KRISZTUS KATONÁJA VAGYOK - SZELLEMI HADVISELÉS RECEPTJEAz Egyesült Államok légiereje a közelmúltban közzétett fényképeket az új "lopakodó bombázó"-ról - ez egy ragyogó, fekete repülőgép, amelyről azt állítják, hogy nemzetvédelmünk új eszköze lesz. De valójában semmi új nincs a lopakodó bombázókban. Évekkel ezelőtt láttam egy párat a texasi Wallerben, Houston közelében.
Egyszer hajnaltájt Isten figyelmeztetett egy engem érintő halálos fenyegetésre. Imádkozás közben felnéztem a sötétségen keresztül a szoba zárt ajtaja felé és két angyalt láttam őrt állni mindkét oldalon. Bár nem láthattam arcukat, hatalmas lények voltak, magasabbak, mint az ajtó.

Az Úr biztosított engem, hogy semmi gonosz dolog nem történhet velem, semmi nem juthat be az ajtón aznap éjjel. Nem sokáig láttam az angyalokat szellemi szememmel. Mégis tudtam, hogy védenek engem Isten "lopakodó bombázói" - mennyei angyalok, - akik sokkal éberebbek, hatásosabbak, és rejtettebbek az elképzelhető legügyesebb szerkezetnél is.

Mivel az angyalok sokkal inkább a szellemi, mint a természetes világhoz tartoznak, természetes szemünkkel nem láthatjuk őket, de Isten angyalai ugyanolyan valóságosak, mint nemzetünk légiereje. A szellemi világ valójában sokkal valóságosabb, mint a természetes, mert örökkévaló, és nincs kiszolgáltatva a romlásnak avagy halálnak. A II. Kor. 4:18-ban Pál apostol így írja le ezt a helyzetet: "Mivelhogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideigvalók, a láthatatlanok pedig örökkévalók."

A szellemi világ abból a szempontból is sokkal valóságosabb, hogy minden természetes eseménynek van szellemi eredete. A Jakab 1:17. azt mondja, hogy: "Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való". Minden más - a betegség, a nyugtalanság, a kicsapongás, a háború, és a pusztulás - a lázadó szellemektől származik.

A Sátán légiereje a szellemi világ része, ugyanolyan valóságos, mint az Úré. A sötétség fejedelme gonosz szellemek egész seregével rendelkezik, amelyek a sötétség fölött uralkodnak. Csata dúl a szellemi világban Isten angyalai és a Sátán angyalai között.

A Dániel 10. eleven képekkel festi le, milyen is ez a mennyei csata. Ebben a történetben Dániel három hétig imádkozott és böjtölt, kérve Istent, hogy magyarázzon meg egy látomást. 21 nap múlva megnyíltak szellemi szemei, és az Úr angyalát látta, aki ezt mondta: "Az első naptól fogva, hogy szívedet adtad megértésre és sanyargatásra a te Istened előtt, meghallgattattak a te beszédid, és én a te beszédeid miatt jöttem" (12. vers).

Az angyal ezután elmondta, hogy "Perzsia fejedelme" 21 napon keresztül ellenállt neki, míg végül Isten előkelő fejedelmeinek egyike, Mihály, a segítségére sietett. Ezután az angyalok felülkerekedtek, és áttörtek, hogy átadják Dánielnek Isten üzenetét.

Képzeld ezt el - ez a csata három héten át dúlt a szellemi világban és Dániel még csak nem is tudott róla. Nyilvánvaló, hogy a mennyei csaták megelőzik a földi győzelmeket. Ennek ellenére meg tudjuk határozni ebben a történetben azokat a fontos tényezőket, amelyek Dániel kezdeményezésétől a győzelméig sorakoznak.

Mindenekelőtt Dániel imádkozott és böjtölt. A győzelem akkor lesz a miénk, ha ezt a mintát követjük. Ha komolyan vesszük az Istennel való kapcsolatunkat, akkor nemet tudunk mondani testi étvágyunknak, hogy ezáltal szellemünk megerősödjön.

Hiszem, hogy a böjt, fontossága miatt, újból általános gyakorlattá fog válni. Ez Isten haditervének az a része, amelyben mi alkotjuk a földi csapatokat. Az angyalok lehetnek Isten légiereje, de az egyház a szárazföldi hadtest, és buzgó imáink megnyitják a menny ablakait. Ahogy Jakab mondta: "Igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése" (Jakab 5:16.).

Mi az, amit Dániel imája és böjtölése mozgásba hozott? Isten válaszként elküldte Dánielhez mennyei felmentő seregeit. Az angyal azt mondta, hogy ez abban a percben történt, amikor az ima - a buzgó ima - elkezdődött. Azt is mondhatjuk, hogy Dániel indította el a csatát ima által, könyörögve Isten előtt.

Az Úr elküldte a választ, de a Sátán szembeszegült vele, és mozgósította saját erőit, hogy megzavarja Isten tervét. 21 napig dühöngött a csata, Dániel tudta nélkül. Tehát a gonosz erőkkel, ebben az esetben Perzsia fejedelmével, vívott csata nyilvánvalóan nem Dániel harca volt. A Dake féle Bibliatanulmány érdekes megjegyzést tesz erről: "Minden háború, amit a földön elveszítenek vagy megnyernek, azoknak a háborúknak a következménye, amiket a mennyei hadsereg megnyert, vagy elveszített." A Sátán és Isten angyalai a mennyei magasságban vívják meg a csatákat, nem itt lent.

Miközben ezeken a tényeken elmélkedtem, hirtelen új belátásra jutottam; "Istenem" - kérdeztem - ,"hát az én győzelmem nem a gonosz elleni harcomtól függ?"
Az Úr így válaszolt: "Nem, a te részed az, hogy böjtölj és imádkozz. Tudasd velem kívánságaidat, és engedd meg nekem, hogy elküldjem mennyei seregeimet a megmentésedre! Hadd küldjek valakit, aki méltó ellenfele lesz a gonosz szellemeknek! Te nem mérkőzhetsz meg a gonosszal."
"Higgy és imádkozz! Zörgess és megnyittatik! Kérj és kapsz! Imádkozz, dicsérd Istent, és fogsz kapni!"

Abban a hitben, hogy a válasz már úton van, Dániel tovább zaklatta a mennyet, és imái megerősítették Isten mennyei seregeit. Mintha adrenalint fecskendeztek volna vérkeringésükbe, erejük megújult. Új csapatok érkeztek a mennyei csatatérre, mert a szárazföldi erők imával és dicsérettel fedték be a csatateret. Bár a gonosz szellemek teljes erejükből harcoltak, nem tudták megakadályozni, hogy a válasz eljusson Dánielhez.

A gonosz a bolondját járatta velünk. Elhitette velünk, hogy verekednünk kell vele, meg kell kötöznünk, be kell vetnünk egy verembe, és rá kell ülnünk ahhoz, hogy győzhessünk. Ellene kell állnunk az ördögnek - de a csata és a győzelem nem a miénk. Az Úré a harc, és már Övé a győzelem is.

A hadviseléssel kapcsolatos félreértésünk valószínűleg a Máté 16:19. helytelen fordításához kötődik. A King James-féle Bibliafordításban Jézus ezt mondja: "És néked adom a mennyek országának kulcsait, és amit megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lészen, és amit megoldasz a földön, a mennyekben is oldva lészen."

De az igeidőket pontosabban így kellene fordítani: "Amit megkötsz a földön, az az lesz, ami már meg van kötve a mennyben, és amit megoldozol a földön, az az lesz, ami már meg van oldozva a mennyben." Nem tőlünk származik a győzelem, hiszen nem tudjuk véghezvinni azt, ami már megtörtént.

Isten mindig támadó helyzetet foglal el. A Sátán erői megpróbálják szabotálni és megzavarni azt a győzelmet, amelyet Jézus Krisztus, az Élő Isten Fia már learatott, Aki erősebb volt a halálnál, Sátán legerőteljesebb fegyverénél.

Isten már megnyerte a háborút, nekünk csak az a dolgunk, hogy elkezdjünk imádkozni, és így a válasz eljuthasson hozzánk. Imádkozunk, és Isten szól, hogy úton van a válasz. Összehív néhány harcost, néhány "Lopakodó bombázót", és megparancsolja, hogy hatoljanak át a fejedelemségeken és a világ sötét hatalmasságain, hogy elhozzák a választ.

Soha ne kételkedj benne, hogy az isteni felelet közeledik! Néha hosszú és heves csatát kell kivárnunk. De az az elhívásunk, hogy szilárdan álljunk meg hitünkben, imádkozzunk, hogy az akadályok leomoljanak, és dicsérjük Őt a győzelemért.

Az Ószövetség tele van mennyei csatákról szóló beszámolókkal. A II. Krónika 20-ban Jósafát király és Isten népe több fenyegető sereggel néz farkasszemet. Mit tesz a király? Az Úrhoz kiált, népét pedig böjtre és imádságra hívja. Isten válasza ez: "Ne félj... nem ti harcoltok velük, hanem az Isten... nem kell néktek harcolnotok, hanem csak álljatok veszteg, és lássátok az Úrnak szabadítását rajtatok" (15-17. vers).

Ennek a válasznak a birtokában a nép tovább imádja és dicsőíti Istent a győzelemért. Egy kórus az Urat dicsérve vezeti őket az ellenség felé, akiket már legyőzve találnak. Isten egymásnak ugrasztotta az ellenséges hadseregeket, és azok elpusztították egymást.

Egy másik példa Gedeon története. Micsoda csata törhetett ki a szellemvilágban arra a hangra, amikor Gedeon 300 katonája trombitált, összetörte az agyagkorsókat, és ezt kiabálta: "Fegyverre! az Úrért és Gedeonért!" (Bírák 7:20.)! És az eredmény? A midiániták egész hadserege pánikba esik és halomra gyilkolják egymást.

Józsué hadserege körüljárja Jerikót és kiabál. A város falai leomlanak, és az ellenség egyszerűen azért szenved vereséget, mert Isten népe azt a győzelmet kiáltja ki, amit Isten a mennyei magasságban már megszerzett. Isten válasza eljutott az Ő népéhez.

Isten az Ő angyalainak gondjaira bízza gyermekeit. A 91. Zsoltár szerint az angyalok a kezükön hordoznak minket, hogy lábunkkal ne rúgjunk bele kövekbe. Mintha ezt mondaná az Úr: "Nem várom el tőletek, hogy tudjátok, hogyan kell elkerülni az ütközéseket az úton. Elküldöm angyalaimat, hogy hordozzanak titeket."

A Zsolt. 34:8-ban egy másik ígéret áll: "Az Úr angyala tábort jár az Őt félők körül és kiszabadítja őket." Ezek a tábort járó és szabadító angyalok túlerőben vannak az ellenséges erőkkel szemben, szám szerint is. Amikor a Sátán, mint egy villám, lehullott a mennyből, az angyali seregek harmada tartott vele (Jelenések 12:4.). Ez azt jelenti, hogy az Úr angyali erői kétszeresen múlják felül a Sátán seregeinek létszámát.

Már elég régen történt, hogy kívülről megtanultam azt az igeverset, amelyik egy csodálatos ószövetségi győzelmi történet csúcspontja. Szíria királya hadsereget küld Elizeus próféta felkutatására és foglyul ejtésére. Az éjszaka folyamán az ellenség körülveszi a várost, és Elizeus szolgája arról számol be, hogy lovak, harci szekerek és katonák vannak mindenhol. A szolga pánikba esik, de Elizeus imádkozik, hogy Isten nyissa meg a férfi szemét. "Ne félj!" - szólja Elizeus azokat a szavakat, amiket nem tudok elfelejteni - "Mert többen vannak, akik velünk vannak, mint akik ő velök" (II. Királyok 6:16.).

Elizeus imádkozik és a fiatal férfi a maga valóságában látja a helyzetet: "és ímé a hegy rakva volt tüzes lovagokkal és szekerekkel Elizeus körül" (17. vers). Ezek az Úr harci szekerei, amelyek tábort járnak az Ő imádkozó profétája körül. Egyetlen szíriai sem emelt kezet Elizeusra azon a napon. Veled sem kell semmilyen gonosz dolognak történnie. Böjtölj és imádkozz! A válasz már úton van.                                  
                                                                                                                                           Anne Gimene

Anne Gimenez a Virginia állambeli Virginia Beach hírneves Rock Church gyülekezetének segédpásztora férjével, John-nal együtt. Éveken keresztül kiterjedt szolgálatot végzett, amely tartalmazott kézrátételt alkalmazó szellemi hadviselést is. Ebben a tanulságos írásban meggyőző, bibliai alapon bizonyítja, hogy a stratégiai szintű szellemi hadviselésben sem a csata, sem a győzelem nem a miénk. Ezt mondja: "Az Úré a harc, és már Övé a győzelem." Elmondja, hogyan tanulta meg Istentől: "győzelmem nem attól függ, hogy én milyen ügyesen verekszem az ördöggel."

Kivonat a Charisma & Christian Life-ból (600 Rinehart Road, Lake Mary, Florida 32746. © 1989, Strang Communications Company).


Follow by Email