megtaláljuk az ének dallamának kottáját.


Imádságos szeretettel:

Nyugati zarándokút: Kissné Rózsa Mária 06-30/9945-187 
E-mail: zarandoklevel@gmail.com

Keleti zarándokút:    Kiss Zoltán  06-20/556-2840 
E-mail: emmanuel550@gmail.comNépszerű bejegyzések ezen a blogon

PRÓFÉCIÁK A VÉGIDŐKRŐL (Jelenések Könyve) 13. rész - Dér Katalin előadása